Výběr statistických zajímavostí ze světa

Populace v EU27 stárne. Klíčový ukazatel pro vzdělání. Turistický cíl číslo jedna: Španělsko.

Populace v EU27 stárne

Podle dat zveřejněných Eurostatem připadala v EU27 v roce 2012 na
každé dvě osoby v produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let, jedna osoba buď ve věku 65 a více let, nebo ve věku mladším 15 let. Tento poměr vyjadřuje tzv. index závislosti, jehož hodnota pro EU27 se mezi roky 1992 (49,6 %) a 2012 (50,2 %) příliš nezměnila, nicméně jeho struktura prošla výraznou změnou. To ukazují dva dílčí indexy, ze kterých se index skládá, a to index závislosti mladých a index závislosti starých.
Zatímco index závislosti mladých se v EU27 za 20 let snížil z 28,5 % (1992) na 23,4 % (2012), tak index závislosti starých se zvýšil z 21,1 % na 26,8 %. Jinými slovy – v populaci EU27 klesá podíl dětí a stoupá podíl starších osob. V Česku se index závislosti mezi roky 1992 a 2012 zmenšil (z 50,0 % na 44,6 %) především díky výraznému poklesu předproduktivní složky obyvatelstva (index závislosti mladých klesl z 30,8 % na 21,2 %). Naopak index závislosti starých vzrostl, tak jako ve většině zemí EU27, z 19,1 % na 23,4 %.

Klíčový ukazatel pro vzdělání

V roce 2020 byl mělo mít  40 % občanů EU  a 32 % obyvatel ČR ve věku 30–34 let terciální vzdělání. Takový je cíl Strategie Evropa 2020. Z dat publikovaných Eurostatem vyplývá, že v roce 2012 měla EU27 výše uvedený podíl osob s terciárním vzděláním na úrovni 35,8 %. Ženy již požadovaného podílu dosáhly (40,0 %), ale muži zatím ne (31,6 %). Proti roku 2010 to představuje zlepšení o 2,3 p. b., proti roku 2005 dokonce o 7,8 p. b.
Česko rovněž postoupilo při plnění svého národního cíle: v roce 2012 mělo terciární vzdělání ve věkové skupině 30–34 let již 25,6 % osob, což bylo o 5,2 p. b. více než v roce 2010 a o 12,6 p. b. více než v roce 2005. Výrazný rozdíl byl mezi podílem žen (29,1 %) a mužů (22,4 %).
V jednotlivých státech EU je situace s plněním cíle rozdílná. Již osm členských zemí svůj národní cíl v roce 2012 splnilo (Dánsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Finsko a Švédsko). Státy s nejvyšším podílem osob s terciárním vzděláním ve věkové skupině
30–34let byly Irsko (51,1 %), Kypr (49,9 %) a Lucembursko (49,6 %). Na opačném pólu se pak nacházely Itálie (21,7 %), Rumunsko (21,8 %) a Malta (22,4 %).

Turistický cíl číslo jedna: Španělsko

Španělsko se všemi svými destinacemi bylo v roce 2011 hlavním lákadlem při turistických cestách občanů států EU do zahraničí. Plných 13 % všech turistických zahraničních cest směrovalo právě sem. Podle Eurostatu byly pro rezidenty z EU27 přitažlivé také Itálie a Francie, do kterých shodně mířilo 9 % zahraničních turistických cest. V roce 2011 rezidenti v EU27 uskutečnili více než miliardu turistických cest (za ty se považují všechny, kde součástí je alespoň jedno přenocování), z kterých prakticky jedna čtvrtina směrovala za hranice příslušného státu.
Nejvíce turistických cest do zahraničí mělo v roce 2011 Německo, odkud se uskutečnilo 72,7 mil. cest, což představovalo bezmála 30 % všech zahraničních turistických cest občanů EU. Na druhém místě skončilo Spojené království (44,4 mil. cest) a třetí Francie (22,3 mil. cest).
Česko s 5,3 mil. cest do zahraničí překonalo srovnatelné Portugalsko (1,0 mil.) i Maďarsko (3,8 mil.). Přesto však Česko v podílu turistických cest do zahraničí z celkového počtu cest (16 %) je pod průměrem EU27 (24 %). Hlavními destinacemi pro turisty z České republiky byly Slovensko (18 % zahraničních cest), Chorvatsko s Černou Horou (17 %) a Itálie (11 %). Česko pak bylo druhou nejdůležitější destinací pro zahraniční turistické cesty Slováků, kteří k nám uskutečnili 15 % svých cest. Ze Slovenska směrovalo nejvíce cest do Chorvatska a Černé Hory (20 %).