Odhady zdrojů a užití HDP České republiky pro období 1970–1989

Čeští statistici prezentovali poprvé údaje o hrubém domácím produktu z období plánované ekonomiky. V zemích střední a východní Evropy se jedná o výjimečný počin široce využitelný v celé řadě vědeckých disciplín.

Analýza dlouhodobého vývoje ekonomiky je často v centru zájmu odborníků. Pro řadu zemí jsou však tyto analytické činnosti komplikovány a do jisté míry omezeny nedostatečnou délkou časových řad. Například časové řady základních ukazatelů ekonomické výkonnosti zemí střední a východní Evropy jsou většinou k dispozici až od roku 1995.
V České republice je ale díky aktivitám Českého statistického úřadu situace pro analytiky příznivější. V roce 2012 vydal statistický úřad „Historickou ročenku národních účtů
1990–2010“, prezentující kompletní dvacetiletou časovou řadu ukazatelů podle metodiky ESA 95. Oficiální časové řady konzistentních makroekonomických údajů jsou tedy od loňska k dispozici od roku 1990.
Nicméně i tato dvacetiletá časová řada byla ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi poměrně krátká. Například počátky časových řad ukazatelů národních účtů USA jsou datovány rokem 1929. Důvodem této odlišné si­tuace je skutečnost, že na rozdíl od západních zemí používaly země východního bloku tzv. bilance národního hospodářství a bilance mezioborových vztahů. Hlavní ukazatel bilancí národního hospodářství ČSSR – národní důchod – byl u nás k dispozici za období 1948–1990.

HDP a konečná spotřeba domácností na obyvatele, stálé ceny, 2012 = 100

HDP a konečná spotřeba domácností na obyvatele, stálé ceny, 2012 = 100

Graf zachycuje vývoj konečné spotřeby domácností a HDP na obyvatele České republiky ve stálých cenách. Srovnání je vztaženo k roku 2012, tedy 2012 = 100. Produkční schopnost ekonomiky měřená pomocí HDP na obyvatele byla v roce 1970 přibližně na 40 % dnešní úrovně. HDP na obyvatele je jedním z ukazatelů životní úrovně, a tak pochopitelně spotřeba domácností musí mít velmi podobný vývoj. Spotřební výdaje domácností na jednoho obyvatele byly na 50 % dnešní úrovně. Během let 1970–2012 rostl rychleji HDP než spotřeba domácností.

Tyto bilance byly v České republice nahrazeny systémem národních účtů po roce 1992. Tím ale z hlediska dlouhodobých časových řad vznikl problém, neboť údaje před rokem 1990 ztratily metodickou srovnatelnost.
Pracovníci Vysoké školy ekonomické v Praze a Českého statistického úřadu se rozhodli danou situaci řešit. Výsledkem téměř tříleté spolupráce obou institucí jsou odhady historických časových řad hrubého domácího produktu České republiky za období let 1970–1989, a to v metodice odpovídající systému národních účtů. Členy řešitelského týmu byli: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc. a Ing. Kristýna Vltavská. Cenné konzultace při přípravě a následné realizaci projektu poskytovali: Ing. Vítězslav Ondruš, CSc. a Ing. Daniela Marešová.
Považuji za velmi důležité zdůraznit, že odhady na takovém metodickém základu a v takovém rozsahu dosud nebyly realizovány. Přestože se nejedná o údaje, které lze považovat za oficiální výstup statistiky, zapojení pracovníků ČSÚ do projektu zaručuje jejich metodickou srovnatelnost se standardně publikovanými výstupy úřadu.
Výsledky tohoto unikátního pokusu byly představeny odborné i novinářské veřejnosti dne 19. března 2013. Pracovníci ČSÚ plánují prezentovat výsledky i na půdě Evropského statistického úřadu v Lucemburku. Lze očekávat, že se tento jedinečný experiment stane inspirací i pro další země bývalého východního bloku.
Ráda bych poděkovala představitelům akademické sféry i pracovníkům úřadu za vynikající práci, kterou odvedli. Věřím, že podklady, které připravili, poskytnou dostatečně velký prostor analytikům pro hodnocení slabých a silných stránek ekonomického vývoje ČR v posledním téměř půlstoletí a pro naše lídry decizní sféry inspiraci pro formulaci návrhů a doporučení do budoucna.

HDP ČSR/ČR, meziroční tempo růstu (%)

HDP ČSR/ČR, meziroční tempo růstu (%)

Graf 2 zachycuje meziroční vývoj reálného HDP od roku 1971 do roku 2012. Lze velmi dobře sledovat zpomalení české ekonomiky na konci 70. let a na začátku 80. let 20. století. Hospodářský růst v průběhu 80. let byl poměrně slabý ve srovnání se západními zeměmi. Celospolečenské změny v roce 1989 se výrazně odrazily v transformačním poklesu české ekonomiky až v roce 1991. Po období růstu (1993–1996) následuje první krize v letech 1997 a 1998. Od roku 1999 do roku 2008 česká ekonomika poměrně silně rostla, v průměru o 4 % ročně. V posledním čtvrtletí roku 2008 přichází ekonomická krize a v roce 2009 HDP klesl o 4,5 %. Poté následovaly dva roky růstu, které v roce 2012 opět vystřídal ekonomický pokles.

Údaje v elektronické podobě je možné stáhnout ze stránek Katedry ekonomické statistiky VŠE: kest.vse.cz (ZDE).
Detailní popis metodiky naleznete v čísle 1/2013 vědeckého časopisu Politická ekonomie: Fischer, J., Sixta, J., Hronová, S., Hindls, R., Vltavská, K. Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970–1989, ESA 1995.