Výstavba bytů klesá už pět let

Pozemní stavitelství bylo na vrcholu v roce 2007, inženýrské stavby se díky evropským dotacím držely ještě o dva roky déle. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se koncem loňského roku vrátila na úroveň roku 2002.

Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů nadále zhoršuje. Stavební produkce v roce 2012 meziročně klesla o 7,6 % a ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 dokonce o 18,3 %. Meziroční poklesy se v roce 2012 odehrávaly jak v inženýrském, tak i v pozemním stavitelství. Produkce pozemního stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 6,5 % a inženýrské stavitelství kleslo o desetinu. Inženýrské stavitelství se díky evropským prostředkům drželo na vysoké úrovni ještě celý rok 2009 a padat začalo až počátkem roku 2010. Pozemní stavitelství zažilo vrchol na přelomu let 2007 a 2008 a klesat pak začalo v průběhu roku 2008.
Celkový index stavební produkce tak díky inženýrskému stavitelství dosahoval ještě v letech 2008 a 2009 slušných výsledků, ale od poloviny roku 2010 lze říci, že celkový výkon klesá zejména díky inženýrským stavbám. Tato skutečnost je dobře patrná na rozkladu meziročního přírůstku indexu stavební produkce, kdy je příspěvek inženýrského stavitelství na celkovém poklesu srovnatelný s pozemním stavitelstvím, i když jeho váha je ve srovnání s pozemním třetinová. Příspěvky jednotlivých kategorií na celkový index stavební produkce jsou zřejmé z tabulky popisující vývoj stavební produkce.
Stavebnictví tak meziročně klesalo již čtvrtým rokem pod úroveň let 2007 a 2008, kdy bylo na svém vrcholu, a blíží se úrovni roku 2003.

Index stavební produkce v roce 2012

Index stavební produkce v roce 2012

Mzdu ovlivňují prémie

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2012 meziročně snížil o 3,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 29 997 Kč. Výše průměrné mzdy v jednotlivých čtvrtletích je ovlivněna vyplácením odměn a prémií za dokončení stavby, proto poměrně značně kolísá. Průměrný plat také silně ovlivňují podniky, ve kterých je průměrná mzda velmi vysoká. Není jich mnoho, ale ženou průměr za všechny podniky směrem vzhůru. Pod hodnotou průměrné mzdy je průměrná mzda ve třech čtvrtinách podniků, ve kterých je zaměstnána více než polovina zaměstnanců sledovaných podniků. Takové srovnání však neříká nic o mzdách jednotlivých pracovníků – i v podnicích s podprůměrnou mzdou nepochybně pracují lidé s výrazně nadprůměrným platem a naopak.
Pro lepší porovnání mezd je vhodnější uvádět medián, ale protože jednotkou pozorování je v případě podnikových statistik podnik, vztahují se veškeré dostupné údaje právě k němu. Protože máme za každý podnik k dispozici pouze počet zaměstnanců a objem mezd, nelze vypočítat klasický medián týkající se jednotlivých pracovníků. Můžeme určit pouze medián „podnikový“, pokud jednotlivé podniky seřadíme podle průměrné mzdy ve firmě. Tato hodnota činí přibližně 23 tisíc Kč.

STAVEBNICTVÍ 2012
Produkce: –7,6 %
Objem nových zakázek 149,2 mld. Kč
Počet zahájených bytů 23,9 tis.
Dokončených bytů: 29,5 tis.

Chybí nové zakázky

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2012 v tuzemsku 40,8 tisíc stavebních zakázek a tento počet meziročně klesl o 14,8 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 16,7 % a činila 149,2 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 78,0 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 1,2 %. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 71,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla o 30,3 %. Průměrná hodnota jedné stavební zakázky v roce 2012 byla 3,7 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2011 představuje pokles o 2,3 %.
Ke konci roku 2012 měly sledované stavební podniky celkem smluvně uzavřeno 9,3 tisíc zakázek, což znamenalo meziroční pokles o 16,7 %. Zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 140,4 mld. Kč. Tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci roku 2011 snížil o 1,9 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se snižuje již od počátku roku 2009 a nyní se jejich objem ve finančním vyjádření pohybuje na úrovni roku 2002.
Výše uvedený trend se týká jak soukromých, tak i veřejných zakázek, i když vývoj v jednotlivých katego­riích nebyl zcela totožný. Odlišnosti vycházejí z možností státu financovat stavební akce a také z objemu prostředků, které jsou čerpány z Evropské unie.

Veřejné zakázky klesaly výrazněji než soukromé

Z celkového stavu tuzemských zakázek uzavřených ke konci loňského roku připadalo na veřejné zakázky 73,4 mld. Kč a jejich objem se meziročně snížil o 7,1 %. Hodnota soukromých zakázek ve srovnání s rokem 2011 klesla o 1,2 % na 52,0 mld. Kč. Veřejné zakázky byly v letech 2008 a ještě i 2009 na vysoké úrovni, zatímco objem zakázek soukromých poměrně výrazně klesal od konce roku 2007. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek.
Stavební úřady v roce 2012 vydaly 97 764 stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 8,8 %. Počty povolení výrazně klesly ve všech směrech výstavby, zejména v kategorii bytových budov a ostatních staveb. Orientační hodnota staveb povolených v roce 2012 meziročně klesla o 6,3 % a činila 318,5 mld. Kč. Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával především v nové výstavbě.

Stav stavebních zakázek ke konci roku 2012

Stav stavebních zakázek ke konci roku 2012

Staví se nejméně bytů od roku 1998

Bytová výstavba se také v roce 2012 nacházela v útlumu. Počty zahájených bytů klesají již pátým rokem, největší propady lze pozorovat v kategorii bytových domů. U dokončených bytů došlo po výrazném poklesu v roce 2011 k mírnému nárůstu.
Vloni byla zahájena výstavba 23 853 bytů, což ve srovnání s rokem 2011 představuje pokles o 13,4 %. Jedná se o nejmenší počet zahájených bytů od roku 1998. Ve srovnání s vrcholem v roce 2007 to je propad o téměř 45 % (20 tisíc bytů). Největší pokles ve srovnání s rokem 2011 byl zaznamenán u bytů v bytových domech (–19,8 %). Přestože v prvním čtvrtletí roku 2012 došlo k 17% nárůstu, byla následující tři čtvrtletí z hlediska počtu zahájených bytů nejhorší za posledních patnáct let a v žádném z nich nebylo zahájeno více než 670 bytů.
Také u bytů zahájených v rodinných domech došlo k meziročnímu poklesu: oproti roku 2011 jich bylo o 15,6 % méně. Ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo těchto bytů zahájeno nejvíce, jde o pokles téměř 40%. Dobře si stojí při meziročním srovnání byty v domech pro seniory a také nové byty v nebytových budovách. V těchto kategoriích se však jedná o malé počty bytů, které jsou silně ovlivněny zahajováním jednotlivých projektů a na celkový vývoj mají nepatrný vliv.

Zahájené byty v roce 2012

Zahájené byty v roce 2012

V roce 2012 byla dokončena výstavba 29 477 bytů, což je v meziročním srovnání o 3,0 % více. Největší podíl na tomto nárůstu mělo druhé čtvrtletí, růst byl ale zaznamenán i v 1. a 3. čtvrtletí. Nejvíce bytů se dokončilo v rodinných domech, téměř dvě třetiny z celkového počtu, a meziroční nárůst zde byl 0,3 %. Ještě výrazněji meziročně vzrostl počet dokončených bytů v bytových domech, kde po výrazném propadu v letech 2010 a 2011 došlo k nárůstu o 9,3 %. Nárůst rovněž nastal u bytů v domovech pro seniory a u bytů vzniklých stavebními úpravami nebytových prostor. Ale také zde platí, stejně jako u zahájených bytů, že vývoj v těchto kategoriích je silně ovlivněn dokončováním jednotlivých akcí, kterých není mnoho.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty