Senioři v číslech

VYDÁNÍ: 05/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podíl osob starších 65 let se za posledních deset let zvýšil, vzrostl i index stáří, který
v roce 2011 dosahoval hodnoty 110. V populaci seniorů převažují ženy, většinou vdovy.

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB) bylo zjištěno na území České republiky 1 644 836 osob starších 65 let, což je 16 % z celkového počtu obyvatel. Oproti minulému sčítání z roku 2001, kdy podíl této části obyvatelstva činil 14 % (tj. 1 410 571 osob), vzrostl počet osob nad 65 let o 234 265 osob. Naopak podíl osob ve věkové skupině 0–14 let oproti minulému sčítání poklesl, v roce 2011 činil 14 %, zatímco v roce 2001 připadalo na dětskou složku 16 % z celkového počtu obyvatel. Podíl osob ve věku 15–64 byl v obou letech shodný, a to 70 %.

Nárůst indexu stáří

Tzv. index stáří je konstruován jako poměr počtu obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve věku 0–14 let (celkový počet obyvatel bez „nezjištěno“). Celková hodnota indexu stáří dosáhla v České republice podle posledního SLDB hodnoty 110, což znamená, že na 110 osob starších 65 let připadalo 100 osob ve věku 0–14 let.
Pokud porovnáme situaci s výsledky z předchozího sčítání z roku 2001, je patrné, že se index stáří za 10 let zvýšil, stejně jako podíl osob 65+. Zatímco u žen byl zaznamenán v průměru vyšší index stáří než u obyvatelstva ČR celkem, a to 135, u mužů byl nižší (87). V roce 2001 měl index stáří v ČR hodnotu 85 a dětská složka byla v převaze nad seniory. U mužů dosáhl index stáří hodnoty 64, u žen 108.
Populaci starší 65 let tvoří celkem 664 125 mužů a 980 711 žen. Poměr mužů a žen v této věkové skupině je 40:60 %. Strukturu obyvatelstva podle pohlaví lze vyjádřit indexem feminity, který udává poměr počtu žen na 100 mužů. V roce 2011 připadalo v české populaci 104 žen na 100 mužů. V populaci seniorů nad 65 let je však znatelná převaha žen a index dosahuje hodnoty 148 žen na 100 mužů. Ještě markantnější je pak převaha žen ve věku nad 85 let, kdy na 100 mužů připadá 260 žen.
Liší se také rodinný stav seniorů a seniorek. V populaci nad 65 let se vyskytuje více ovdovělých žen než mužů. V roce 2011 bylo ve věku 65–69 let 27 % žen ovdovělých, ale pouze 7 % mužů vdovců. Ve věku nad 85 let bylo 84 % vdov a 44 % vdovců. Mezi muži je i v nejstarší věkové skupině celkem vysoký podíl ženatých. Ve věku 85+ byl ženatý každý druhý muž (50 %), ale jen 6 % žen.

Index stáří v zemích EU27 a EFTA v roce 2011

Index stáří v zemích EU27 a EFTA v roce 2011

Nejstarší je Praha

V rámci České republiky byl podle posledního sčítání zjištěn nejvyšší index stáří v Hlavním městě Praze, a to 131. Za Prahou se umístil Zlínský a Plzeňský kraj (oba 117) a dále kraj Královéhradecký (116). Naopak nejnižší index stáří byl zaznamenán v kraji Středočeském, kde stále převažuje dětská složka (0–14) nad složkou 65+ a hodnota indexu stáří byla menší než 100, konkrétně 96. Pod hodnotu 100 se dostal i kraj Ústecký s hodnotou 97. Mezi třemi kraji s nejnižším indexem stáří se umístil také kraj Liberecký s hodnotou 101.
V roce 2001 byl stejně jako v roce 2011 nejvyšší index stáří zaznamenán v Hlavním městě Praze, ale jeho hodnota byla nižší (120 v roce 2001 oproti 131 v roce 2011). V roce 2001 pouze v Praze překročil index stáří hodnotu 100. Na druhém místě se s nejvyšším indexem stáří podle dat z minulého sčítání umístil kraj Plzeňský (91) a kraj Jihomoravský (90). Naopak nejnižší index stáří vykazovaly kraje Karlovarský (71), Moravskoslezský (72) a stejná hodnota indexu stáří byla zaznamenána i v kraji Ústeckém. K největší změně v pořadí krajů na regionální úrovni došlo ve Středočeském kraji, který v roce 2011 dosáhl nejnižší hodnoty indexu stáří, avšak ve sčítání 2001 byl index stáří ve Středočeském kraji čtvrtý nejvyšší. K větší změně v pořadí krajů došlo také v kraji Zlínském, který měl v roce 2001 sedmý nejvyšší index stáří, ale v roce 2011 byla jeho hodnota v rámci ČR druhá nejvyšší.
Pokud se podíváme na zastoupení tří základních věkových složek v rámci krajů ČR, které mají největší vliv na velikost indexu stáří, pak nejvyšší podíl osob 65+ byl podle SLDB 2011 v Královéhradeckém kraji (17 %) a nejméně seniorů nad 65 let se nacházelo v kraji Ústeckém (15 %). Naopak nejvíce dětí do 15 let bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (16 %) a nejméně pak v Hlavním městě Praze (12 %).

Graf 1: Podíl osob 65+ a index stáří v krajích ČR, 2001, 2011

Graf 1: Podíl osob 65+ a index stáří v krajích ČR, 2001, 2011

Pohled do Evropy

V evropském kontextu se Česká republika s hodnotou indexu stáří nachází zhruba uprostřed. Nejvyšší index stáří v Evropské unii vykazuje Německo (156 osob nad 65 let na 100 osob mladších 15 let), nejnižší má Irsko (55).
Podrobné údaje za EU27 a země EFTA naleznete v kartogramu. Pro srovnání v rámci Evropy byla použita data z demografických statistik jednotlivých zemí EU a EFTA (k 1. 1. 2012).

Graf 2: Zastoupení mužů a žen 65+ podle rodinného stavu v roce 2011

Graf 2: Zastoupení mužů a žen 65+ podle rodinného stavu v roce 2011

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Babičko, dědečku, už vám přišel důchod?

ilustrativní fotka

Šestina lidí starších 60 let má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zkušenost s některou z forem zneužívání. S tím, jak se zvyšuje zastoupení starších osob v populaci, poroste i počet těch, kteří budou v seniorském věku muset čelit nějaké formě násilí.

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

ilustrativní fotka

Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.

Může za nízkou nezaměstnanost demografický vývoj?

ilustrativní obrázek

Přestože se ČR vejde do desítky států s dlouhodobě nejnižší nezaměstnaností v EU, v období nedávné recese se nezaměstnanost ve věku 15–64 let vyšplhala až na 7,8 %. Ovšem další vývoj byl nad očekávání skvělý a míra nezaměstnanosti nás směle zařadila před státy, jako jsou Německo, Rakousko či Velká Británie. Může to mimo jiné být důsledek stárnutí populace a odchodů silných ročníků do důchodu?

Čeští senioři milují laciné cestování

ilustrativní fotka

Podle aktuálních statistik Eurostatu celkem 24 % procestovaných nocí všech Češek a Čechů tvořily v roce 2014 noclehy osob starších 65 let. Tato skutečnost zařadila Českou republiku na začátek žebříčku, na třetí místo těsně za Francii a Kypr.

V České republice přibývá pracujících seniorů

ilustrativní obrázek

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Hospice jsou už ve 12 krajích

ilustrační foto

Podle demografické statistiky polovina seniorů v České republice umírá na nemoci oběhové soustavy, téměř čtvrtina na novotvary. Nemoci dýchací soustavy jsou příčinou úmrtí 6,2 % seniorů a na vnější příčiny umírá 3,1 % seniorů. Mezi jednotlivými kraji jsou značné rozdíly.

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Evropští senioři se stát od státu liší

ilustrativní fotka

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Péče o seniory je dnes velký byznys

Ing. Zbyněk Frolík

Jak v Česku, tak v Evropě dnes přibývá nových privátních zařízení pro seniory, která mají o nemocniční lůžka firmy Zbyňka Frolíka zájem. Podobná strategie je relevantní i pro čínský trh, kam se nyní pokouší vstoupit a kde je v důsledku politiky jednoho dítěte situace podobná.