Tři sta problémových indikátorů

Jako každý rok i letos se počátkem dubna na půdě OSN v New Yorku uskutečnilo zasedání předsedů národních statistických úřadů v rámci tzv. High Level Forum on Official Statistics. Oproti jednáním z minulých let se diskuze k jednomu z bodů zcela výjimečně protáhla dokonce na celý den. Jednalo se o materiál Data in support of the post-2015 development agenda zaměřený na problematiku formulací cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, tzv. SDGs) a jejich monitoringu.

Na první pohled by se mohlo zdát, že problémy se sledováním indikátorů udržitelného rozvoje nejsou tak vážné, jelikož již řadu let se jednotlivé statistické úřady touto problematikou aktivně zabývají. Nicméně bouřlivou diskuzi a velmi široký společný odpor představitelů celé řady národních statistických úřadů vyvolal Statistickou divizí OSN navrhovaný seznam více než tří set indikátorů, které v mnoha případech nemají s oficiální statistikou nic společného.
Evropská unie zaujala jednotné stanovisko, že v dané podobě je návrh indikátorů nepřijatelný a je třeba ho významným způsobem upravit. Představitelé Unie jednoznačné konstatovali, že soubor indikátorů pro účely monitoringu SDGs musí využívat jasně metodicky definované indikátory, především tedy časové řady produkované národními statistickými úřady.
Diskuze v současnosti probíhají i nadále. Všechny země jednoznačně podporují stanovisko Eurostatu, že soubor indikátorů by měl v maximální možné míře vycházet z již existujících návrhů, jakým je např. společný soubor UNECE-Eurostat-OECD. Nicméně je zřejmé, že nejen v rozvojových, ale i rozvinutých zemích bude třeba vyvíjet indikátory nové, což se neobejde bez nároků na personální i finanční zdroje. Tyto, ale i další otázky budou diskutovány na červencové konferenci Finance pro rozvoj, která se uskuteční v etiopské Addis Abebě.
K dalším tématům 46. zasedání statistické divize Organizace spojených národů patřila například problematika sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2021, šetření domácností, statistika kriminality či statistika uprchlíků.

Tři desetiletí rámce pro rozvoj statistiky životního prostředí

Na konci března se uskutečnilo setkání mezinárodní pracovní skupiny OSN, která nejprve aktualizovala a v současnosti pracuje na podpoře zavedení tzv. Rámce pro rozvoj statistiky životního prostředí (Framework for Development of the Environmental Statistics – FDES) do praxe. Jeho předsedkyní je již několik let předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.
Tento systém byl vytvořen v roce 1984 a sloužil několik dekád mnoha zemím světa jako dobrý nástroj pro tvorbu a rozvoj statistiky životního prostředí a zároveň jako nástroj pro podporu rozvoje politiky v této oblasti. V souvislosti se sociálními i ekonomickými změnami společnosti bylo na 41. zasedání Statistické divize OSN v roce 2010 rozhodnuto, že je třeba tento systém významně změnit. V roce 2013 pak byla představena a schválena nová verze upraveného Rámce. Současnou úlohou pracovní skupiny je vyvinout a otestovat řadu nástrojů, především příručku a sebehodnotící dotazník, které by měly napomoci zemím při zavedení FDES do praxe.  Očekává se, že tyto výstupy budou předloženy ke schválení již na příštím zasedání Statistické divize OSN.

ilustrativní obrázek