Nový rámec pro statistiku životního prostředí

26. února byl na zasedání Statistické komise OSN v New Yorku schválen aktualizovaný Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí. Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i experti Českého statistického úřadu.

Rozvoj statistiky životního prostředí je úzce spojen s rozvojem společnosti. A pouze kvalitní statistika životního prostředí, technický pokrok a nové vědecké poznatky mohou napomoci úspěšné a efektivní realizaci politiky životního prostředí. A to platí jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.
Tato skutečnost také přispěla k tomu, že v roce 1984 OSN schválilo metodický dokument „Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí“ (FDES – Framework for Development of the Environment Statistics). Cílem tohoto metodického manuálu bylo motivovat a podpořit všechny země světa budovat a rozvíjet environmentální statistický systém. A skutečně tento manuál řada zemí, kromě jiného i Česká republika, ve větší či menší míře využila a aplikovala.
Za téměř třicet let od přijetí tohoto dokumentu přestal původní manuál vyhovovat současným požadavkům na statistiku životního prostředí. V roce 2010 proto OSN rozhodla o přípravě nového, revidovaného Rámce. Na jeho nové koncepci pracovala pod mým vedením téměř tři roky skupina více než dvou desítek expertů reprezentující všechny regiony světa, rozvojové i rozvinuté země a také mezinárodní organizace i agentury. Pro Český statistický úřad i pro mne osobně to byl významný moment. Předsednictví České republiky v pracovní skupině lze totiž chápat i jako ocenění vysoké odborné úrovně našich statistiků.
Primárním cílem nového revidovaného Rámce je pomoci zemím při zavádění a směrování statistiky v oblasti životního prostředí. Je koncipován tak, aby odpovídal potřebám jak zemí, které statistiku životního prostředí teprve zavádějí, tak i ostatním, které své národní systémy environmentální statistiky postupně rozvíjejí. Je dostatečně flexibilní, aby umožňoval zohlednit národní specifické problémy a priority v oblasti životního prostředí.
Jeho přijetí považuji za velmi důležitý milník v historii environmentálního managementu obecně a zvláště pak v rozvoji statistiky životního prostředí. Současná revize FDES je nezbytným předpokladem pro pokračování postupného sjednocování environmentálních statistik v celosvětovém měřítku. Jejich budování a rozvíjení  v rámci programu FDES přinese užitek nejen rychle se rozvíjejícím zemím v podobě kvalitních, srovnatelných statistických informací pro potřebná rozhodnutí na celosvětové úrovni.
Současně s Rámcem byl schválen i program pro podporu jeho implementace a ustanovena stálá expertní skupina s cílem napomáhat zemím s tvorbou národních statistik životního prostředí. Obojí dává do budoucna našim odborníkům šanci se tvořivě zapojit do těchto aktivit zejména v rozvojových zemích.

The FDES components

ilustrativní obrázek