Přehled událostí z ČSÚ

Zasedání ESS v Lucemburku, Předsedkyně ČSÚ podpořila charitu, Společné memorandum statistiků a bankéřů, Prezentace ročenky, Nová předsedkyně České statistické společnosti, Konference Mladých demografů, Propad veřejných zakázek, Otázky sociálního zabezpečení, Návštěva u ocelářů, Ohlédnutí za rokem 2012, Seminář Venkov 2013, Tazatelé v krajích již vyrazili do terénu, Pozvánka na konferenci Zdraví – výzvy a rizika), Bowlingová liga v ČSÚ.

Zasedání ESS v Lucemburku

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová se začátkem února zúčastnila pravidelného čtvrtletního zasedání Výboru pro evropský statistický systém v Lucemburku. Na programu jednání byly: návrh nového Nařízení Komise EU o přístupu k důvěrným údajům pro vědecké účely, návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o organizaci výběrového šetření pracovních sil v rámci EU a o evropských environmentálních ekonomických účtech a deklarace o společných podmínkách pro volný přístup a opakované užití dat publikovaných členy Evropského statistického systému. Zasedání se zabývalo také problematikou spolupráce Evropského statis­tického systému s Evropským systémem centrálních bank, přípravou nařízení ke sledování kvality statistických ukazatelů určených pro proceduru při makroekonomické nerovnováze, strategií externí spolupráce Evropského statistického systému s dalšími zeměmi a přípravou jednání Statistické komise OSN.

Předsedkyně ČSÚ podpořila charitu

Dne 1. března se v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem uskutečnil vůbec první z benefičních koncertů z cyklu Zpíváme pro Tebe. Výtěžek z koncertu, který pod záštitou předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové pořádal nadační fond Porta Bohemica, pomůže Matýskovi Ř. z Ústecka a jeho rodině spolufinancovat nákup elektrického vozíku.
Na koncertě se představil Ústecký dětský sbor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně společně se známými osobnostmi: Danielou Šinkorovou, Věrou Martinovou, Davidem Deylem, Josefem Aloisem Náhlovským a Josefem Mladým. Moderování koncertu se ujal populární herec Jan Šťastný. Svou přítomností překvapil diváky i Michal Horáček, jehož píseň Zázrak z muzikálu Kudykam zazněla v samotném závěru koncertu, když krátce před tím převzal Matýsek s rodinou přímo na jevišti šek na 100 100 Kč.
V průběhu večera byl o Matýskovi promítnut krátký dokument, který návštěvníkům akce ještě více přiblížil jeho nelehký osud.
Impulsem pro uskutečnění organizačně náročné akce byl nápad Martiny Zemanové, sbormistryně dětského sboru. Myšlenka věnovat koncert konkrétnímu dítěti oslovila Ivu Ritschelovou a zakladatele fondu Porta Bohemica Pavla Sušického. Ti také velmi aktivně přispěli k úspěšné realizaci celého projektu. Dalšími členy týmu, který koncert připravoval už od září 2012, pak byli: Petr Zeman, Jeanette Lacinová a Veronika Jarošová.
Zapojení malých zpěváků v sobě neslo nejen prvek humanity, ale stalo se pro ně i příkladem, že také oni mohou pomoci potřebným, přestože sami ještě nevydělávají peníze. Silný moment dobrého skutku tak umocnil zážitek všech přítomných, diváků i účinkujících.

Společné memorandum statistiků a bankéřů

V italské metropoli Římě se 4. února 2013 sešli členové Reflexní skupiny, aby završili roční proces přípravy společného memoranda o porozumění a spolupráci mezi členy Evropského statistického systému (ESS) a Evropského systému centrálních bank (ESCB). Memorandum, s jehož konečným schválením se počítá v polovině měsíce března, si mimo jiné klade za cíl pozvednout kvalitu evropské statistiky, odstraňování duplicit, snížení zátěže respondentů a také zvýšení transparentnosti a odpovědnosti producentů statistických dat v oblastech společného zájmu. Synergický efekt by tak měl být zejména patrný na poli platebních bilancí, finanční statistiky, statistiky veřejných financí a národních účtů. Zlepšení spolupráce mezi ESS a ESCB vyplývá též ze stále se zvyšující poptávky unijních institucí a členských států EU po kvalitních statistických informacích.

Prezentace ročenky

V průběhu února byla médiím představena unikátní Historická ročenka statistiky energetiky 2012. Jako vůbec první zástupci veřejnosti tak měli novináři možnost seznámit se s dalším dílem v mozaice historických ročenek zpracovaných a prezentovaných Českým statistickým úřadem. Publikace, která se setkala se značným zájmem, je vítaným podkladem nejen pro novinářskou a badatelskou práci, ale i diskusi nad dalším směřováním této významné ekonomicko-strategické oblasti.
Kromě předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové se prezentace zúčastnili také Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik, Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, a další odborníci z ČSÚ.

Nová předsedkyně České statistické společnosti

Dne 31. ledna se na Vysoké škole ekonomické v Praze konalo Valné shromáždění České statistické společnosti (ČStS), jež bylo spojeno s volbou výboru na funkční období 2013–2015. Do funkce nové předsedkyně byla zvolena Hana Řezanková z Fakulty informatiky a statistiky VŠE, která ji bude zastávat po Gejzovi Dohnalovi z Fakulty strojní ČVUT, jenž byl předsedou ČStS uplynulých šest let. V třináctičlenném výboru ČStS bude nyní působit také pracovník ČSÚ Ondřej Vozár. Členové nového výboru jsou přesvědčeni, že dosavadní dobrá spolupráce mezi Českou statistickou společností a Českým statistickým úřadem bude i nadále pokračovat.
Součástí valného shromáždění byla odborná přednáška dalšího člena nového výboru, Jaromíra Antocha z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na téma „Generování náhody je příliš důležité, než abychom jej mohli ponechat náhodě“. Přednášející se nechal inspirovat algoritmem použitým Ministerstvem vnitra ČR pro náhodný výběr petičních archů při ověřování petičních listin na podporu kandidátů na funkci prezidenta České republiky.

Konference Mladých demografů

Dne 15. února se v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil již čtvrtý ročník studentské demografické konference Mladých demografů. Na konferenci zaznělo mnoho zajímavých příspěvků. Jako nejlepší byl posluchači zvolen příspěvek Petry Dupalové s názvem „Demografie sportu: aplikace demografické analýzy v atletice“. Všechny prezentace z konference je možné shlédnout na ZDE.

Propad veřejných zakázek

Na druhé odborné konferenci Fórum veřejné zakázky kvalitně, která se uskutečnila 18. února v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, bylo konstatováno, že hodnota vyhlášených veřejných zakázek od působnosti novelizace zákona (duben 2012) meziročně poklesla o víc než polovinu (59,8 %). „Tuto problematiku sledujeme se zájmem, protože pokles zadaných veřejných zakázek měl vliv také na index stavební produkce,“ řekla Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Českého statistického úřadu, která se fóra také zúčastnila.

Otázky sociálního zabezpečení

Zaměstnanci ČSÚ se sešli 18. února v ústředí úřadu v Praze na Skalce, aby si vyslechli přednášku na téma Otázky sociálního zabezpečení. Posluchači se seznámili se základními informacemi týkajícími se dávek státní sociální podpory z pohledu současné sociální reformy a poskytování pomoci v hmotné nouzi. Součástí přednášky byla i oblast nemocenského pojištění, důchodového pojištění či zaměstnanosti. Lektorsky byl kurz zabezpečen zástupci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Přednáška se setkala s velkým ohlasem. Důkazem byla řada otázek, na které lektorky trpělivě odpovídaly.

Návštěva u ocelářů

V pondělí 4. března navštívili zástupci ČSÚ v rámci výjezdního zasedání na krajskou správu úřadu v Ostravě podnik ArcelorMittal. Předsedkyni úřadu Ivu Ritschelovou a vrchní ředitele statistických sekcí zde přivítal Tapas Rajderkar, předseda představenstva. Statistici pak diskutovali s pracovníky z oddělení účetnictví a reportingu o otázkách vyplňování statistických výkazů podniku. Dotkli se i problematiky využití podnikových informačních systémů, elektronického sběru dat, časových možností zpravodajských jednotek, vypovídající schopnosti konsolidovaných údajů aj. V rámci návštěvy se uskutečnila exkurze do provozu kontilití oceli a válcovny.

Ohlédnutí za rokem 2012

Koncem ledna byla z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně zaslána k centrálnímu zpracování poslední data o stavebních ohlášeních a povoleních, která jsou zjišťována výkazem Stav 2-12. Tento výkaz měsíčně předkládá 1 106 stavebních úřadů, z toho je 388 odborů dopravy či životního prostředí úřadů územní samosprávy nebo úřadů speciálních (např. drážní úřad, stavební úřad Ministerstva dopravy ČR). Tyto instituce totiž povolují mj. stavby pozemních komunikací, vodních děl nebo stavby na ochranu životního prostředí.
V průběhu zpracovatelského roku 2012 prošlo rukama devíti zpracovatelek přes 5 tis. výkazů v listinné podobě. Tyto pracovnice dále verifikovaly přes 8 tis. elektronicky zaslaných výkazů.
A jaké jsou výsledky? V loňském roce bylo vydáno téměř 97,8 tisíc stavebních povolení na stavby v předpokládané hodnotě 318,5 mld. Kč (oba údaje jsou ve srovnání s rokem 2011 nižší). Z regionálního pohledu nejvíce povolení vydaly úřady ve Středočeském kraji, finančně nejnáročnější stavby byly povoleny v kraji Ústeckém.

Seminář Venkov 2013

Problematika venkova je v oblasti zájmu regionálních statistiků a analytiků několik let. Dne 6. února se na akademické půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze konal další ročník již pravidelného semináře o venkovu pod názvem Venkov 2013. Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové zde měla svého pravidelného zástupce, Věru Varmužovou.
Seminář se soustředil na postup přípravy a tematické zaměření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Zahájila ho zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová, která vyhodnotila změny a dopady organizace státní správy na venkov. Významným posunem v této oblasti je skutečnost, že Česká republika má již pro další hodnocené období stanovenu definici venkova a vytvořenu typologii území. Poznatky a závěry z této akce jsou přínosem pro analytickou činnost v regionech a podrobné materiály a přednášky najdou zájemci o problematiku venkova na www.geography.cz. Další data a výsledky výzkumu budou k dispozici na nově připravovaném portálu: ZDE.

Tazatelé v krajích již vyrazili do terénu

Tazatelé krajských správ Českého statistického úřadu navštíví od 23. února do 28. dubna 10 127 vybraných domácností. V rámci šetření Životní podmínky 2013 zjišťují pracovníci úřadu například údaje o bydlení, pracovní aktivitě a struktuře příjmů a vydání. Zjišťuje se ale i subjektivní vnímání kvality bydlení, finančního zatížení domácnosti nebo dostupnosti některých požitků. V letošním roce se navíc zjišťuje i vnímání životní pohody a spokojenosti.
Krajské správy ČSÚ o šetření informovaly starosty dotčených obcí a ředitelství Policie ČR. Pro občany zajišťují také možnost ověřit si oprávněnost návštěvy tazatele.
Výsledky šetření budou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ. Získané údaje budou využity nejenom k plánování sociální politiky státu, ale díky jednotné metodice je bude možné porovnat i s ostatními členskými státy Evropské unie.

Pozvánka na konferenci Zdraví – výzvy a rizika)

Česká demografická společnost ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Českým statistickým úřadem pořádá svou XLIII. konferenci, tentokrát na téma Zdraví – výzvy a rizika. Akce se uskuteční ve dnech 22.–23. května 2013 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Podrobné informace najdete na adrese ZDE.

Bowlingová liga v ČSÚ

Koncem února byl v Českém statistickém úřadě zahájen šestý ročník bowlingové ligy. Do této již tradiční sportovní akce se v letošním roce přihlásilo 26 pražských a pět mimopražských týmů. V Praze se ligy zúčastní téměř 200 hráčů a v regionech asi 35 zaměstnanců úřadu. Zápasy se hrají v průběhu celého roku a bowlingové úsilí vyvrcholí v prosinci 2013 velkým finále. Pořadatelé ligy očekávají, že letos proběhne 66 zápasů.
Vítězem finále bowlingové ligy se v roce 2012 již podruhé v řadě a celkově potřetí stal tým B 52. Obhajoba jeho vítězství však bude letos velmi těžká. Mnoho týmů se pro bowling nadchlo natolik, že se díky pravidelným tréninkům neustále zlepšují a tím se zkvalitňuje také celá bowlingová liga.