Soukromý výzkum a vývoj v podnicích

Hlavním provozovatelem výzkumu a vývoje v rámci podnikatelského sektoru jsou v ČR zcela jednoznačně podniky pod zahraniční kontrolou.

Výzkum a vývoj se v roce 2011 v podnikatelském sektoru prováděl na 2,2 tisících pracovišť. Tři čtvrtiny z nich byly soukromé domácí podniky, veřejných podniků bylo 64 a ostatní byly zahraniční afilace. Nadpoloviční většina domácích podniků provádějících VaV má méně než 50 zaměstnanců, téměř 80 % pracovišť v podnicích pod zahraniční kontrolou zaměstnává více než 50 osob. V soukromých domácích podnicích pracuje okolo 20 tisíc zaměstnanců oproti 16 tisícům v zahraničních afilacích.

Výdaje na vědu a výzkum v podnikatelském sektoru

Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru během posledních deseti let konstantně narůstají s výjimkou let 2008–2009, kdy se projevila ekonomická krize. I tehdy ale výdaje do podnikatelského sektoru dosahovaly 60 % celkových výdajů na VaV na území ČR. Od roku 2009 vzrostly finanční zdroje spotřebované v podnikatelském sektoru o více než 9 mld. Kč na 42,7 mld. Kč, z čehož nejvíce peněz putovalo na konto zahraničních afilací. V roce 2011 to bylo necelých 26 mld. Kč. Státní rozpočet přispěl v roce 2011 na výzkum v podnikatelském sektoru částkou 5,5 mld. Kč. Z hlediska regionálního členění připadlo 64 % z celkových výdajů na VaV na 3 nejsilnější kraje: Středočeský,  Prahu a Jihomoravský.
Pokud se podíváme na to, jak si Česká republika stojí v mezinárodním srovnání, zjistíme, že 60 % celkových výdajů na VaV směřuje v ČR do podnikatelského sektoru, což odpovídá  průměru EU27. Podobnou úroveň mají Maďarsko a Slovinsko. Přesto ČR zaostává o téměř deset procentních bodů za skandinávskými státy a Německem. V Japonsku, Švýcarsku a Spojených státech amerických je podíl podnikatelského sektoru na celkových výdajích na VaV dokonce vyšší než 70 %.

Odvětví ekonomické činnosti

Z hlediska jednotlivých odvětví dominuje v ČR zpracovatelský průmysl s více než 60% podílem, tj. 27,4 mld. Kč výdajů za výzkum provedený v roce 2011, z čehož nejvíce připadlo na automobilový průmysl: 12 mld. Kč. Většina výdajů na VaV je u nás realizována v průmyslových odvětvích se střední a nižší technologickou náročností.

Nákupy služeb

Na celkovém nákupu služeb výzkumu a vývoje pro vlastní VaV se podnikatelský sektor podílí více než z 90 %. V roce 2011 bylo tímto způsobem vynaloženo 5,6 mld., přičemž téměř vše bylo použito k nákupu služeb od zahraničních podniků působících v rámci stejné skupiny. Ze zbylé částky směřovalo 275 milionů Kč do VŠ sektoru a pouhých 39 milionů Kč do  vládních institucí.

Státní podpora

Stát se prostřednictvím přímé i nepřímé podpory snaží pobízet podniky k zapojení se do vlastní VaV činnosti. Nepřímou podporou se myslí odčitatelná položka na výzkum a vývoj, tedy možnost odečíst od základu daně až 100 %. Toto opatření funguje od začátku roku 2005 jako pobídka k zahájení vlastní VaV činnosti pro menší a střední podniky.  Nejvíc výdajů z nepřímé podpory odčerpává automobilový průmysl. Celkový počet podniků, které v ČR využívají nepřímé podpory, konstantně narůstá. Od roku 2005, kdy nepřímou podporu využilo 434 podniků, se v roce 2010 této možnosti chopilo už 739 podniků. Do podnikatelského sektoru plyne však podstatně více peněz ze státního rozpočtu formou přímé podpory.