Spolupráce veřejného a soukromého výzkumu

Přetrvávající slabostí výzkumného systému v ČR je nízká úroveň spolupráce mezi veřejným výzkumem a podniky. Podniky sice od roku 2005 investovaly v ČR ze svých zdrojů do VaV téměř 200 mld. Kč, ale z toho pouze 2,5 % (5 mld. Kč) připadalo na spolufinancování VaV uskutečněného ve veřejném sektoru.

Podvojné sledování výdajů na VaV v ročním šetření o výzkumu a vývoji podle sektorů jejich financování a užití umožňuje zachytit peněžní toky určené na financování VaV a tím hodnotit stav vzájemných interakcí mezi jednotlivými sektory.
V roce 2011 sice investovaly tuzemské podniky do VaV prováděného ve vysokoškolském nebo vládním sektoru 583 mil. Kč, to však jsou jen 2,1 % z celkových podnikových výdajů na  VaV a stejně tak pro veřejné vysoké školy a výzkumné instituce to představuje jen 2,1 % z jejich celkových výdajů na VaV.
Přestože je podíl technických věd na celkových výdajích na VaV ve veřejných vysokých školách v ČR i v dostupném mezinárodním srovnání zásadní, dosahuje ČR, měřeno podílem podnikatelských zdrojů na financování vysokoškolského sektoru, jedné z nejnižších hodnot v rámci sledovaných zemí EU a OECD.
Například v roce 2011 uvedlo pouze 22 (10 %) pracovišť ve vysokoškolském sektoru, že provedlo VaV na zakázku pro podnikatelský sektor. Celkové příjmy z těchto zakázek dosáhly 156 mil. Kč, tedy stejně jako v předchozích letech  cca 1 % z celkových výdajů za provedený VaV ve vysokoškolském sektoru.
I když v případě vládního sektoru uvedla třetina pracovišť, že provedla VaV na zakázku pro podnikatelský sektor, dosáhly celkové příjmy z těchto zakázek pouze 242 mil. Kč. Pokud jde tedy o financování VaV provedeného ve vládním sektoru z tuzemských podnikatelských zdrojů, platí stejně jako v případě vysokých škol, že se jedná o zanedbatelný zdroj pro vládní VaV. V roce 2011 plynulo z tuzemských podnikatelských zdrojů do VaV prováděného ve vládním sektoru pouze 427 mil. Kč (3 %) – kromě příjmů za VaV provedený na zakázku sem patří i příjmy z pronájmů budov, licenční poplatky atd.

 

Spolupráce veřejného a soukromého výzkumu