Věda a výzkum z pohledu statistik

Dlouhodobým cílem ČSÚ je vytváření komplexního obrazu o rozvoji vědy, technologií a inovací v České republice statistickými nástroji, informacemi a analytickou činností. V posledních letech došlo k zásadnímu rozvoji statistik z této oblasti, a to především na základě již existujících datových zdrojů.

Oblast vědy, technologií a inovací (dále jen VTI) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti.
Je patrné, že oblast VTI se v posledních letech stává i jednou z ústředních oblastí jednotlivých národních i mezinárodních politik (viz např. Lisabonská strategie nebo Evropa 2020). Význam vědy a výzkumu je sice často zdůrazňován, ale slibovaná  podpora jejich dalšího rozvoje není často podložena relevantními fakty a znalostí reality. Statistiky týkající se těchto oblastí proto mají zásadní význam pro pochopení procesů, které mají dopad na vývoj společnosti a ekonomiky.
Statistiky VTI jsou povinné pro všechny země EU a vycházejí z příslušných rozhodnutí a nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy. Při jejich tvorbě respektuje Český statistický úřad hlavní mezinárodní standardy (např. Frascati nebo Oslo manuál) vytvořené především v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Prezentace výsledků

Mimo zavedení nových a rozšíření stávajících agend jak podle národních, tak i mezinárodních požadavků došlo k podstatnému rozvoji i v oblasti našich výstupů.
V současné době má každá ze statistik VTI své vlastní webové stránky, kde uživatel nalezne potřebné informace o daném tématu. Více viz: http://bit.ly/12VmKV3
Podrobné výsledky z hlavních šetření VTI jsou také zveřejňovány v samostatných ročních publikacích nebo ve zkrácené formě ve Statistické ročence ČR, krajských ročenkách nebo např. v publikaci Zaostřeno na ženy a muže. Zatímco tematické publikace přinášejí uživatelům detailnější pohled na sledovanou oblast, údaje ve výše zmíněných souhrnných publikacích jsou zasazeny do širšího kontextu ekonomické konkurenceschopnosti a vývoje znalostní společnosti.
V posledních letech vzniklo v rámci ČSÚ také několik speciálních statistických výstupů. Šlo například o statistickou analýzu zaměřenou na vysokoškolský výzkum a vývoj nebo analýzu zabývající se přímou a nepřímou podporou výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. Dále v roce 2010 ČSÚ poprvé vydal Statistickou ročenku vědy, technologií a inovací, která obsahuje komplexní pohled na klíčové oblasti VTI v České republice a srovnání se světem.
Kromě vlastních výstupů se ČSÚ v několika posledních letech výraznou měrou podílí například na zpracování každoroční Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím, která stručně popisuje a interpretuje údaje  z oficiálních statistik a databází a poskytuje tak základní informace pro tvorbu strategií, politik a opatření na různých úrovních rozhodování a pro přípravu doplňujících šetření.
Struktura dat, která má ČSÚ k dispozici, umožňuje jejich propojení napříč jednotlivými statistikami, což je například jeden z klíčových nástrojů pro hodnocení politiky státu v oblasti podpory vědy a výzkumu (dále jen VaV).
ČSÚ navíc pravidelně poskytuje rozsáhlé statistické výstupy, včetně příslušné metodologie, do Eurostatu a OECD, na jejichž  webových stránkách jsou pak tyto údaje k dispozici.

Důležité definice

Věda představuje konzistentní systém verifikovatelných poznatků o určité skupině jevů a zároveň metody spojené s jejich získáváním, zpracováním, teoretickým vysvětlením a praktickým využitím.
Technologie pak vystupují v několika formách, a to jako znalosti vtělené do fyzických objektů (stroje, zařízení, přístroje atd.), znalosti akumulované v lidech, informace vtělené do elektronických médií a dokumentů (software, projekty, matematické výpočty, patenty atd.) a jako uspořádání činností a vztahů (systém řízení, normy, předpisy atd.).
Inovace je člověkem cíleně navrhovaná změna týkající se výrobků a služeb, výrobních postupů nebo metod řízení.

Spolupráce při rozvoji statistik VTI

Český statistický úřad průběžně komunikuje a spolupracuje s hlavními uživateli výstupů statistik VTI, jako jsou Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Asociace inovačního podnikání, Akademie věd ČR atd., a jejich požadavky uplatňuje při přípravě šetření. Jedná se zejména o formulaci otázek v dotaznících, identifikaci oblastí, které by měly být v šetření pokryty, a v neposlední řadě při způsobu prezentace výsledků tak, aby přinášela větší uživatelský komfort.
Pracovníci ČSÚ v rámci svých možností prezentují výsledky svých šetření na různých seminářích, což umožňuje větší interakci mezi tvůrci statistik VTI a jejími uživateli. Například v roce 2012 ČSÚ společně s Technologickým centrem Akademie věd ČR s úspěchem uspořádal již třetí jarní seminář s názvem Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, jehož hlavním cílem je posílení spolupráce mezi poskytovateli a uživateli dat z oblasti VTI, včetně těch, kteří je využívají k rozhodování a formulaci příslušných politik.

Pracovní skupina NESTI

NESTI (National Experts on Science and Technology) je pracovní skupina OECD národních odborníků pro ukazatele vědy a technologií s již 50letou historií, která rozvíjí nové ukazatele, projekty, šetření a metodiky v oblasti statistik vědy, technologií a inovací s cílem dosáhnout jejich mezinárodní srovnatelnosti. Základním výstupem této pracovní skupiny je publikace Main Science and Technology Indicators (MSTI), která obsahuje sadu více jak 100 ukazatelů, které umožňují monitorovat výsledky dosažené v oblasti vědy a techniky ve všech zemích OECD. Tato publikace je dlouhodobě řazena na přední místo v hodnocení představitelů členských zemí OECD. Česká republika je jednou z mála zemí, která poskytuje údaje pro všechny sledované ukazatele v této publikaci.

ČSÚ se každý rok aktivně účastní zasedání příslušných pracovních skupin Eurostatu a OECD včetně zapojení do řady jejich mezinárodních projektů. Výsledky těchto jednání výrazně pomáhají postupně vybudovat na ČSÚ mezinárodně srovnatelnou statistiku VTI. Věříme, že naše zkušenosti a názory prezentované na těchto setkáních jsou nejen přínosem pro ostatní účastníky, ale i zvyšuji renomé ČSÚ v zahraničí. Například v roce 2012 pokračovaly v rámci pracovní skupiny NESTI intenzivní práce na revizi doporučení a definic pro sběr statistických ukazatelů za oblast výzkumu a vývoje. Výsledky této práce by se měly stát základem pro nové návrhy doporučení v měření výzkumu a vývoje v podnikatelském, vládním a vysokoškolském sektoru, jež by umožnily lepší harmonizaci a srovnatelnost údajů v této oblasti – revize Frascati manuálu.

Věda, technologie a inovace: systém statistických ukazatelů ČSÚ

Věda, technologie a inovace: systém statistických ukazatelů ČSÚ

 

 

Více informací na www.czso.cz

Věda, výzkum, inovace