Mezinárodní rok statistiky: rok příběhů o číslech

Cílem celosvětové kampaně Mezinárodní rok statistiky (International Year of Statistics) je zvýšit povědomí veřejnosti o vlivu statistiky na prakticky všechny oblasti života společnosti. Zároveň chce představit statistiku studentům středních a vysokých škol jako zajímavé a perspektivní povolání.

Základní informace o Mezinárodním roku statistiky najdete na speciálních internetových stránkách www.statistics2013.org. Je zde např. vysvětlení pro laickou veřejnost: „Co je statistika?“ (What Is Statistics?); statistické kvízy pro studenty: „Statistika 2013 ve škole“ (Stats2013AtSchool); informace o práci statistiků: „Statistika jako povolání“ (Statistics as a Career); metodické materiály pro základní a střední školy: „Materiály pro učitele“ (Teacher Resources).
Na stránkách je mj. umístěno i informativní video s názvem „Proč je pro Vás statistika důležitá?“ (Why Statistics Is Important to You).
V současné době je video dostupné i s českými titulky. Země, které se do kampaně již přihlásily, mají možnost se na tvorbě celosvětových internetových stránek podílet.
Koncem ledna bylo do projektu Mezinárodní rok statistiky přihlášeno 1 585 organizací ze 112 zemí světa. Iniciativa propagovat výsledky a zviditelňovat přínos statistiky při řešení národních i celosvětových problémů zaujala i statistiky z Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v. v. i. a České statistické společnosti.
„Pod pojmem statistika se obecně rozumí jak praktická činnost, tak i vysoce propracovaná vědecká nauka,“ vysvětluje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Podle ní má statistika vliv na každého jednotlivce, i když si to většina lidí nepřipouští či neuvědomuje a statistika je pro ně „neviditelnou vědou“. „A právě Mezinárodní rok statistiky by ji měl přiblížit lidem,“ dodává.

Videosoutěž o Statistice

Podmínkou účasti ve videosoutěži o statistice je natočit čtyřminutové video na jedno z nabízených témat:
Zveřejnit se musí na YouTube. Prolink je třeba zaslat organizátorům do
28. února 2013.
Vítězná a oceněná videa budou zveřejněna na
www.statistics2013.org.

Česká statistická společnost

Podobně jako ČSÚ chce využít celosvětové kampaně ke zvýšení zájmu o statistiku (především mezi mladými lidmi) a podpořit rozvoj statistiky jako vědy i Česká statistická společnost (ČStS). „To jsou zároveň cíle, které má naše společnost ve svém dlouhodobém programu a o jejichž naplnění se snažíme neustále, ať už odbornou nebo finanční podporou mladých začínajících statistiků,“ říká její předseda Gejza Dohnal.
Společnost podporuje mj. výuku statistiky na vysokých a středních školách a pořádá po celé České republice tzv. Statistické dny, tj. semináře o statistice, které jsou otevřeny všem zájemcům.
„V letošním roce nám k tomu navíc dává Mezinárodní rok statistiky skvělou mezinárodní podporu,“ podotýká Gejza Dohnal. Jako člen mezinárodní skupiny Visegrad 6 se členové  ČStS v roce 2013 zúčastní setkání s kolegy z členských zemí (Maďarska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Slovinska) a bude se podílet na organizaci mezinárodní studentské konference v Ljubljani, která se uskuteční na podzim. „Budeme se dále účastnit akcí a setkání pořádaných Federací evropských národních statistických společností, jíž jsme jedním ze zakládajících členů. Naši zástupci se zúčastní také jednání 59. světového statického kongresu v Hongkongu,“ doplnil předseda ČStS.

Jak nás ovlivňuje statistika?

Aniž si to uvědomujeme, statistika ovlivňuje všechny aspekty společenského i osobního života, např.
•    národní bezpečnost,
•    hospodářství,
•    činnost vlády,
•    zdravotní péče,
•    prevence nemocí,
•    školství,
•    doprava,
•    kriminalita,
•    mimořádné události,
•    změny podnebí,
•    kvalita potravin.

Ústav informatiky AV ČR

Třetí organizací v ČR, která se oficiálně k Mezinárodnímu roku statistiky přihlásila, je Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (ÚI), ve kterém se rozvojem a aplikacemi statistických metod v praxi zabývá několik odborných skupin.
Jsou to např. pracovníci Oddělení medicínské informatiky a biostatistiky. „Kromě konzultační činnosti a výzkumné spolupráce s odbornými týmy na českých lékařských fakultách a nemocnicích se oddělení dlouhodobě věnuje výuce medicínské statistiky a tvorbě monografií s touto tematikou pro potřeby odborných pracovníků v medicínském výzkumu a studentů pregraduálního i doktorského studia biomedicíny,“ vysvětluje Zdeněk Valenta, vedoucí oddělení medicínské informatiky a biostatistiky ÚI.
Pracovníci tohoto oddělení jsou zapojeni i do projektu „Centrum biomedicínské informatiky“. „Podíleli se na výzkumu genetické podmíněnosti výskytu závažných kardiovaskulárních onemocnění v české populaci, který vyústil v podání a následné přijetí čtyř národních patentů,“ přibližuje práci oddělení Zdeněk Valenta. A dodává: „Některé společné projekty se věnují klinickým studiím, které porovnávají alternativní postupy primární a sekundární prevence vzniku a rozvoje arterosklerózy“.
Řada pracovníků  ÚI je také zapojena do odborné společnosti Mezinárodní společnost pro klinickou biostatistiku v ČR, která sdružuje odborné pracovníky se zájmem o aplikace matematické statistiky v klinické medicíně.
„U příležitosti oslav Mezinárodního roku statistiky pořádá tato společnost ve spolupráci s Ústavem informatiky Akademie věd České republiky a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze letos v květnu kurz Zobecněné lineární modely se smíšenými efekty – koncepty a aplikace. Přednášet na něm bude profesor Tomasz Burzykowski z Hasselt University v Belgii,“ jmenuje jednu významnou akci konanou v rámci Mezinárodního roku statistiky Zdeněk Valenta.

Neformální definice statistiky

Jakým způsobem může být statistika vysvětlována, uvádějí v knize „A Career in Statistics: Beyond the Numbers“ autoři Gerald J. Hahn a Necip Doganaksoy:
•    nauka o (po)učení se z dat (nebo smysluplná interpretace dat),
•    teorie a metody získávání informací ze zkoumání dat, a jejich využití při řešení národních i světových problémů,
•    nauka o statistické nejistotě,
•    specifická mezidisciplinární nauka,
•    umění psát příběhy o číslech.

Videosoutěž o statistice

V rámci Mezinárodního roku statistiky, který vyhlásily: Americká statistická asociace (ASA), Institut matematické statistiky (IMS), Mezinárodní biometrická společnost (IBS), Mezinárodní statistický institut (ISI) a Královská statistická společnost (RSS), proběhne i videosoutěž. Podmínkou účasti je natočit čtyřminutové video na jedno z nabízených témat:
a) jak statistika ovlivňuje životy jednotlivců a celé společnosti, jak pozitivně působí na svět,
b) jak statistické myšlení koresponduje s důležitými otázkami naší doby,
c) pracovní kariéra ve statistice (statistické povolání jako kreativní, zajímavé a zábavné uplatnění ve společnosti).
Video musí být zveřejněno na YouTube. Prolink je třeba zaslat organizátorům  do 28. února 2013. Vítězná a oceněná videa budou zveřejněna na internetových stránkách
www.statistics2013.org.