Přehled událostí z ČSÚ

Prezident obchodu v ČSÚ, Setkání s hejtmanem Pardubického kraje, Prosperují české domácnosti?, Prezidentské volby, Sladění výstupů zahraničního obchodu, Nová ředitelka, Ze Slovenska do Prahy,

Prezident obchodu v ČSÚ

Začátkem ledna v ústředí ČSÚ vystoupil na již čtrnáctém semináři z cyklu Uživatelé statistiky statistikům Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Hovořil mj. o nutnosti cenzu v maloobchodní síti. Upozornil také na fakt, že výrobci, dovozci, zpracovatelé a prodejci vypočítávají své marže podle rozdílných metodik a výsledná čísla jsou potom nesrovnatelná. „Když se taková čísla vytrhnou z kontextu celého výrobně-obchodního řetězce, nemohou dávat smysl,“ upozornil. Stejně tak je podle něj nemožné porovnávat například ziskovost zemědělství evropských zemí, protože každý stát dotuje odvětví odlišně.

Setkání s hejtmanem Pardubického kraje

Dne 22. ledna se uskutečnilo v Pardubicích setkání představitelů významných institucí v kraji s hejtmanem Martinem Netolickým a nově zvolenou Radou Pardubického kraje.  Na pracovním obědě byly diskutovány nejen aktuální problémy, ale i úspěchy jednotlivých institucí a organizací.  Zástupce Českého statistického úřadu, ředitel krajské správy Petr Matoušek, informoval představitele kraje a ostatních institucí o činnosti, aktuální struktuře a úkolech krajské správy ČSÚ, o volbě prezidenta republiky a zdůraznil bezproblémovou spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje.
Spolupráce s Palestinci
Druhý lednový týden přijeli na studijní návštěvu do Českého statistického úřadu tři pracovníci Palestinského statistického úřadu. Jejich cílem bylo seznámit se  s postupem odhadu a způsobem zachycení remitencí, tj. transferu peněz posílaných migranty do zemí jejich původu, v národních účtech a v platební bilanci. Vzhledem k tomu, že většina Palestinců žije léta v zahraničí, a přesto jsou v kontaktu se svou vlastí, je pro ně tato tematika mimořádně důležitá.
Kromě remitencí se palestinští statistici zajímali také o další zkušenosti pracovníků ČSÚ v oblasti národních účtů. Důvodem, proč Palestinci zavítali právě do Prahy, bylo doporučení Mezinárodního měnového fondu. Náklady na cestu financovala Evropská komise (Directoriate-General Enlargement) prostřednictvím agentury TAIEX.

Prosperují české domácnosti?

Tématem první letošní tiskové konference ČSÚ byla prosperita českých domácností. Drahomíra Dubská, vedoucí oddělení svodných analýz, na ní hovořila o bohatství českých domácností a struktuře čistého disponibilního důchodu (komplexních příjmech domácností). Zástupcům médií poskytla ucelený přehled o výdajích domácností na spotřebu za posledních dvacet let v reálném vyjádření.
Analytička zhodnotila vývoj spotřeby domácností v České republice v porovnání s Evropskou unií. Zaměřila se také na téma úspor a zadluženosti českých domácností. Na závěr se zmínila o růstu příjmové diferenciace českých domácností.

Prezidentské volby

Historicky první přímá volba prezidenta republiky přilákala také zájem pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE). První dvojice pozorovatelů zavítala do ústředí ČSÚ již 24. října loňského roku. Navštívili centrální pracoviště pro řízení zpracování volebních výsledků. Podrobně se zajímali o úlohu ČSÚ při těchto volbách, organizaci činností, zajištění bezpečnosti při přenosu dat z přebíracích míst do ústředí i o další metodické, technické a organizační záležitosti.
Druhou návštěvu vykonali pozorovatelé OBSE, v čele se zástupcem vedoucího mise pozorovatelů Goranem Petrovem, těsně před volbami 7. ledna 2013. Otázky se týkaly obdobných témat jako při první návštěvě. Písemná zpráva pozorovatelů potvrdila, že ČSÚ je na přímou volbu prezidenta dobře připraven a pozorovatelé neshledali žádné nedostatky nebo slabá místa. Naopak ocenili dosavadní úspěšné působení ČSÚ při zpracování volebních výsledků v ČR i všestrannou připravenost na přímou volbu prezidenta republiky.
Více informací najdete na str. 30–31.

Sladění výstupů zahraničního obchodu

Začátkem ledna se konalo zasedání Pracovní skupiny k problematice pojetí zahraničního obchodu podle standardu ESA 2010 za účasti expertů z Českého statistického úřadu a České národní banky. Během letošního roku má totiž dojít  k implementaci nové metodiky a jejímu testování, takže od roku 2014 budou publikované výstupy odpovídat novému standardu národních účtů i platební bilance. Současně, již za 1. čtvrtletí 2013, sladí obě instituce publikování údajů v národním pojetí tak, aby data publikovaná v jednotlivých statistikách (statistice zahraničního obchodu, platební bilanci a národních účtech) vycházela ze zpracování zdrojových dat k jednomu časovému okamžiku. Zároveň se mění revizní politika, v termínu T+90 dnů již budou použity pro výpočet dovozu a vývozu v národním pojetí údaje z daňových přiznání k DPH. Tyto ukazatele budou zafixovány a zpřesněny až v rámci publikování ročních národních účtů v září následujícího roku.

Nová ředitelka

Na základě výsledků výběrového řízení byla od 1. ledna 2013 jmenována ředitelkou odboru rozpočtu a financování ČSÚ Margita Kalinová.
Nová vedoucí pracovnice má bohaté zkušenosti ze státní správy z oblasti ekonomiky, personalistiky a hospodářské správy. Před nástupem do úřadu působila především v ekonomických funkcích; v poslední době jako ředitelka ekonomického odboru v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a jako správce rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Na nové pozici v ČSÚ chce zúročit zkušenosti, jež nabyla v posledních letech.

Ze Slovenska do Prahy

Ve dnech 5. a 6. února proběhne v ústředí ČSÚ v Praze návštěva kolegů z makroekonomické sekce Statistického úřadu Slovenské republiky a zástupců slovenského ministerstva financí a centrální banky. Hlavním cílem bude výměna zkušeností s přípravou implementace nového standardu národních účtů ESA 2010 a načerpání poznatků slovenských kolegů o průběhu dialogové návštěvy Eurostatu k problematice vládního deficitu a dluhu. Návštěva Eurostatu se uskutečnila v ČR již vloni,  Slovensko se na ni chystá teprve v letošním roce.