Výběr statistických zajímavostí ze světa

Zasedání Statistické komise OSN, Průmyslová produkce klesá, Předsednictví se ujalo Irsko, Inovace v Evropské unii, Z OSN do Singapuru, Nejnižší výdělky v EU27,

Zasedání Statistické komise OSN

Ve dnech 26. 2.–1. 3. se v sídle Organizace spojených národů v New
Yorku uskuteční 44. zasedání Statistické komise OSN.
Bude projednávat výsledky a další postup v jednotlivých oblastech statistiky (národní účty, životní prostředí, zemědělství, mezinárodní obchod, zdravotnictví, kriminalita a další).
Důležitými průřezovými tématy budou implementace základních principů oficiální statistiky a statisticko-prostorový rámec v národních statistických systémech. Zasedání bude předcházet fórum na nejvyšší úrovni, které se bude zabývat odpovědí statistiků na výzvy konference OSN o udržitelném rozvoji v Riu de Janeiru v roce 2012.
Česká republika je od minulého roku členem Statistické komise OSN. Jednání se zúčastní předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Průmyslová produkce klesá

Sezónně očištěná průmyslová produkce v EU27 klesla v listopadu 2012 oproti říjnu 2012 o 0,3 %.
Při meziročním srovnání očištěném od vlivu počtu pracovních dnů pak tento pokles podle údajů Euro­statu činil 3,3 %. Tato data znamenají, že v meziměsíčním srovnání se pokles průmyslové produkce zpomalil, ale v meziročním srovnání došlo k jeho zrychlení.  V meziměsíčním srovnání rostla v listopadu 2012 průmyslová výroba v sedmi a klesala ve čtrnácti státech EU. Největší přírůstek zaznamenaly Estonsko (+4,7 %) a Lotyšsko s Nizozemskem (+1,0 %). Naopak nejvíce poklesla průmyslová produkce meziměsíčně ve Slovinsku (–4,0 %), Portugalsku (–3,4 %) a Španělsku (–2,5 %).
V meziročním srovnání průmyslová výroba rostla v pěti a klesala v šestnácti zemích EU. Největší přírůstek byl dosažen v Litvě (+8,9 %), Estonsku (+6,5 %) a Maltě (+6,1 %). Největší úbytek průmyslové produkce v meziročním srovnání postihl Itálii (–7,6 %), Španělsko (–7,2 %) a Irsko (–6,6 %).
V České republice byl pokles průmyslové produkce v listopadu v meziměsíčním srovnání –0,8 % a v meziročním srovnání –6,2 %.

Průmysl v EU27

+4,7 %

Největšího přírůstku průmyslové produkce (meziměsíčně) dosáhlo Estonsko.

 

–4,0 %

Slovinsko zaznamenalo naopak největší úbytek průmyslové produkce.

Předsednictví se ujalo Irsko

Od 1. ledna 2013 stojí v čele Evropské unie Irsko. Jeho programem je úsilí o zajištění stability, pracovních míst a ekonomického růstu. V předsednické pozici není žádným nováčkem. Již sedmé irské předsednictví přichází v době čtyřicátého výročí vstupu Irska do „rodiny“ států EU. Spolu se začátkem irského předsednictví v EU začalo zároveň i období vlády nového tria předsednických zemí: po Irsku převezme funkci Litva a poté Řecko.
V oblasti statistiky se Irsko zaměří na pokračování přípravy novely nařízení o evropské statistice, nařízení o demografické statistice a na úpravu nařízení o statistice zemědělství a rybolovu uvedením do souladu s Lisabonskou smlouvou. Informace předsednického týmu statického úřadu Irska (CSO) naleznete na adrese http://www.cso.ie/eu2013/.

Inovace v Evropské unii

Mezi roky 2008 až 2010 vykázalo v EU27 52,9 % podniků v průmyslu a ve službách inovační aktivity. Česko se pohybovalo okolo průměru EU, inovační aktivity zaznamenalo 51,7 % podniků.
Nejvyšší podíl podniků s produktovou, procesní, marketingovou či organizační inovací byl podle Eurostatu v uvedeném období zaznamenán v Německu (79,3 %), Lucembursku (68,1 %), Belgii (60,9 %) a Portugalsku (60,3 %). Nejmenší podíl inovujících podniků lze hledat hlavně v nových členských zemích: v Bulharsku (27,1 %), Polsku (28,1 %), Lotyšsku (29,9 %) a Rumunsku (30,8 %). Z podniků, které vykázaly produktovou či procesní inovaci, jich 26,5 % spolupracovalo s jinou firmou, univerzitou či výzkumnou institucí. Nejvyšší podíl podniků, které spolupracovaly s jinými subjekty při uskutečňování inovací, měl Kypr (62,3 %), nejmenší zastoupení pak Itálie (12,1 %).
V České republice spolupracovalo s jinými subjekty na inovacích 34,2 % podniků. Z organizací v EU, které uskutečnily produktovou či procesní inovaci, jich 11,4 % spolupracovalo se subjekty z jiné země EU, kandidátské země či ze státu EFTA, 3,1 % se subjekty z USA a 2,0 % se subjekty z Číny nebo Indie.

Z OSN do Singapuru

Paul Cheung, ředitel Statistické divize OSN, který v říjnu loňského roku navštívil ČSÚ, kde se setkal s předsedkyní úřadu Ivou Ritschelovou, ukončil k 31. prosinci  2012 své působení ve funkci. Singapurský statistik působil v Organizaci spojených národů od roku 2004. Za osm let své činnosti se mu podařilo prohloubit propojení statistiků z celého světa a vytvořit z nich soudržnou uznávanou komunitu.
Zatímco v roce 2004 se zasedání Statistické komise Organizace spojených národů zúčastnilo 76 členských států, v roce 2012 jich bylo už 136. Na rozvoj činnosti statistické divize dokázaly země  získat 14 mil. dolarů.
Za vedení Paula Cheunga se v roce 2010 podařilo vůbec poprvé zorganizovat Světový den statistiky. Statistici získali tři ocenění OSN21 a zahájili řadu inovací (např. UNdata).
„Cením si toho, že se nám podařilo v roce 2011 spustit iniciativu – Světovou zprávu geoprostorových informací. Je to zatím mladý projekt, ale věřím, že v blízké budoucnosti získá propojení statistických a geoprostorových informací na důležitosti a rozsahu,“ shrnul Paul Cheung.
Z New Yorku, sídla Organizace spojených národů, se statistik vrátil zpátky do své rodné vlasti, kde bude působit jako profesor na Národní singapurské univerzitě.

Nejnižší výdělky v EU27

Téměř šestina zaměstnanců (17 % v roce 2010) patří v EU27 mezi osoby s nízkou mzdou. V Česku je jejich podíl nepatrně vyšší – 18,2 %. Tato data vyplývají ze šetření Eurostatu, které se provádí jednou za čtyři roky.
Za zaměstnance s nízkou mzdou jsou považováni ti, jejichž mzda tvoří dvě třetiny a méně než je národní medián hrubé hodinové mzdy.
Nejvyšší podíl těchto zaměstnanců byl v roce 2010 v Lotyšsku (27,8 %), Litvě (27,2 %), Rumunsku (25,6 %) a Polsku (24,2 %). Nejnižší podíl osob s nízkou mzdou vykázaly Švédsko (2,5 %), Finsko (5,9 %), Francie (6,1 %) a Belgie (6,4 %).
Ze šetření vyplynulo, že existují velké rozdíly v odměňování mezi oběma pohlavími. V celé EU patřilo mezi zaměstnance s nízkou mzdou 21,2 % žen a 13,3 % mužů. Ve všech členských státech s výjimkou Bulharska (ženy – 21,6 %, muži – 22,5 %) byl podíl žen s nízkou mzdou vyšší než mužů. Nejvyšší podíl žen s nízkou mzdou byl registrován na Kypru (31,4 %), v Estonsku (30,1 %) a Litvě (29,4 %). Oproti tomu nejnižší podíl zaznamenaly Švédsko (3,1 %), Francie (7,9 %) a Finsko (8,0 %).

Trh práce v EU27

stoupá 3,1 %

Ve Švédsku je podíl žen s nízkou mzdou v EU27 nejnižší.

klesá 31,4 %

Nejvyšší podíl žen s nízkou mzdou byl registrován na Kypru.