Výhody PDF výkazů

Dlouhodobým cílem Českého statistického úřadu (ČSÚ) je přejít výhradně na elektronický kontakt se zpravodajskými jednotkami. Od tohoto způsobu komunikace úřad očekává zjednodušení, zrychlení a snížení zátěže zpravodajských jednotek i ČSÚ.

Český statistický úřad používá v převážné většině zjišťování výběrový způsob, což znamená, že z celého souboru zpravodajských jednotek je vytvořen, podle daných kritérií, výběrový soubor (vzorek), na kterém je prováděno statistické zjišťování. Tímto způsobem je výrazně snížen počet zpravodajských jednotek, které jsou zahrnuty do systému statistických zjišťování, např. v případě podnikajících fyzických osob je zahrnuto do zjišťování 1% osob z celkového počtu.
Ve vyhlášce o Programu statistických zjišťování je vymezena metoda zjišťování a celý soubor zpravodajských jednotek, ale zpravodajská povinnost je upřesněna až na základě zahrnutí do výběrového souboru. Informaci o zahrnutí do výběrového souboru dostávala zpravodajská jednotka dosud tak, že jí byl zaslán „papírový“ výkaz.
Při elektronizaci rozesílání je problematické právě informování zpravodajských jednotek o tom, že jsou zahrnuty do výběrového souboru
a de facto jsou povinny plnit zpravodajskou povinnost.
Záměrem úřadu je vystavit konkrétní statistické výkazy ke stažení zpravodajskými jednotkami a tyto výkazy již nadále nezasílat v listinné podobě. Částečným řešením je zasílat výkazy do datových schránek, ale ty vlastní asi jen 70 % zpravodajských jednotek. Z výše uvedených důvodu je potřeba zpravodajské jednotky informovat o jejich aktuální zpravodajské povinnosti souhrnně a v předstihu.
ČSÚ nově zajišťuje tuto informaci zasíláním souhrnného přehledu o zpravodajské povinnosti pro daný zpracovatelský rok jednotkám, kterým vznikla zpravodajská povinnost, formou „Oznámení o zpravodajské povinnosti“. Tato oznámení jsou zasílána na počátku roku. Dodatečně stanovená zpravodajská povinnost bude sdělována „Dodatkem oznámení“, a to například těm zpravodajským jednotkám, které z důvodu změny statistických charakteristik určujících konkrétní typ výkazu byly přeřazeny do jiného statistického zjišťování, nebo byly pro konkrétní výkaz dodatečně vybrány. Tímto jsou zpravodajské jednotky informovány o své povinnosti předkládat statistické výkazy včas a úplně.

Užitečná pomoc

Pro usnadnění orientace o zpravodajských povinnostech a usnadnění vyplňování statistických výkazů ČSÚ vytvořil webové stránky www.vykazy.cz, kde respondenti, kromě samotného přehledu o zpravodajské povinnosti, včetně vzorů výkazů, mají dostupné vyplnitelné PDF výkazy, programy pro elektronické pořizování výkazů a kontaktní odkazy na jednotlivá pracoviště a zaměstnance ČSÚ ke konkrétním výkazům. Důležité je uvést, že vyplnitelné PDF výkazy jsou zpřístupňovány postupně ve shodných termínech jako programy pro elektronické pořizování výkazů (datum zveřejnění je uvedené namísto odkazu).
Na „Oznámení o zpravodajské povinnosti“ pak navazuje vlastní zasílání statistických výkazů. Ty jsou pro rok 2013 vytvářeny ve formě editovatelných PDF, do kterých zpravodajské jednotky zapisují údaje a poté je ve stanovených termínech odesílají zpět Českému statistickému úřadu. Výkazy v této formě bude od roku 2013 zasílat ČSÚ v dostatečném předstihu prostřednictvím datových schránek. Výkazy v listinné podobě budou zasílány pouze těm jednotkám, které ji nemají zřízenu.
Zpravodajské jednotky s datovou schránkou již nebudou dostávat statistické výkazy v papírové formě. Úřad jim zašle výlučně elektronický výkaz do jejich datové schránky. Zároveň si všechny zpravodajské jednotky mohou „své“ výkazy stáhnout z webové adresy www.vykazy.cz v části Výkazy podle IČO. Po zadání identifikace (obvykle IČO) se zobrazí seznam výkazů, které jsou sestaveny přímo pro konkrétní zpravodajskou jednotku. Jsou zde dostupné jak editovatelné PDF výkazy, tak elektronické programového vybavení (EPV). Dále je možné zde nalézt metodické a organizační pokyny a kontakty na zaměstnance ČSÚ. Úřad doporučuje těm, kteří doposud používali EPV, používat jej i nadále ve verzi 2013.
Kromě nového způsobu zasílání výkazů zpravodajským jednotkám, které mají datovou schránku, a nové formy vyplnitelných PDF výkazů, se z hlediska zpracování statistických výkazů pro zpravodajské jednotky nic nemění. Výkazy jim budou s průvodními dopisy (v elektronické nebo listinné podobě) stejně jako doposud rozesílány z pracovišť ČSÚ, kde probíhá jejich sběr a následné zpracování.
O dalším rozvoji elektronického vyplňování výkazů bude ČSÚ průběžně informovat na internetové stránce www.redesign.czso.cz. Zde jsou uvedeny aktuální informace o projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, v jehož rámci jsou nové nástroje podporující výše uvedené závěry ČSÚ vyvíjeny.