Soukromý výzkum a vývoj v podnicích

VYDÁNÍ: 03/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Hlavním provozovatelem výzkumu a vývoje v rámci podnikatelského sektoru jsou v ČR zcela jednoznačně podniky pod zahraniční kontrolou.

Výzkum a vývoj se v roce 2011 v podnikatelském sektoru prováděl na 2,2 tisících pracovišť. Tři čtvrtiny z nich byly soukromé domácí podniky, veřejných podniků bylo 64 a ostatní byly zahraniční afilace. Nadpoloviční většina domácích podniků provádějících VaV má méně než 50 zaměstnanců, téměř 80 % pracovišť v podnicích pod zahraniční kontrolou zaměstnává více než 50 osob. V soukromých domácích podnicích pracuje okolo 20 tisíc zaměstnanců oproti 16 tisícům v zahraničních afilacích.

Výdaje na vědu a výzkum v podnikatelském sektoru

Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru během posledních deseti let konstantně narůstají s výjimkou let 2008–2009, kdy se projevila ekonomická krize. I tehdy ale výdaje do podnikatelského sektoru dosahovaly 60 % celkových výdajů na VaV na území ČR. Od roku 2009 vzrostly finanční zdroje spotřebované v podnikatelském sektoru o více než 9 mld. Kč na 42,7 mld. Kč, z čehož nejvíce peněz putovalo na konto zahraničních afilací. V roce 2011 to bylo necelých 26 mld. Kč. Státní rozpočet přispěl v roce 2011 na výzkum v podnikatelském sektoru částkou 5,5 mld. Kč. Z hlediska regionálního členění připadlo 64 % z celkových výdajů na VaV na 3 nejsilnější kraje: Středočeský,  Prahu a Jihomoravský.
Pokud se podíváme na to, jak si Česká republika stojí v mezinárodním srovnání, zjistíme, že 60 % celkových výdajů na VaV směřuje v ČR do podnikatelského sektoru, což odpovídá  průměru EU27. Podobnou úroveň mají Maďarsko a Slovinsko. Přesto ČR zaostává o téměř deset procentních bodů za skandinávskými státy a Německem. V Japonsku, Švýcarsku a Spojených státech amerických je podíl podnikatelského sektoru na celkových výdajích na VaV dokonce vyšší než 70 %.

Odvětví ekonomické činnosti

Z hlediska jednotlivých odvětví dominuje v ČR zpracovatelský průmysl s více než 60% podílem, tj. 27,4 mld. Kč výdajů za výzkum provedený v roce 2011, z čehož nejvíce připadlo na automobilový průmysl: 12 mld. Kč. Většina výdajů na VaV je u nás realizována v průmyslových odvětvích se střední a nižší technologickou náročností.

Nákupy služeb

Na celkovém nákupu služeb výzkumu a vývoje pro vlastní VaV se podnikatelský sektor podílí více než z 90 %. V roce 2011 bylo tímto způsobem vynaloženo 5,6 mld., přičemž téměř vše bylo použito k nákupu služeb od zahraničních podniků působících v rámci stejné skupiny. Ze zbylé částky směřovalo 275 milionů Kč do VŠ sektoru a pouhých 39 milionů Kč do  vládních institucí.

Státní podpora

Stát se prostřednictvím přímé i nepřímé podpory snaží pobízet podniky k zapojení se do vlastní VaV činnosti. Nepřímou podporou se myslí odčitatelná položka na výzkum a vývoj, tedy možnost odečíst od základu daně až 100 %. Toto opatření funguje od začátku roku 2005 jako pobídka k zahájení vlastní VaV činnosti pro menší a střední podniky.  Nejvíc výdajů z nepřímé podpory odčerpává automobilový průmysl. Celkový počet podniků, které v ČR využívají nepřímé podpory, konstantně narůstá. Od roku 2005, kdy nepřímou podporu využilo 434 podniků, se v roce 2010 této možnosti chopilo už 739 podniků. Do podnikatelského sektoru plyne však podstatně více peněz ze státního rozpočtu formou přímé podpory.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výdaje státu na výzkum a vývoj stagnují

ilustrativní fotka

V poměru k dosaženému hrubému domácímu produktu podpořila Evropská unie výzkum a vývoj nižším objemem finančních prostředků než Spojené státy a Japonsko. V Česku došlo v období 2010 až 2011 k navýšení podpory. V posledních deseti letech však financování výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu spíše stagnuje.

Stále více podniků si odečítá náklady na výzkum a vývoj

ilustrativní fotka

Český statistický úřad nedávno zveřejnil na svých internetových stránkách publikaci Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2014.

Nad financováním české vědy visí stále otazníky

Mgr. Marek Štampach

Současná dobrá kondice české ekonomiky se promítá i do ochoty podniků více investovat do vlastního výzkumu a vývoje (VaV). Dominantní pozici zaujímají firmy pod zahraniční kontrolou.

V high-tech odvětvích zaostáváme

ilustrativní obrázek

Otevřené konkurenční prostředí podněcuje rostoucí počet podniků k investicím do dalšího rozvoje. Relativní výdaje na soukromý výzkum a vývoj jsou v České republice nejvyšší v zemích bývalého východního bloku. Stále jsou nižší než v ekonomikách západního typu.

Výzkumná centra čeká boj o přežití

ilustrativní fotka

Díky intenzivnímu čerpání peněz z evropských fondů vznikla v České republice nová výzkumná centra. Mnoho z nich má ambice a potenciál stát se významnými hráči na mezinárodní scéně vědeckovýzkumných aktivit. Otázkou však je, kdo je bude dál financovat.

Metropolí vědy se stává Brno

ilustrativní fotka

O Brnu se čím dál častěji hovoří jako o metropoli vědy. Čilý ruch probíhá v tomto městě jak ve sféře veřejného, tak i soukromého výzkumu a vývoje. Boom posledních let potvrzují i čísla Českého statistického úřadu, která vycházejí z ročního statistického šetření o výzkumu a vývoji.