Vodovody a kanalizace v centru pozornosti Vlády ČR

Český statistický úřad má zástupce v nově ustaveném koordinačním subjektu k posílení regulace oboru vodovodů a kanalizací (VAK).

Český statistický úřad má zástupce v nově ustaveném koordinačním subjektu k posílení regulace oboru vodovodů a kanalizací (VAK).
V únoru letošního roku schválila vláda České republiky materiál Návrh koncepčního řešení regulace ve vodárenství. V rámci tohoto dokumentu bylo rozhodnuto pokračovat v regulaci oboru vodovodů a kanalizací.
Po roce 1990 došlo k masivnímu štěpení původních státních vodárenských celků s delegováním vodárenské infrastruktury na města a obce. V důsledku toho vznikla velmi početná skupina vlastníků i provozovatelů vodovodů a kanalizací . Jedná se asi o 2,5 tis. provozovatelů a více než 5,9 tis. vlastníků. Dosavadní regulace se realizuje na několika rovinách. Ministerstvo financí je cenovým regulátorem, Ministerstvo zemědělství má v pravomoci především věcnou regulaci. Jakost dodávané vody je regulována Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí zase plní funkce kontrolní v oblasti ochrany vod a kvality vypouštění odpadních vod.
Z důvodu posílení a synchronizace regulačních mechanismů uložila vláda ČR ministrovi zemědělství, aby vytvořil Výbor pro koordinaci regulace odboru vodovodů a kanalizací a založil i odbor dozoru a regulace vodárenství v rámci Ministerstva zemědělství.
Úkolem Výboru je dlouhodobá udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací, zlepšení ochrany spotřebitele při zachování únosných cen vodného a stočného.
Náplní činnosti Odboru dozoru a regulace vodárenství bude, kromě jiného, analytická činnost, hodnocení efektivity výkonnosti regulace vodárenství, hodnocení využití zdrojů vody ve vztahu k jejímu užití apod.
K tomu, aby mohl Výbor pro koordinaci VAK i nový odbor na Ministerstvu zemědělství správně fungovat, bude zapotřebí nezávislých, objektivních, časově i mezinárodně srovnatelných statistických údajů. Z těchto důvodů jmenoval ministr zemědělství na návrh předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové reprezentanta za Český statistický úřad, který bude členem nadresortního týmu Výboru pro koordinaci VAK.