Již druhý rok v České republice klesá nezaměstnanost

VYDÁNÍ: 06/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Česká republika má jednu z nejnižších průměrných hodnot mezinárodně srovnatelné míry nezaměstnanosti v Evropské unii. Situace se ovšem liší v jednotlivých regionech. Rozdíly najdeme i v třídění podle pohlaví, a to zejména u socioekonomických tříd.

Česká republika patří do té zeměpisné oblasti, v níž se míra nezaměstnanosti nachází hluboko pod celoevropským průměrem. Hlavní město Praha je podle srovnání Euro­statu dokonce regionem s nejnižší nezaměstnaností vůbec. V EU28 je na tom nejlépe Německo, kde je mezinárodně srovnatelná míra pod úrovní 5 %, pak následují Rakousko, Malta a Lucembursko. Na druhém pólu se vyskytuje Řecko a Španělsko, které mají míru nezaměstnanosti stále nad 20 %. Vysoká je také u Chorvatska (18 %), nového člena Unie.
Česká republika má výjimečně dobrou celkovou míru nezaměstnanosti, ale při pohledu na skupinu mladých do 25 let již ve srovnání s ostatními evropskými státy neobstojí. Aktuální údaj o této volné pracovní síle v letošním březnu 14,5 % ukazuje, že český trh práce, na rozdíl od německého, kde je tato míra poloviční, není schopen pojmout čerstvé absolventy. Odstrašující je ovšem situace ve Španělsku a Řecku. Zde je bez práce polovina mladé pracovní síly.

Uchazeči stojí fronty hlavně na severu republiky

Také čísla z úřadů práce, která poskytují detailní vnitrostátní pohled, vykazují pozitivní trend v poklesu nezaměstnanosti a zvyšování počtu volných pracovních míst.
Podíl nezaměstnaných osob se v České republice letos v dubnu snížil z březnových 7,20 % na 6,72 %. Necelý půl milion osob (491 585) neměl práci (o 33 730 osob méně než v březnu), což bylo nejméně od prosince 2009. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 se jednalo o pokles o 83 323 osob.
Letos v dubnu zaměstnavatelé nabízeli 83 692 volných pracovních míst, což bylo o 7 642 míst více než v předchozím měsíci a o 39 446 míst více než v dubnu 2014.

Podíl nezaměstnaných osob v České republice podle krajů k 30. 4. 2015 (v %)

Podíl nezaměstnaných osob v České republice podle krajů k 30. 4. 2015 (v %)

Díky růstu ekonomiky firmy nabírají a vytvářejí dlouhodobá pracovní místa. Situaci na trhu práce ovlivňují i sezónní práce, tzn., že práci našli především krátkodobě nezaměstnaní.
Nejvyšší nezaměstnanost nadále zůstává v Ústeckém kraji (9,97 %), v dubnu zde na jedno volné pracovní místo připadalo 12,22 uchazečů. Dalšími kraji s vysokou nezaměstnaností jsou Moravskoslezský kraj (9,14 %), především okres Bruntál (11,90 %), kde v dubnu na jedno volné pracovní místo připadalo 25,48 uchazečů, a také Olomoucký kraj (7,69 %).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že problém vysokého počtu uchazečů na jedno pracovní místo je v současné době lokalizován zejména v severním příhraničí republiky.
Naopak nejnižší nezaměstnanost je dlouhodobě v Praze (4,79 %), kde letos v dubnu na jedno volné pracovní místo připadalo 3,99 uchazeče.

Které skupiny jsou nezaměstnaností nejvíce ohroženy

Fenomén nezaměstnanosti se potencionálně týká každého z nás, ale nikoli stejnou měrou. Některé skupiny osob jsou více ohroženy.
Problém najít zaměstnání mají v současnosti čerství absolventi vycházející ze škol, neboť zaměstnavatelé raději přijímají pracovníky s praxí.
V ohrožení jsou také lidé starší padesáti let. Poněkud paradoxně se má za to, že již nejsou perspektivní a půjdou brzo do důchodu, třebaže hranice odchodu do neaktivity se rychle posunuje do mnohem vyššího věku. Jsou také paušálně odsuzováni jako ti, kteří neznají moderní technologie a nedokážou se učit nové věci, přestože tyto schopnosti jsou nesmírně individuální.
Třetí výrazně ohroženou skupinou jsou matky pečující o malé děti. Údaje z Výběrového šetření pracovních sil Českého statistického úřadu ukazují, že mají trojnásobnou míru nezaměstnanosti v porovnání s bezdětnými ženami a muži stejného věku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12., rok 2015 k 30. 4. 2015)

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa  (stav k 31. 12., rok 2015 k 30. 4. 2015)

Elity se nezaměstnaností trápit nemusí

Mimo rodinného stavu je riziko nezaměstnanosti silně diferencované podle předchozího zaměstnání, potažmo podle socioekonomického postavení. Elitní skupiny manažerů a vysokoškolsky vzdělaných specialistů jsou ohroženy nezaměstnaností zcela minimálně. Pokud jsou bez práce, je to stav, kdy si vybírají z nabízených zaměstnání a záleží jim spíše na tom, jak dobře budou placeni. Skutečná nezaměstnanost jako existenciální ohrožení existuje především pro pracující třídu. Nejvyšší riziko nezaměstnanosti najdeme u rutinních zaměstnanců a polokvalifikovaných dělníků. V případě uklízečů a pouličních prodejců měl v krizovém roce 2012 zkušenost s (většinou dlouhodobým) hledáním zaměstnání
každý třetí muž. V dalších letech se situace mírně zlepšovala, ale přesto je riziko nezaměstnanosti u skupiny pomocných zaměstnanců 21krát vyšší než u zdravotnických specialistů, kteří jsou ohroženi vůbec nejméně.

Počty nezaměstnaných mužů a žen, měsíční údaje, sezónně očištěné (v tis.)

Počty nezaměstnaných mužů a žen, měsíční údaje, sezónně očištěné (v tis.)

Období krize mužské ekonomiky

Počet nezaměstnaných žen je v celé historii České republiky, tedy od roku 1993, nad úrovní mužů – s výjimkou přelomu let 2009/2010, kdy vrcholila krize na trhu práce při nové „velké depresi“. Poté, co se celosvětová finanční krize přelila do reálné ekonomiky, vyschly zakázky především pro exportně orientovaný průmysl a nastalo hromadné propouštění. To postihlo především muže, kteří jsou nejčastěji zaměstnáni právě v průmyslových oborech. Od poloviny roku 2008 do vrcholu krize přibylo 115 tis. nezaměstnaných mužů, ale jen 75 tis. nezaměstnaných žen. Krize byla tedy především krizí mužské ekonomiky. V dalších letech se situace vrátila do původního stavu. V současnosti jsou ženy opět ohroženy nezaměstnaností výrazně více než muži.

Autor: , ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Praha přitahuje vzdělané. Berou tu více

Ilustrační foto

Vysoké průměrné mzdy v Praze jsou dány především velkým podílem vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, kteří zároveň dostávají výrazně vyšší mzdy, než je běžné v ostatních krajích. Naopak zaměstnanců bez maturity je v Praze málo a jejich výplata je ve srovnání s ostatními kraji zcela průměrná. Vyplývá to z regionální analýzy strukturální mzdové statistiky za rok 2016, která vysvětluje jednak vysokou mzdovou úroveň a zároveň ekonomickou výkonnost Prahy, jež je nad dvojnásobkem národního průměru.

Práce není všude stejně

Ilustrační foka

Zaměstnanost a nezaměstnanost v krajích kopíruje ekonomickou situaci v regionech. V roce 2015 byla nejvyšší míra zaměstnanosti v hl. městě Praze a v krajích Středočeském a Plzeňském. Nezaměstnanost, a to i dlouhodobá, v průběhu celého loňského roku klesala.

Statistika volných míst

Ilustrační foto

V České republice se začala evidovat volná pracovní místa (VPM) na úřadech práce v roce 1993. Od roku 2005 se jejich nabídka odesílá prostřednictvím ČSÚ i do Eurostatu. Zde se pak absolutní počty i míra VPM – podíl na celkovém počtu pracovních míst – zveřejňují.

Mladí lidé. Souběh studia a práce

RNDr. Michaela Kleňhová

S rostoucími kvalifikačními požadavky na výkon některých profesí a s uvolněním vzdělávacího trhu stoupá počet studentů. Průměrná doba studia a podíl mladých lidí ve vzdělávání se tak zvyšuje.

Zaměstnanost starších osob podporují zkrácené úvazky

Ilustrační foto

Od roku 2000 ve většině států Evropy, včetně Česka, významně narostla míra ekonomické aktivity osob ve věku 55–64 let. V řadě zemí totiž vycházejí stárnoucí populaci vstříc kratšími pracovními úvazky. Ze šetření ČSÚ vyplývá, že Česko v tomto směru zaostává.

V Evropě mají práci, nezaměstnanost klesá

Ilustrační foto

Téměř ve všech členských státech Evropské unie klesá míra nezaměstnanosti, a to již od konce roku 2014. Souvisí to s ukončením hospodářské krize a zlepšením podmínek na trhu práce.

V Praze je blaze

ilustrativní fotka

Příznivý ekonomický vývoj v Česku ovlivnil i míru dlouhodobé nezaměstnanosti, ta se u nás stále snižuje. V minulém roce byla osmá nejnižší v Unii. Tradičně nejlepší situace je v Praze. Hlavní město si drží primát i mezi všemi regiony EU28.

Volná pracovní místa nejsou pro každého

Mgr. Dalibor Holý

Jednou z hlavních prázdninových zpráv se stalo snižování nezaměstnanosti, kdy se v mezinárodním srovnání dostala Česká republika na druhé místo v Evropské unii.

Silný růst české ekonomiky

Ekonomika v 1. čtvrtletí roku 2015 výrazně posílila a s meziročním tempem růstu HDP ve výši 4,2 % je na špičce EU.

Studovat matematiku a statistiku se vyplatí

ilustrativní fotka

Na globálním trhu práce by měla v následujících letech vzrůst poptávka po statisticích a analyticích. Jejich práce totiž přispívá k lepším výsledkům průmyslových a stavebních podniků, obchodu, zdravotnictví, školství, ochraně životního prostředí a dalších oborů.

Hůř na jihu Evropy

ilustrativní fotka

V Řecku a Španělsku je bez práce více než čtvrtina práceschopného obyvatelstva.

Problém pracující chudoby se v Česku zhoršuje

ilustrativní obrázek

Podíl zaměstnanců s výdělkem nižším než dvě třetiny mediánu byl v roce 2010 již v České republice vyšší než ve většině zemí západní Evropy. Houževnatě opakované mýty o tom, jak je česká společnost rovnostářská, jsou tak definitivně statisticky vyvráceny. Neplatí také, že pouze lidé bez práce mohou být chudí.

Mladí Češi pracují v průmyslu častěji, než je v EU27 obvyklé

ilustrativní fotka

Demografický vývoj a pozdější nástup do zaměstnání kvůli pokračujícímu studiu mají vliv na celkový počet pracujících ve věku do čtyřiceti let. Statistici spočítali, že dlouhodobě klesá; v letech 1995–2011 se snížil o téměř 300 tisíc.

Podniky si více konkurují při hledání zaměstnanců

ilustrativní obrázek

Ekonomické oživení se projevuje nárůstem počtu volných pracovních míst, klesající nezaměstnaností a zrychlujícími mzdami. Do budoucna však může být ohroženo geopolitickou nestabilitou a ekonomickým útlumem u západních partnerů.

Pracovat před důchodem? Jde to, ale ne všude

Ilustrační obrázek

Podíl ekonomicky neaktivních obyvatel Česka ve věku 45–59 let od roku 1993 klesá. Zatímco tehdy činil více než pětinu, v roce 2012 se snížil na více než desetinu. Důvody jsou např. v posunutí hranice odchodu do důchodu a ve sníženém počtu invalidních důchodců. Ne ve všech krajích je situace příznivá.

Bez žen se ekonomika neobejde

Mgr. Dalibor Holý

O ženách a mužích na trhu práce koluje řada zvláštních mýtů. Jeden z nich například říká, že ženy jsou diskriminovány mužskými zaměstnavateli jen proto, že jsou ženy. Právě proto mají mít nižší mzdy a jsou více ohrožené nezaměstnaností.

Kvalita pracovních míst se zhoršuje

ilustrační foto

Počtům lidí bez práce se obecně věnuje velká pozornost. Přitom horším trendem než samotná nezaměstnanost je zhoršování kvality pracovních míst. Přestože se tento trend, tj. špatné pracovní podmínky a nízké mzdy, týká nás všech, příliš se o něm nemluví.