Kvůli povodním se rekordně investovalo

VYDÁNÍ: 06/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Téměř dvě pětiny veškerých investic na ochranu životního prostředí tvořily za období 2003 až 2013 investice do nakládání s odpadními vodami. V roce 2013 přesáhly v běžných cenách hodnotu 9 mld. Kč a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Jednou z příčin vysokých investic do nakládání s odpadními vodami může být likvidace škod po povodních. Posledními významnými povodněmi byla ČR zasažena v roce 2013. Týkaly se téměř 1 400 obcí v 10 krajích (včetně hlavního města Prahy). Povodeň způsobila miliardové škody hlavně ve Středočeském kraji a v Praze, kde došlo k významnému poškození kanalizace, a dále pak v kraji Ústeckém a Jihočeském. Celkové škody byly předběžně vyčísleny na 15,4 mld. Kč.

Neinvestiční náklady rostou

Výdaje na ochranu životního prostředí investičního i neinvestičního charakteru vykazují od roku 2003 postupný nárůst. Zvláště pak rostou ty, které patří do oblasti neinvestičních nákladů, tzv. běžných či provozních výdajů. V porovnání k hrubému domácímu produktu jsou výdaje na ochranu životního prostředí jedním z významných ukazatelů udržitelného rozvoje jak v národním, tak i v mezinárodním kontextu.

Výdaje na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP (v mil. Kč, běžné ceny)

Výdaje na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP (v mil. Kč, běžné ceny)

V roce 2013 přesáhly celkové výdaje hodnotu 83 mld. Kč (pozn. red.: zde i dále v běžných cenách). V poměru k HDP se od roku 2010 stále drží nad hranicí 2 %.
Investice do nakládání s odpadními vodami v součtu za posledních 11 let (2003 až 2013) tvoří 39 % veškerých investic na ochranu životního prostředí a jsou následovány investicemi v oblasti ochrany ovzduší a klimatu (20 %) a v nakládání s odpady (16 %). V roce 2013 přesáhly tyto investice hodnotu 9 mld. Kč v běžných cenách a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Celkové investice na ochranu životního prostředí v letech 2003–2013 (v %)

Celkové investice na ochranu životního prostředí v letech 2003–2013 (v %)

Vedly investice do čistíren odpadních vod

Investice do nakládání s odpadními vodami patří v posledních letech z hlediska zastoupení k nejvýznamnějším. Většinou se jednalo o investice do výstaveb a rekonstrukcí čistíren odpadních vod, do výstavby kanalizačních sítí se zajištěným napojením na čistírny odpadních vod. Patřily sem i investice do monitorovacích zařízení ke sledování čistoty vody či pořízení tankerů a nádrží pro přepravu a skladování odpadních vod.
Investice vládního sektoru převažovaly

Investice do nakládání s odpadními vodami podle sektorů (v mil. Kč, běžné ceny)

Investice do nakládání s odpadními vodami podle sektorů (v mil. Kč, běžné ceny)

Klíčový rok 2003

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoročně zjišťování o výdajích na ochranu životního prostředí. V rámci něj se sledují investiční a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí a také ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí. Před rokem 2003 byly sledovány pouze investice na ochranu životního prostředí, a to v rámci investičního výkazu.

Z dlouhodobého pohledu na investice v oblasti nakládání s odpadními vodami z hlediska podnikového a vládního sektoru je zřejmé, že v období 2003 až 2013 převažovaly investice vládního sektoru. Bylo to odrazem požadavků Přístupové smlouvy mezi Českem a Evropskou unií, která se týkala čištění městských odpadních vod. Tento požadavek spočíval v povinnosti aglomerací s více než 2 tis. ekvivalentními obyvateli napojit veřejnou kanalizaci na čistírnu odpadních vod v požadované kvalitě.
Poslední prosincový den v roce 2010 přechodné období skončilo. Přesto vysoké investice vládního sektoru v oblasti nakládání s odpadními vodami pokračovaly i v dalších letech.

Autor: , oddělení statistiky životního prostředí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kde je voda v České republice vůbec nejdražší

ilustrativní fotka

V posledních letech klesá v ČR výroba i spotřeba vody. V roce 2015 se tento trend zastavil, přesto cena vodného neustále roste. Nejvíce v Ústeckém kraji.

Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Investiční aktivita stoupá

Ilustrační foto

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

Pohánějí investice ekonomický růst?

Ing. Josef Vlášek

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

Vodovody a kanalizace v centru pozornosti Vlády ČR

Ing. Jiří Hrbek_náhled

Český statistický úřad má zástupce v nově ustaveném koordinačním subjektu k posílení regulace oboru vodovodů a kanalizací (VAK).

Zemědělství je celosvětově největším spotřebitelem vody

Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu tvrdí, že nedostatek pitné vody v nejchudších oblastech světa nesouvisí s malým množstvím srážek, ale se špatným managementem vodních zdrojů. „Nevěnuje se zde pozornost druhé straně problému – čištění odpadních vod,“ říká hydrolog.

Vody je dost. Zatím…

ilustrativní fotka

Díky příznivým klimatickým podmínkám patří Česko k zemím s udržitelným podílem čerpání vody. Nejvíce povrchové vody odebírá energetický průmysl, podzemní vodu zase odvětví zabývající se shromažďováním, úpravou a rozvodem vody.

Čím více lidé s vodou šetří, tím je voda dražší

ilustrativní fotka

Statistika vodního hospodářství v oboru vodovodů a kanalizací má v naší zemi dlouholetou tradici. Některé ukazatele lze vysledovat již od 40. let minulého století.

K situaci na trhu s vodou

Ing. Josef Vlášek

Přestože si Česká republika vede v hospodaření s vodou velmi dobře, není žádný důvod „usínat na vavřínech“, a to zvláště proto, že je svou polohou rozvodí „střechou Evropy“.