Vodovody a kanalizace v centru pozornosti Vlády ČR

VYDÁNÍ: 06/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Český statistický úřad má zástupce v nově ustaveném koordinačním subjektu k posílení regulace oboru vodovodů a kanalizací (VAK).

Český statistický úřad má zástupce v nově ustaveném koordinačním subjektu k posílení regulace oboru vodovodů a kanalizací (VAK).
V únoru letošního roku schválila vláda České republiky materiál Návrh koncepčního řešení regulace ve vodárenství. V rámci tohoto dokumentu bylo rozhodnuto pokračovat v regulaci oboru vodovodů a kanalizací.
Po roce 1990 došlo k masivnímu štěpení původních státních vodárenských celků s delegováním vodárenské infrastruktury na města a obce. V důsledku toho vznikla velmi početná skupina vlastníků i provozovatelů vodovodů a kanalizací . Jedná se asi o 2,5 tis. provozovatelů a více než 5,9 tis. vlastníků. Dosavadní regulace se realizuje na několika rovinách. Ministerstvo financí je cenovým regulátorem, Ministerstvo zemědělství má v pravomoci především věcnou regulaci. Jakost dodávané vody je regulována Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí zase plní funkce kontrolní v oblasti ochrany vod a kvality vypouštění odpadních vod.
Z důvodu posílení a synchronizace regulačních mechanismů uložila vláda ČR ministrovi zemědělství, aby vytvořil Výbor pro koordinaci regulace odboru vodovodů a kanalizací a založil i odbor dozoru a regulace vodárenství v rámci Ministerstva zemědělství.
Úkolem Výboru je dlouhodobá udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací, zlepšení ochrany spotřebitele při zachování únosných cen vodného a stočného.
Náplní činnosti Odboru dozoru a regulace vodárenství bude, kromě jiného, analytická činnost, hodnocení efektivity výkonnosti regulace vodárenství, hodnocení využití zdrojů vody ve vztahu k jejímu užití apod.
K tomu, aby mohl Výbor pro koordinaci VAK i nový odbor na Ministerstvu zemědělství správně fungovat, bude zapotřebí nezávislých, objektivních, časově i mezinárodně srovnatelných statistických údajů. Z těchto důvodů jmenoval ministr zemědělství na návrh předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové reprezentanta za Český statistický úřad, který bude členem nadresortního týmu Výboru pro koordinaci VAK.

Autor: , ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Zemědělství je celosvětově největším spotřebitelem vody

Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu tvrdí, že nedostatek pitné vody v nejchudších oblastech světa nesouvisí s malým množstvím srážek, ale se špatným managementem vodních zdrojů. „Nevěnuje se zde pozornost druhé straně problému – čištění odpadních vod,“ říká hydrolog.

Vody je dost. Zatím…

ilustrativní fotka

Díky příznivým klimatickým podmínkám patří Česko k zemím s udržitelným podílem čerpání vody. Nejvíce povrchové vody odebírá energetický průmysl, podzemní vodu zase odvětví zabývající se shromažďováním, úpravou a rozvodem vody.

Kvůli povodním se rekordně investovalo

ilustrativní fotka

Téměř dvě pětiny veškerých investic na ochranu životního prostředí tvořily za období 2003 až 2013 investice do nakládání s odpadními vodami. V roce 2013 přesáhly v běžných cenách hodnotu 9 mld. Kč a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Čím více lidé s vodou šetří, tím je voda dražší

ilustrativní fotka

Statistika vodního hospodářství v oboru vodovodů a kanalizací má v naší zemi dlouholetou tradici. Některé ukazatele lze vysledovat již od 40. let minulého století.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.

Nový trend – investice do odpadních vod

Ilustrační foto

Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.