Poděkování respondentům

Výběrové šetření Životní podmínky je významným zdrojem informací o životní situaci českých domácností a jejich členů. Jednou z nejdůležitějších součástí tohoto šetření jsou dotazy na příjmy, jejichž zjišťování je pro respondenty zároveň nejcitlivější.

Výběrové šetření Životní podmínky je významným zdrojem informací o životní situaci českých domácností a jejich členů. Jednou z nejdůležitějších součástí tohoto šetření jsou dotazy na příjmy, jejichž zjišťování je pro respondenty zároveň nejcitlivější. Český statistický úřad nemá možnost, jako je tomu v jiných státech (např. v Dánsku, Norsku, ale také ve Slovinsku), získávat tato data z jiného zdroje, a tak se s dotazy obrací přímo na respondenty. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem, kteří poskytují našim tazatelům tyto velmi citlivé údaje. Bez nich bychom nebyli schopni mapovat životní úroveň v České republice. Vzhledem k dobrovolnosti zjišťování je pro nás ochota vybraných domácností spolupracovat s pověřenými tazateli klíčová. Zároveň bych respondenty chtěla ujistit o zachování anonymity, která pro všechny zaměstnance pracující s těmito údaji vyplývá ze zákona.
Právě díky ochotě respondentů odpovídat na tyto dotazy a také pečlivé práci našich tazatelů jsme byli schopni letos na tiskové konferenci prezentovat časovou řadu čítající již deset let. Měli jsme možnost zachytit vývoj příjmů a změny v životních podmínkách různých typů domácností v průběhu ekonomické krize, která české domácnosti zasáhla zejména v letech 2010 až 2012. V těchto letech vzrostla nezaměstnanost, zpomalil se růst mezd, došlo k omezování sociálních výdajů státu, což se odrazilo i na příjmech domácností, jejichž růst se výrazně zpomalil. Jejich reálná hodnota, která lépe odpovídá skutečné situaci domácností, neboť je očištěna o vlivy inflace, tedy o změny životních nákladů v čase, a lépe tak odráží fakt, zda si za své finanční prostředky lidé mohli dovolit nakoupit více či méně zboží nebo služeb, dokonce několik let klesala. Až v roce 2013 došlo poprvé od roku 2009 k výraznějšímu nárůstu reálných příjmů domácností.
Výběrové šetření Životní podmínky nemůže zachytit životní situaci rodin komplexně, a to zejména proto, že probíhá pouze u osob žijících v bytech a netýká se tedy těch nejpotřebnějších – osob žijících v ústavech, hromadných zařízeních či dokonce na ulici. Může ji však alespoň přiblížit a upozornit na nejpalčivější problémy českých domácností.