ČR a EU: odlišný vývoj

Směrem k růstu HDP působil zahraniční obchod, opačně pak výdaje na spotřebu a slábnoucí tvorba kapitálu.

Zmírňující se pokles české ekonomiky v mezikvartálním srovnání ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2012 a jeho meziroční prohloubení, tak charakterizují poslední vývoj revidovaná data čtvrtletních národních účtů.
Ve srovnání s ekonomikou EU byl vývoj v ČR méně příznivý. V EU27 se HDP reálně a v očištění o sezónní a kalendářní vlivy snížil proti stejnému období loňského roku o 0,4 % (v ČR o 1,3 %) vlivem jen mírné ztráty tempa německé ekonomiky. Ta zpomalovala po čtvrtletích z +1,2 %, +1,0 % až na 0,9 % ve 3. čtvrtletí 2012. Mezičtvrtletně se dokonce ekonomika EU dostala růstově nad nulu, což naznačuje vymanění z recese. Rozdíl ve vývoji české a evropské ekonomiky byl dán ve 3. čtvrtletí menším meziročním poklesem výdajů na konečnou spotřebu domácností v EU (–0,7 %) oproti ČR (–2,4 %). Také spotřeba vládního sektoru v EU rostla (+0,3 %), nikoli však v eurozóně (–0,1 %), přičemž v ČR jeho výdaje meziročně stagnovaly. Naopak příznivěji, tj. s menším poklesem, se vyvíjely v české ekonomice investice, které ve 3. čtvrtletí klesly meziročně o 2,3 %, zatímco v EU27 o 3,2 % a v euro­zóně dokonce v úhrnu o 4,2 %. Kromě investic si vedl v ČR lépe i zahraniční obchod. V reálném vyjádření vzrostl vývoz zboží a služeb z ČR meziročně o 4,7 % a jejich dovoz o 1,6 %. V EU se však už dovoz zboží a služeb dostal do „červených čísel“ (–0,3 %) a export ve srovnání s ČR rostl významně pomaleji (2,7 %).

HDP v EU27: 3. čtvrtletí 2012

HDP v EU27: 3. čtvrtletí 2012