Hlavní úkoly ČSÚ v roce 2012 a 2013

Vedením Českého statistického úřadu jsou každoročně stanovovány prioritní úkoly s cílem upřednostnit ty aktivity, které jsou nejvýznamnější z hlediska dalšího vývoje a směřování celého úřadu. Tyto navazují na mise, vize úřadu a systém strategických úkolů. Jejich úspěšné plnění přispívá k budování pozitivní image úřadu jako odborné a progresivní organizace a růstu jeho prestiže jak doma, tak i v zahraničí.

ktivity úřadu v roce 2012 organicky navazovaly na prioritní úkoly řešené v roce 2011. Byly zejména orientovány na posílení využívání průřezových administrativních dat, další rozvoj statistických registrů a revizi národních účtů. Z hlediska svého rozsahu a významnosti výsledků byla mezi prioritní úkoly úřadu loňského roku zařazena též závěrečná fáze statistického projektu desetiletí Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Výsledky 2012

Cílem úkolu „Využití průřezových administrativních dat v ekonomických statistikách“ bylo snížit zátěž respondentů cestou náhrady nebo redukce statistických zjišťování v důsledku širšího využití administrativních zdrojů dat. V návaznosti na vývoj příslušné metodiky dopočtů došlo v průběhu roku 2012 v rámci čtvrtletního výkazu pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P3-04 k významné redukci výběrového souboru jednotek do padesáti zaměstnanců. Jedná se o jeden z klíčových výkazů systému krátkodobých statistik. Díky této změně bude celkový rozsah výběrového souboru snížen o 17 %, tj. o více jak 2,5 tis. zpravodajských jednotek.
Pokud se týká strukturálních podnikových statistik, k významné redukci výběrového souboru (v rozsahu asi 30 %) došlo i v případě nejrozsáhlejšího ročního výkazu ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví P5-01. Dále se pracovalo na zpřístupnění vybraných administrativních zdrojů v rámci zpracování a přípravy jejich zpřístupnění v tzv. datovém skladu. V rámci aktivních odborných diskusí byla též připravena ucelená koncepce zpracování administrativních zdrojů na úřadě, která bude následně konkretizována a systematicky promítnuta do procesů tvorby statistických informací.
Aktivity prioritního úkolu Další rozvoj statistických registrů pro zabezpečení potřeb státní statistické služby byly zaměřeny na vytvoření podmínek pro další zvyšování kvality statistických registrů s využitím dat administrativních zdrojů včetně základních registrů veřejné správy. V rámci statistických registrů úřadu probíhala nejprve příprava a následně realizace jejich propojení na systém základních registrů státní správy. Uskutečnila se řada aktivit v oblasti spolupráce s dodavateli informačních technologií, byly posíleny aktivní a bezpečnostní prvky a technická základna statistických registrů úřadu. Významným milníkem v rá­mci realizace úkolu pak bylo úspěšné uvedení registru osob do „ostrého“ provozu od 1. července 2012.
Vloni rovněž pokračovala závěrečná fáze statistického projektu desetiletí Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Cílem bylo dokončit zpracování a publikování předběžných výsledků a pokračovat ve zpracování a publikování definitivních výsledků na všech úrovních územního členění. V průběhu roku byla dokončena skartace papírových dotazníků a řešila se problematika anonymizace dat. Úřad pak přestěhoval výpočetní středisko ze zabezpečeného režimového pracoviště do svého centrálního výpočetního střediska. V průběhu celého roku byly řešeny dílčí aktivity v oblasti přípravy a následného zpracování a prezentace definitivních výsledků, jejichž postupné zveřejnění bude ukončeno v prvních měsících roku 2013.
Dílčí činnosti v rámci „Revize národních účtů“ byly soustředěny na publikování údajů za období
1990–1994 a přípravu revize národních účtů v návaznosti na implementaci standardů ESA 2010. V první polovině roku 2012 vydal ČSÚ Historickou ročenku národních účtů. Stala se tak významným dílem v řadě publikačních výstupů, které zachycující dlouhodobé časové řady a jejichž přípravě věnuje ČSÚ v poslední době zvýšenou pozornost. Dále probíhaly práce na překladu novelizovaného ESA 2010 do češtiny. Zároveň byla provedena řada metodologických úkonů zaměřených na přípravu rozsáhlé a velmi náročné implementace mimořádné revize systému národních účtů v roce 2014.

Plány úřadu pro rok 2013

V průběhu loňského roku byla v návaznosti na systém strategických cílů úřadu rozpracována soustava klíčových priorit ČSÚ do roku 2020, která v podstatě konkretizovala jednotlivé směry budoucího rozvoje úřadu.
Mezi ně byly zařazeny oblasti podpory zavedení e-governmentu, aktivní implementace administrativních zdrojů dat do statistického systému a účast v procesu budování systému registrů ČR. V daném směru jsou ve střednědobém horizontu plánovány aktivní kroky v oblasti zefektivnění státní statistické služby, které by měly mj. spočívat v postupném přechodu resortních statistik na ČSÚ. Jedná se především o statistická zjišťování, u kterých by příslušné synergické efekty vedly ke snížení administrativní zátěže respondentů a zároveň k efektivnějšímu nakládání s veřejnými finančními prostředky. Daná problematika bude v průběhu roku 2013, ale i během následujících několika let, řešena v rámci prioritního úkolu s názvem Zefektivnění státní statistické služby.
Jako další směr rozvoje úřadu byla stanovena nutnost optimalizace klíčových procesů produkce statistických výstupů formou sjednocení technického a technologického prostředí pro sběr, zpracování, uchovávání a publikování statistických dat a informací. Jedná se o velmi ambiciózní a komplexní úkol, jenž významným způsobem ovlivní procesy, které realizují odborné útvary úřadu. Uskutečnění daného konceptu předpokládá jak zajištění technologické základny, tak i důsledné propracování obsahové komponenty optimalizace a reengineeringu klíčových procesů tvorby statistik. Výše zmíněné aktivity budou náplní prioritního úkolu roku 2013 s názvem Implementace nástrojů vytvářených v projektu Redesign SIS.
Mezi další klíčové priority úřadu bylo zařazeno kontinuální hodnocení a směrování vývoje obsahu statistických zjišťování s přihlédnutím jak k národním, tak i mezinárodním podmínkám. Jedná se o nedílnou součást koncepce tzv. „neustálého zlepšování“, která umožňuje s patřičným předstihem se připravovat a následně včasně reagovat na měnicí se podmínky a strukturu procesů ve společnosti a na ně navazující požadavky uživatelů.
Principy Total Quality Management (TQM) v nejrůznějších oblastech vztahů s uživateli, kvality procesů či např. snížení administrativní zátěže byly a jsou aplikovány v rámci ČSÚ od roku 2003. Nedílnou součástí daných aktivit byla realizace tzv. metodických auditů, které se perio­dicky prováděly v oblasti jednotlivých statistik. Z důvodu významné rozpočtové restrikce v roce 2010 došlo k útlumu některých aktivit v oblasti TQM s cílem koncentrovat personální kapacity v rámci zajištění klíčových procesů rutinní produkce statistických výstupů. Jednalo se především o aktivity, které kladly vysoké nároky na rozpočet a byly spojeny s významnou administrativní náročností z hlediska jejich zajištění. Projektový model řízení TQM aktivit byl převeden do liniové podoby, což bylo mj. umožněno skutečností, že řada procesů v oblasti řízení kvality se stala nedílnou součásti modelu řízení úřadu.
Neustálé zlepšování metodiky a obsahu jednotlivých statistik má zcela klíčový význam. Proto vedení úřadu vysoce podporuje aktivity v oblasti metodických auditů. V roce 2012 tak byly realizovány celkem dva audity v oblasti statistiky cen. Na základě interních diskusí a konzultací s externími specialisty bylo pro rok 2013 rozhodnuto o nutnosti auditního posouzení současného systému sestavování indexu průmyslové produkce, statistiky rodinných účtů, statistiky zahraničního obchodu a v neposlední řadě statistiky odpadů. Vzhledem k významu jednotlivých statistik a celkovému rozsahu souvisejících aktivit byl úkol Audit statistik ČSÚ zařazen mezi prioritní pro rok 2013.
Pro účely zajištění potřebné objektivity, kvality a komplexnosti budou výše uvedené audity realizovány auditorskými skupinami, jejichž členy budou externí a interní odborníci a které budou vést výlučně externí specialisté. Auditní aktivity budou probíhat v těsné spolupráci s auditovanými útvary. Primárním cílem auditů bude ověřit soulad jednotlivých statistik s požadavky národních a mezinárodních standardů, existujícími příklady „nejlepší praxe“ a potřebami institucionálních uživatelů. Závěry a doporučení budou zohledněny vedením ČSÚ v rámci komunikace kvalitativních aspektů příslušných statistik vůči veřejnosti a plánování dalších kroků v oblasti neustálého zlepšování.

Priority čsú v roce 2013

1. Zefektivnění státní statistické služby
2. Implementace nástrojů vytvářených v projektu Redesign SIS
3. Audity statistik ČSÚ
4. Revize národních účtů