Modernizace zpracování statistických informací

Český statistický úřad se již dlouhou dobu snaží zlepšit systém zpracování statistických informací. V tom by mu měl pomoci druhý prioritní úkol Implementace nástrojů vytvářených v projektu Redesign statistického informačního systému. Vytvoří vhodné podmínky pro nové nástroje, které zefektivní práci s daty.

ytvoření podmínek, které umožní nové nástroje zasadit do zpracovatelského (produkčního) procesu a pomohou při řízení jejich implementace, je hlavním cílem prioritního úkolu. Aktivity zahrnují celý životní cyklus zpracování statistických informací počínaje metainformačními popisy, vstupním a centrálním zpracováním a konče prezentací a poskytováním statistických výstupů.

Pět okruhů

Nedílnou součástí prioritního úkolu je integrace statistického zpracování s dostupnými administrativními daty, která navazuje na předchozí aktivity v oblasti průřezových administrativních dat využívaných v ekonomických statistikách a rozvoji základních a statistických registrů (témata priorit v roce 2012).
Prioritní úkol je řešen v následujících okruzích:
1.    dokončení metainformačních popisů statistických úloh jako základ standardizace obsahu statistických zjišťování;
2.    ověření nových nástrojů pro zpracování vstupních dat ze strany ČSÚ a zpravodajských jednotek, porovnání výstupů ze současných produkčních systémů a nově vytvořených;
3.    ověření nových nástrojů vyvinutých pro centrální zpracování statistických úloh, které zahrnuje zajištění výpočtu celkových agregovaných a individuálních výstupů, statistických dopočtů nezjištěných dat, dopočtů na celou statistickou populaci, sezónní očišťování, označení statistické důvěrnosti, analytické výstupy a hodnocení kvality;
4.    prezentace a poskytování výstupů statistických úloh formou interních datových tržišť, veřejné databáze a internetové prezentace úřadu a
5.    integrace statistických dat s administrativními daty.

Tři fáze

Uvedené okruhy jsou řešeny ve třech časově na sebe navazujících fázích.
Do první jsou zařazeny úlohy s vazbou na krátkodobé statistiky (měsíční, čtvrtletní, pololetní a nepravidelné) s cílem na nich prověřit prototypy vyvíjených nástrojů. Český statistický úřad předpokládá, že tyto aktivity uskuteční v prvním pololetí roku 2013.
S určitým časovým posunem navazují řešení druhé fáze za strukturální podnikové statistiky (roční periodicita), které by měly být realizovány ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2013.
Poslední, třetí fáze, do které jsou zahrnuty všechny ostatní statistické úlohy, by měla být ukončena v lednu 2014.
Postupně tak budou implementovány konečné verze nástrojů (ve druhé fázi) a dokončena jejich optimalizace (ve třetí fázi).
Konečným výstupem tohoto prio­ritního úkolu je převedení statistických úloh ze současných nástrojů do nově vytvořených nástrojů tak, aby sběr a tvorba statistických informací plynule pokračovaly i v nových nástrojích a tento základní proces Českého statistického úřadu byl bezezbytku zajištěn.

Řešitelé úkolu

Úkol má široký záběr nejenom z hlediska témat, ale také řešitelů. Na řešení se podílejí všichni zástupci všech statistických a zpracovatelských útvarů Českého statistického úřadu. Jde především o věcně příslušné statistické odbory, které odborně zajišťují jednotlivé statistické úlohy a pravidelně prezentují statistické informace, a to za výrazné metodické a technologické podpory útvarů obecné metodiky, registrů a programování statistických úloh. Neopomenutelné jsou krajské správy ČSÚ, které zajišťují primární sběr statistických dat a jsou v přímém kontaktu se zpravodajskými jednotkami.
Prioritní úkol Českého statistického úřadu má bezprostřední vazby na ostatní prioritní úkoly.
Jde především o oblast zefektivnění státní statistické služby, kde se předpokládá integrace převzatých resortních statistických zjišťování pro referenční roky 2013 a 2014 do statistického systému Českého statistického úřadu, a oblast revize národních účtů, kde budou zajištěny potřebné datové zdroje formou interních datových tržišť.