Úkoly roku 2012 jsme úspěšně zvládli

Přelom roku je obvykle dobou bilancování a ohlédnutí se za uplynulým obdobím, ale také dobou přípravy na rok příští. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že i přes svou poměrnou náročnost, byl pro Český statistický úřad rok 2012 spojen s řadou úspěchů. Úkoly, které stály před námi, jsme společně díky pracovnímu nasazení našich zaměstnanců úspěšně zvládli.

Ohlédneme-li se zpět, tak je zřejmé, že naše předešlé, a ne úplně bezbolestné, kroky směřující k úsporám vytvořily dobrý základ pro zajištění ekonomické udržitelnosti činnosti úřadu do budoucna.
Na podzim úřad úspěšně zajistil krajské a senátní volby, které budou následovat první přímé prezidentské volby v historii naší země.
Po roce znovuobnovení krajských správ pak naše zkušenosti jednoznačně dokazují, že jejich zavedení bylo nejen pro Český statistický úřad velkým přínosem. Ekonomické výsledky daného kroku v řadě případů předčily naše očekávání. Pozitivní výsledky přinesla i změna managementu a je třeba zdůraznit i celkové posílení pozic našeho úřadu v regionech.
Vysoce oceňuji nejen já, ale i naše okolí, že jsme během roku 2012 učinili významný posun ve snižování administrativní zátěže respondentů. V rámci řešení prioritního úkolu v oblasti administrativních zdrojů dat byl mj. zredukován soubor respondentů našeho nejrozsáhlejšího šetření P5-01. To je pouze jeden z řady příkladů v této oblasti. Není možné opominout ani úspěšné spuštění Registru osob v rámci systému základních registrů.
Stále lépe se nám daří také zviditelňovat každodenní práci našich zaměstnanců. Máme přívětivější webové stránky. Velkou práci odvádějí naši kolegové podílející se na přípravě tiskových konferencí a seminářů pro veřejnost. Časopis Statistika & My bývá čím dál více využíván novináři a citován i odbornou veřejností. I již tak rozsáhlá publikační činnost úřadu byla obohacena řadou tzv. historických ročenek, které umožnily našim uživatelům hlouběji nahlédnout do historie národních účtů, zemědělství a lesnictví prostřednictvím dlouhodobých časových řad. V současné době je před vydáním i historická ročenka statistiky energetiky.
Úřad se zviditelnil i na mezinárodním poli. Naši lidé se zapojují do řady jednání a jsou členy mnohých pracovních skupin jak na evropské, tak také celosvětové úrovni. I přes rozpočtová opatření se nám daří kontakt se zahraničím nejen udržet, ale i kvalitativně rozvíjet. V září se v Praze vůbec poprvé konala úspěšná mezinárodní Konference předsedů národních statistických úřadů. Tuto událost pak doplnila celá řada významných doprovodných jednání. Úřad nejen uspěl, ale v mezinárodním měřítku i významně zvýšil laťku v organizování podobných akcí.
Pokud se týká výhledu do roku nadcházejícího, je vše připraveno na plnou elektronizaci statistického výkaznictví. V návaznosti na optimalizaci agend státní správy přijala vláda usnesení o zefektivnění státní statistické služby a z toho plynoucí úkoly pro náš úřad. Tyto chystané změny spojené především s převodem resortních zjišťování posílí význam Českého statistického úřadu jako nejvýznamnějšího producenta statistických dat v České republice.
Pro mne osobně je také velmi důležité, že schválený rozpočet pro rok 2013 zatím ze strany ČSÚ nebude vyžadovat další personální úspory nad rámec již uskutečněných.
Významné změny by měly čekat náš úřad i z hlediska chodu vnitřních procesů – sběru, zpracování a zveřejňování dat pod společnou hlavičkou projektu Redesign statistického informačního systému. Osobně přikládám těmto aktivitám velký význam. Spatřuji v nich šanci zajistit pro ČSÚ do budoucna potřebný prostor pro jeho modernizaci a rozvoj.
Úspěšné řešení všech uvedených aktivit a projektů však vyžaduje splnění řady základních předpokladů. Prvním je, že každý řešitel projektu musí na sebe klást větší požadavky než na ostatní. Předem musí důkladně promyslet a zajistit udržitelnost aktivit. Dále pak musí sestavit tým, ve kterém hodnoty jako společný cíl, vysoké pracovní nasazení, důvěra a respekt nejsou pouhou proklamací, ale nezbytnou podmínkou spolupráce. A dalším z předpokladů je správné rozdělení úloh mezi jednotlivé členy týmu tak, aby odpovídaly jejich zkušenostem, znalostem a morálně-volním vlastnostem. Jsem přesvědčena, že pracovníci Českého statistického úřadu dokážou uskutečnit potřebné kroky na cestě ke společnému cíli.