České firmy zaostávají ve využívání sociálních sítí

I když mezi roky 2013 a 2014 vzrostl v naší republice počet podniků, které aktivně využívají sociální sítě (tj. mají zde vlastní účet nebo profil), v porovnání s evropskými zeměmi máme co dohánět. V aktivním využívání sociálních sítí zaostávají české podniky za většinou členských zemí Evropské unie. Za námi se v evropském žebříčku umístily jen Rumunsko, Polsko a Lotyšsko.

Na počátku roku 2013 využívalo sociální sítě 15 % podniků, o rok později jich byla více než pětina. Aktivní jsou v prostředí sociálních sítí především velké firmy s 250 a více zaměstnanci (36 %).
Z odvětvového hlediska využívají sociální sítě nejčastěji cestovní agentury a kanceláře (75 %), následované podniky v oblasti vydavatelství, filmu a televizních programů (63 %), podniky poskytujícími ubytování (61 %) a podniky zabývajícími se telekomunikačními činnostmi (52 %). Sociální sítě využívají naproti tomu minimálně firmy zabývající se např. dopravou a skladováním, stavebnictvím či výrobou (ve všech těchto případech se jedná o zhruba desetinu podniků).

Důvody využívání sociálních médií podniky v ČR, leden 2013 (v %)

Důvody využívání sociálních médií podniky v ČR, leden 2013 (v %)

Růst podílu podniků aktivně využívajících sociální sítě mezi roky 2013 a 2014 byl v naší republice velmi slušný – téměř 7 p. b. Největší meziroční nárůst zaznamenal Eurostat na Kypru, v Irsku a na Maltě, kde překročil 10 p. b. Česká republika byla v tomto meziročním srovnání na pěkném osmém místě.
V roce 2014 odkazovala téměř pětina podniků prostřednictvím svých webových stránek na vlastní firemní účet nebo profil na sociálních sítích. Lze tedy říci, že pokud má firma aktivní účet na so­ciální síti, upozorňuje na něj rovněž na svých webových stránkách. Nejčastěji tak činily podniky v největší velikostní kategorii. Odkaz na sociální síť mělo na svém webu 28 % těchto podniků.
Na profil v prostoru sociálních sítí odkazovaly nejčastěji firemní weby cestovních agentur a kanceláří (68 %), dále podniky v oblasti vydavatelství, filmu a televizních programů (57 %) či firmy poskytující ubytování (54 %). Nejméně často tak činily firmy zabývající se dopravou a skladováním (6 %), stavebnictvím (7 %) či výrobní podniky (7 %).

Podniky a sociální sítě, 2013 a 2014 (v %)

Podniky a sociální sítě, 2013 a 2014 (v %)

Sociální sítě se nejvíce využívají na Maltě

Podíváme-li se na aktivitu podniků na sociálních sítích v evropském měřítku, je jasně patrné, že české podniky mají co dohánět. V aktivním využívání sociálních sítí zaostávají české podniky za většinou členských zemí Evropské unie. Na evropském žebříčku zaujímají jedny z nejnižších příček.
Sociální sítě využívají nejaktivněji podniky na Maltě (64 %), v Irsku (58 %), Nizozemsku (53 %) nebo na Kypru (51 %). Desítku zemí, v nichž podniky využívají sociální sítě relativně málo, tvoří všechny pobaltské státy, Itálie, Belgie, Česko i Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko (více ZDE).

Podniky a sociální sítě, leden 2014 (v %)

Podniky a sociální sítě, leden 2014 (v %)

Sociální sítě přináší podnikům mnoho výhod

Přestože sociální sítě původně sloužily pro účely propojování fyzických osob, řada firem již zjistila, že se jim díky nim otevřel nový komunikační kanál a že aktivní využívání sociálních sítí přináší nesporné výhody. Sociální sítě mohou sloužit uvnitř podniku pro interní komunikaci mezi zaměstnanci navzájem, mezi zaměstnanci a vedením, ale i mezi podnikem a jeho klienty. Jedná se o nejrychlejší způsob předávání informací, spolupráce a veškeré potřebné komunikace. Zároveň takto firma může komunikovat s celým pracovním trhem nebo hledat nové zaměstnance.
Podniky využívají sociální sítě podobně jako své webové stránky, tj. zejména k informování veřejnosti o novinkách týkajících se jejich činnosti. Řada firem používá sociální sítě ke zlepšování obrazu firmy, vykazování jejich společenské odpovědnosti nebo propagaci svých dobročinných iniciativ.

Podniky využívající aktivně sociální sítě, 2013 a 2014 (v %)

Podniky využívající aktivně sociální sítě, 2013 a 2014 (v %)

Sociální sítě lze využít také jako zákaznický servis – podniky v nich vytváří prostor pro své zákazníky, kteří jim mohou klást dotazy, formulovat požadavky, participovat na vylepšování nebo inovování nabízeného zboží či poskytovaných služeb. Odpovědi na nejčastější otázky pak slouží i ostatním uživatelům nebo zákazníkům. Firma může v neposlední řadě analyzovat reakce uživatelů pomocí specializovaných nástrojů a zjišťovat tak, co o ní ostatní uživatelé říkají a zda jsou tyto zmínky pozitivní či negativní. Řada firem prostřednictvím sociálních sítí spolupracuje s obchodními partnery či jinými organizacemi (např. organizacemi veřejné správy, neziskovými organizacemi apod.).

Silný nástroj pro vyjadřování názorů

Sociální sítě dávají do rukou firemních zákazníků silný nástroj k vyjádření jejich názorů. Stále více firem se tak snaží monitorovat dění na sociálních sítích, které se týká jejich činnosti. Dokumentují to i data Českého statistického úřadu z šetření za rok 2013. Mezi nejčastější důvody využívání sociálních médií podniky bylo zlepšování obrazu firmy či uvádění produktů na trh (jako důvod využívání sociálních sítí to uvedlo 14 % podniků) či získávání zpětné vazby od zákazníků (uvedlo 12 % podniků).

Nová data budou koncem roku 2015

Data uvedená v tomto článku vycházejí z výsledků ročního statistického Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru (ICT 5-01). Toto šetření  realizuje ČSÚ každoročně od roku 2002. Provádí se na vzorku o rozsahu přibližně 9 tis. podniků s 10 a více zaměstnanci ve všech odvětvích kromě zemědělství, těžby a dobývání a sekcí spadajících pod veřejnou správu. Posledním referenčním obdobím byl leden 2014. Údaje za ostatní státy EU pochází z databáze Eurostatu a jsou platné k 1. březnu 2015.
Více informací najdete také v publikaci Informační společnost v číslech 2015 – ZDE .

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie