Skutečné faktory růstu české ekonomiky

Česká ekonomika již sedmé čtvrtletí po sobě meziročně roste. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl HDP o 4,4 %. Průměr za celé období od čtvrtého čtvrtletí 2013 činí 2,5 %.

V poslední době se velmi často objevují otázky, nakolik je toto tempo skutečné a podložené zdravými faktory. ČSÚ však pravidelně při čtvrtletním odhadu hrubého domácího produktu v termínu 60 dní po skončení čtvrtletí uveřejňuje výdajovou i zdrojovou strukturu hrubého domácího produktu.
Z posledních údajů vyplývá, že růst hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí (+4,4 %) byl více než z jedné třetiny tažen výdaji na konečnou spotřebu (především domácností). Z jedné třetiny byl pak spojen s čistým vývozem a z jedné čtvrtiny s investicemi do fixního kapitálu. Vliv změny zásob ve druhém čtvrtletí je velmi omezený, tvoří přibližně jednu šestinu růstu. Z hlediska nabídky jsou za růstem ekonomiky především odvětví zpracovatelského průmyslu, tvoří téměř polovinu růstu přidané hodnoty.
Růstu hrubého domácího produktu dosáhla česká ekonomika i v prvním čtvrtletí letošního roku (4 %). Jednou třetinou se na něm podílely výdaje na konečnou spotřebu. Zde je patrný výraznější vliv změny zásob, který však nelze jednoznačně interpretovat, neboť srovnávací základna je výrazně ovlivněna tabákovými výrobky. Díky legislativní úpravě v oblasti tabákových výrobků totiž docházelo k předzásobení těmito výrobky obvykle ke konci roku a ke značnému poklesu zásob na začátku roku nového. Tento efekt se však na přelomu let 2014 a 2015 vytratil. Nabídkové faktory byly obdobné i v prvním čtvrtletí, neboť zpracovatelský průmysl opět determinoval téměř polovinu růstu přidané hodnoty.
Podrobnější informace o skutečných faktorech ovlivňujících růst hrubého domácího produktu připravujeme do příštího vydání Statistiky&My.

Vývoj HDP a jeho složek ve stálých cenách, 2005–2. čtvrtletí 2015 (meziroční  indexy, sezónně očištěno, v % )

Vývoj HDP a jeho složek ve stálých cenách, 2005–2. čtvrtletí 2015 (meziroční indexy, sezónně očištěno, v % )