Cena mléka padá dolů

Klesající trend ve výrobních cenách kravského mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu. Důvodem byly zejména zákazy dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 také zrušení mléčných kvót.

Od dubna 2014 do srpna 2015 výkupní cena mléka sledovaná u zemědělských výrobců nepřetržitě klesala. Během tohoto období se průměrná cena snížila o 25,6 %. Letos v srpnu dosáhla až na hodnotu 7,30 Kč za litr.
Ve 2. čtvrtletí 2015 ceny klesly o 16,6 % oproti 2. čtvrtletí minulého roku. K podobnému vývoji došlo i v roce 2012. Ceny se však snížily pouze o 14,3 % a již po 8 měsících došlo ke změně cenového vývoje. Nárůst cen se zastavil právě v dubnu 2014, kdy byla zaznamenána nejvyšší průměrná cena mléka za celou historii sledování, a to v hodnotě 9,80 Kč.

Průměrné ceny za celou republiku

Ceny výrobců mléka, komodity, která je v posledních měsících velmi diskutována v tisku, jsou Českým statistickým úřadem měsíčně šetřeny s využitím státního cenového výkazu. U zemědělského výrobce jsou zjišťovány realizační smluvní ceny bez daně z přidané hodnoty určené pro tuzemský i zahraniční trh, které nezahrnují dopravní náklady spojené s přepravou k odběrateli. Zemědělec by měl ve vykazování zahrnout ceny za mléko pouze v jakosti standardní.
Stejně jako u dalších významných zemědělských výrobků se u kravského mléka primárně sledují meziměsíční cenové změny v podobě cenových indexů. Přestože se jedná pouze o šetření s výběrovým vzorkem výrobců mléka, Český statistický úřad publikuje průměrné ceny jak za celou Českou republiku, tak i za všechny kraje i okresy.
Po každém sběru dat od respondentů Český statistický úřad ceny zanalyzuje. Statistici se snaží najít příčiny různých výkyvů a dlouhodobých cenových trendů.

Hledejte v publikaci Indexy cen zemědělských výrobců

ČSÚ poskytuje informace o cenách mléka v jednotlivých etapách výroby a zpracování, a to na úrovni výrobní, průmyslové nebo zpracovatelské a spotřebitelské.
Cenové indexy, které zaznamenávají jak pokles či nárůst k různým stanoveným obdobím, tak i průměrné absolutní ceny, můžete najít v publikaci Indexy cen zemědělských výrobců.

Mezinárodní srovnání cen mléka zemědělských výrobců v ČR a sousedních státech, 2009 až 2014

Mezinárodní srovnání cen mléka zemědělských výrobců v ČR a sousedních státech, 2009 až 2014

Kvóty zavedla EU již v roce 1984

Klesající trend ve výrobních cenách mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu, který byl vyvolán zejména zákazem dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 zrušením mléčných kvót. Mléčné kvóty byly zavedeny Evropskou unií již v roce 1984, aby se stabilizoval trh s mlékem. Toto zavedení určilo, že každá země mohla vyprodukovat jen určité množství mléka. Pokud by limit překročila, musela by zaplatit penále.
Jelikož mléko má v lidské výživě nezastupitelnou úlohu, je jeho cena v centru pozornosti veřejnosti. Pro spotřebitele je rozhodující hlavně cena, za kterou mléko koupí v obchodě. Méně už ho zajímá cena, za kterou zemědělec mléko vyrobí a následně mlékárně prodá.
ČSÚ poskytuje informace o cenách mléka v jednotlivých etapách výroby a zpracování, a to na úrovni výrobní, průmyslové neboli zpracovatelské a spotřebitelské.

Průměrné roční ceny mléka, leden 2009 až srpen 2015

Průměrné roční ceny mléka, leden 2009 až srpen 2015

Spotřebitelské ceny kopírují ceny výrobců

Z výsledku je možno vidět, že od roku 2012 si mlékárny v průměru navyšují cenu o 4 až 5 Kč na litr v porovnání s cenami výrobními. Obchodníci pak o dalších 6 až 7 Kč. U spotřebitelských cen je zahrnuta daň z přidané hodnoty, která od ledna 2013 byla změněna ze 14 %  na 15 %, což se i v lednové ceně projevilo.
Prodejní ceny mlékáren a následně ceny spotřebitelské zpravidla kopírují ceny výrobců, i když reakce na změny nejsou tak pohotové a ve stejné výši. Zatímco od počátku roku 2015 se spotřebitelská cena polotučného mléka snížila pouze o 1,1 %, výrobní cena mléka klesala rychleji, a to v průměru o 2,6 %. Zemědělské ceny mléka se nyní dostávají na hranici výrobních nákladů, které se pohybují kolem 8,50 až 8,80 Kč/l, a výroba mléka se tak přestává vyplácet. Snad se nebude opakovat situace z roku 2009, kdy se na protest vylévaly desítky tisíc litrů mléka do polí.

Jak je to s mlékem u sousedů

Vývoj výkupní ceny mléka u našich sousedů vyjádřený v eurech za 100  kg lze zjistit z údajů uložených ve veřejné databázi Eurostatu. Povinností Českého statistického úřadu je zasílat do této databáze čtvrtletní cenové indexy a roční průměrné ceny.
Cena mléka je v České republice dlouhodobě nižší, než je průměrná cena v Evropské unii. V roce 2013 a 2014 byla v porovnání s okolními státy cena mléka srovnatelná pouze s cenou na Slovensku. Zatímco v Rakousku a Německu zemědělci dostali za 100 kg mléka kolem 36 až 37 eur, v České republice vyinkasovali pouze mezi 32 až 34 eury.
Za mnohem nižší cenu než u nás se vykupuje mléko od výrobců dlouhodobě jen v Polsku, což je způsobeno lepší podporou tamějších zemědělských producentů.

Vývoj ceny mléka zemědělských výrobců, leden 2012 až srpen 2015

Vývoj ceny mléka zemědělských výrobců, leden 2012 až srpen 2015

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství