Světový den statistiky

Statistika oslaví 20. října 2015 svůj svátek – po pěti letech se historicky podruhé uskuteční Světový den statistiky.

Statistika oslaví 20. října 2015 svůj svátek – po pěti letech se historicky podruhé uskuteční Světový den statistiky. Letošní motto „Better data, better lives“ můžeme chápat jako oslavu dosažených pokroků v oblasti sběru, zpracování, analýzy a prezentace dat (v podobě kvalitnějších datových zdrojů, používání pokročilejších statistických metod či zavádění nebo rozšiřování použití nových technologií) nebo jako výzvu pro národní statistické úřady dosáhnout pokroků v období budoucím. Pro mne však toto sváteční motto znamená spíše výzvu směřovanou uživatelům statistických údajů.
Dovolím si osobní vzpomínku. Před Sčítáním lidu, domů a bytů 2011 mne oslovili z jednoho českého týdeníku s dotazem, k čemu tato data, jejichž získávání je poměrně pracné, nákladné a spojené s určitou zátěží na straně obyvatel, vlastně mohou sloužit. Vysvětloval jsem, jak mohou být užitečné údaje například za nejmenší územně správní celky, které na této úrovni podrobnosti nelze získat z jiných šetření. Jaké analýzy je možné na základě těchto podrobných dat zpracovat, jak takové analýzy mohou posloužit v oblasti školství, zdravotnictví či sociálních služeb na národní, krajské i místní úrovni. Optimismus z rozhovoru mě brzy přešel. Novináři totiž přistoupili k tématu poctivě a na několik úřadů se zašli zeptat, zdali takovéto analýzy opravdu využijí pro formulaci svých politik a pro svá rozhodování. Jejich odpověď asi tušíte.
Jako statistik se mohu utěšovat tím, že novináři onoho týdeníku neprovedli reprezentativní výběr dotazovaných úřadů, mohli se setkat s non-responzí, chybně si vyložili některé odpovědi, narazili na respondenta, který nemá statistická data příliš v lásce, zkrátka že kvůli kumulaci všech možných výběrových i nevýběrových chyb nelze jejich zjištění zobecnit.
Česká statistika se snaží k naplnění první části motta, tedy k „better data“, maximálně přispět podle svých personálních, kapacitních i rozpočtových možností. K přetavení do „better lives“ však podle svých možností musejí přispět i uživatelé těchto dat. Aby tak činili v míře co možná největší, bych si u příležitosti letošního statistického svátku opravdu moc přál.