Výkon stavebnictví překvapil

Vývoj stavebnictví v Česku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby až do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 přinesl určitý návrat k růstu. Stavební produkce roste i v roce 2015.

Produkce v pozemním stavitelství po dlouhém období poklesu od roku 2008 vzrostla meziročně v lednu až červnu 2014 o 9,7 % a ve stejném období roku 2015 o 4,6 %.
Také výkon v inženýrském stavitelství po poklesu v letech 2010 až 2013 zaznamenal meziroční růst v prvních šesti měsících roku 2014 o 5,3 % a v roce 2015 dokonce o 21,1 %.
Sledovaný vývoj meziroční změny indexu stavební produkce za leden až červen byl od roku 2008 šest let nepřetržitě v poklesu. Převažující měrou (až kolem 80 %) se na něm podílelo pozemní stavitelství (v letech 2008 až 2010 a v roce 2013). Inženýrské stavitelství se výrazněji propadalo v letech 2011 a 2012. K růstu indexu stavební produkce v letech 2014 a 2015 přispělo jak pozemní (v roce 2014 kolem 80 %), tak i inženýrské stavitelství (v roce 2015 kolem 60 %).

Index stavební produkce v EU28, 1. pololetí 2015

Index stavební produkce v EU28, 1. pololetí 2015

Pokles kulminoval v roce 2013

Při srovnání indexu stavební produkce za leden až červen se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 se lépe ukázal velký zlom ve vývoji stavební produkce, který nastal v roce 2010. V následujících nepříznivých letech pokles stavební produkce pokračoval. Největší kulminace poklesu byla zaznamenána v roce 2013 jak u pozemního (–33,2 %), tak i inženýrského stavitelství (–23,4 %). Rok 2014 nastartoval příznivější vývoj indexu stavební produkce, který se v roce 2015 výrazně projevil u inženýrského stavitelství.
Pro lepší srovnatelnost údajů o stavební produkci se každý měsíc provádí sezónní očištění celé časové řady metodou TRAMO/SEATS implementovanou v programovém produktu DEMETRA. Časová řada použitá pro toto sezónní očišťování začíná údaji od ledna 2000. Po sezónním očištění lze porovnávat stavební produkci za jednotlivá po sobě jdoucí období. Pokud časovou řadu měsíčních údajů očistíme o sezónní vlivy a náhodné faktory, dostaneme také trend indexu stavební produkce. Jak ukazuje graf, křivka směřuje poměrně prudce dolů až do poloviny roku 2013. Od té doby začíná stoupat až do současnosti, kde se ale stále nachází pod úrovní bazického roku 2010.

Index stavební produkce (průměr roku 2010 = 100, % změna)

Index stavební produkce (průměr roku 2010 = 100, % změna)

Výkony stavebnictví se v Evropě zlepšují

Index stavební produkce v EU28 zaznamenal za první pololetí 2015 meziroční růst o 0,3 %. Větší nárůst zaznamenalo inženýrské stavitelství, když ve srovnání s prvním pololetím roku 2014 vzrostlo o 2,8 %. Inženýrské stavitelství má na celkové produkci přibližně pětinovou váhu. Zato pozemní stavitelství vykázalo v prvním pololetí 2015 meziroční pokles, a to o 0,2 %.
Česká republika se s meziročním nárůstem indexu stavební produkce o 9,1 % nachází nad průměrem EU28. Váha České republiky na celkovém indexu je 1,4 %. Největší růst stavební produkce byl zaznamenán v Černé Hoře (+21,9 %) a další dvouciferné nárůsty vykázalo Řecko (+18,1 %), Makedonie (+16,4 %), Slovensko (+13,4 %), Srbsko (+12,8 %), Švédsko (+12,3 %), Rumunsko (+10,7 %) a Nizozemsko (+10,3 %). Slušného výsledku dosáhlo stavebnictví také v Irsku (+9,0 %), Maďarsku (+8,0 %) a Litvě (+7,7 %). Naopak nejméně se dařilo stavebnictví ve Slovinsku (–5,5 %), Francii (–5,3%) a Estonsku (–4,6 %).
V oblasti pozemního stavitelství je výkon České republiky (+4,6 %) také nad průměrem EU28. Nejlépe se pozemnímu stavitelství daří v Černé Hoře (+55,8 %), s větším odstupem pak následuje Irsko (+18,7%), Řecko (+14,8 %), Švédsko (+11,9 %), Litva (+11,1 %) a Rumunsko (+11,0 %). Nejhorší výsledek vykazuje Bulharsko (–10,1 %), s odstupem Francie (–5,0 %) a Litva (–4,7 %).
Meziroční změna indexu inženýrského stavitelství v České republice (+21,1 %) je opět nad průměrem EU28. Stavební produkce v inženýrském stavitelství vzrostla nejvíce na Slovensku (+61,3 %), pak také v Makedonii (+28,9 %), Řecku (+20,8 %) a Švédsku (+19,5 %). Pokles v oblasti inženýrských staveb byl zaznamenán v Černé Hoře (–14,4 %), Irsku (–8,9 %) a Turecku (–8,0 %).