Fyzické osoby vs. přepočtené počty

VYDÁNÍ:
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Když hovoříme o počtu zaměstnanců, obvykle se objevují dva ukazatele: evidenční počet zaměstnanců buď ve fyzických osobách, anebo v přepočtených počtech (často pod zkratkou FTE).

Když hovoříme o počtu zaměstnanců, obvykle se objevují dva ukazatele: evidenční počet zaměstnanců buď ve fyzických osobách, anebo v přepočtených počtech (často pod zkratkou FTE).
Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách v podstatě vyjadřuje součet všech zaměstnanců ve firmě bez ohledu na to, zda pracují na plný nebo zkrácený úvazek. Uveďme příklad. Ve firmě Švadlenka pracují tři lidé: na plný úvazek jedna švadlena a na půl úvazku účetní a prodavač. Ve druhé firmě, s názvem Kladivo, pracuje na plný úvazek kovář a na poloviční úvazek účetní (ta samá jako ve firmě Švadlenka). Z pohledu fyzických osob pracují ve firmě Švadlenka tři (švadlena, účetní, prodavač) a ve firmě Kladivo dva zaměstnanci (kovář, účetní). Počet zaměstnanců ve fyzických osobách za obě firmy tedy činí pět.
Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je zjevně problematická. Účetní je započtena dvakrát a není brán ohled na to, že prodavač i účetní pracují na poloviční úvazek (byť účetní ve dvou firmách). Jedná se tedy spíše o celkový počet úvazků dohromady v obou firmách než o počet zaměstnanců celkem. Takový ukazatel je sice vcelku jednoduše zjistitelný, ale těžko se z něj dají vyvozovat závěry např. o množství a potřebě lidské práce v oděvním či kovodělném průmyslu.
Z tohoto důvodu se sleduje počet zaměstnanců v přepočtených počtech, tedy přepočtený na plnou pracovní dobu. Používaná zkratka „FTE“ vychází z anglického výrazu „full-time equivalent“ (ekvivalent plné pracovní doby). V našem příkladu se takový počet významně liší od počtu ve fyzických osobách. Ve firmě Švadlenka jsou totiž při přepočtu na plný úvazek pouze dva zaměstnanci, protože účetní i prodavač jsou započítáni každý pouze půlkou svého úvazku (tj. jeden švadleny, půl účetní a půl prodavače, dohromady dva). Ve firmě Kladivo pracuje na plný úvazek 1,5 zaměstnance (jeden kováře a půl účetní). V obou firmách dělá na plnou pracovní dobu celkem 3,5 zaměstnance.
Rozdíl mezi oběma ukazateli se pochopitelně zvyšuje s tím, jak roste počet lidí pracujících na částečný úvazek. A existují odvětví, kde je takový rozdíl opravdu velmi vysoký, například oblast výzkumu a vývoje. Výzkumní pracovníci mají často několik malých úvazků ve více institucích.
Vraťme se však ještě k našemu příkladu a podívejme se, co se stane, když se při výpočtu průměrné mzdy použije jeden nebo druhý ukazatel. Řekněme, že mzdové prostředky za obě firmy celkem činí 100 000 Kč za měsíc. Průměrná mzda (za obě firmy) vypočtená pomocí počtu zaměstnanců ve fyzických osobách v takovém případě činí 20 000 Kč (100 000/5), zatímco při použití přepočtených počtů na plnou pracovní dobu je průměrná mzda 28 571 Kč (100 000/3,5). Veliký rozdíl, ale pochopitelný. První údaj (20 000 Kč) vypovídá o průměrné mzdě na jeden úvazek (bez ohledu na to, jak je velký). Větší vypovídací schopnost má proto průměrná mzda zohledňující plný pracovní úvazek (28 571 Kč). Zdánlivě stejný ukazatel, ale odlišná vypovídací schopnost. S nadsázkou lze říci, že za každým číslem se skrývá příběh konkrétního člověka. V některém ovšem vystupuje jen jako kousek.

Průměrná mzda a počet zaměstnanců v prvním pololetí 2015

Průměrná mzda a počet zaměstnanců v prvním pololetí 2015

Autor: , vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Stálé ceny a reálná změna

ilustrační foto

Vývoj ve stálých cenách, objemový index, vývoj očištěný o cenové změny a reálný růst/pokles. Čtyři termíny, stejný význam. Jde o snahu odfiltrovat ze změny nominální hodnoty ukazatele vliv cenového vývoje a dobrat se odpovědi na otázku, zda skutečně (reálně) bylo něčeho více nebo méně.

„3D“ mzdové statistiky

ilustrativní obrázek

Disparita, distribuce a diferenciace mezd. Podívejme se na mzdy a jejich vývoj v České republice v období 2014–2015 očima podniků.

Posuzujme statistické ukazatele kriticky

ilustrativní foto

Někdy mají i ty nejjednodušší statistické ukazatele svůj pravý význam trochu skrytý. A ten nakonec může vést ke zcela jiným závěrům, než by na první pohled data naznačovala. ČSÚ uvádí pár typických příkladů, kdy je třeba zpozornět a věnovat číslům i druhou myšlenku.

Sezónnost a sezónní očištění

ilustrativní obrázek

Lidé se v průběhu roku chovají různě. V létě je teplo, v zimě je zima a v prosinci jsou Vánoce. A to všechno pochopitelně ovlivňuje lidské životy a odráží se ve statistických ukazatelích stejně jako různý počet pracovních dní v daném období.

Příjem domácnosti

ilustrativní fotka

Příjmy a jejich vývoj jsou velmi sledovanou oblastí statistiky. Podle příjmů se porovnáváme a subjektivně hodnotíme. Výsledky výběrového šetření Životní podmínky nabízí mnoho ukazatelů, které k tomu můžeme použít. Který ale zvolit? Příjem domácnosti, příjem na osobu či příjem na spotřební jednotku?

Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh

ilustrativní foto

Dluh vládních institucí je jedním z nejsledovanějších ukazatelů statistiky vládních účtů.

Průměrná mzda a medián

ilustrativní fotka

Průměrná mzda je jedním z nejsledovanějších statistických ukazatelů, a přestože nebo možná právě proto, že je jeho název velmi jednoduchý, patří mezi nejčastěji nepochopené indikátory.

Proč sezónně očišťovat?

Ilustrační foto

Počasí nebo odlišný počet dnů pro dané období mohou ovlivňovat statistické výsledky i v takových oblastech, kde bychom to nikdy nečekali. Velkou roli při hodnocení vývoje proto hraje očištění časových řad o tyto faktory.

Naděje dožití a průměrný věk

Ilustrační foto

Demografické statistiky nabízejí velké množství různých ukazatelů. Některé z nich uživatelé mylně zaměňují více než jiné, například střední délku života a průměrný věk. Každý ukazatel vypovídá o něčem jiném, ale jedno mají společné, za všemi jsou schováni lidé a jejich příběhy.

Meziroční a průměrná roční míra inflace

ilustrační foto

Rostou ceny, anebo naopak klesají? A o kolik? Otázky, na které nemusí být snadné odpovědět. Každý z nás si však může udělat vlastní průzkum cen.