Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

VYDÁNÍ: 11-12/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Je v České republice přímých zahraničních investic za tři a čtvrt bilionu korun anebo o šest set miliard méně? Proč v nich nejsou zahrnuty jen samotné kapitálové vstupy, ale i reinvestované zisky a také peníze, které si mezi sebou půjčují, resp. přesouvají, mateřské a dceřiné společnosti? Jak je možné, že zemí, odkud k nám dosud proudilo nejvíce přímých zahraničních investic, je Nizozemsko, jehož váha je v ekonomice Evropské unie v paritě kupní síly jen dvojnásobně větší než váha ČR, a nikoli Německo, které je dvanáctkrát výkonnější? Jaká je vůbec v těchto přílivech role daňových rájů? Jsou zahraniční investice opravdu „zahraniční“? A jaké procento z nich představuje fakticky český kapitál přeložený do zemí daňových rájů a odtud zde jako „přímá investice do České republiky“ vydělává, aby byl zdaněn podstatně mírněji právě v zemích, které si z těchto důvodů zvolil jako sídlo firmy?

Zahraniční firmy v ČR…

Na některé otázky přesnou odpověď neznáme, protože globalizace „zatemnila“ věrný obrázek pohybu peněz a kapitálu. Na jiné odpovědět můžeme, nicméně po předchozím relativně složitém metodickém exkurzu. Nový manuál platební bilance z dílny Mezinárodního měnového fondu analytikům práci neulehčil, ale o vnějších ekonomických vztazích dané země umožnil získat více informací.
Soustřeďme se však na data z reálné ekonomiky z produkce Českého statistického úřadu ovlivněné právě přímými zahraničními investory. Analyzujme jimi ovládané firmy-přímé investice, v terminologii národních účtů podniky pod zahraniční kontrolou, jejich váhu v ekonomice ČR a její vývoj v čase.

Graf 1: Produkce v České republice (v bil. Kč)

Graf 1: Produkce v České republice (v bil. Kč)

… tvoří dvě pětiny produkce…

Poslední data za rok 2013 ukazují, že se firmy ovládané zahraničními investory podílely na produkci České republiky z téměř dvou pětin (39,8 %); na produkci samotného firemního sektoru (nefinančních podniků) ale více než polovinou (51,9 %). Jejich podíl v čase výrazně sílil. Zatímco v roce vzniku České republiky tvořily firmy ovládané zahraničními investory necelých pět procent vytvořené produkce (4,6 %), v roce 2000 už pětinu (20,6 %). Silný impuls pro rostoucí váhu zahraničních firem v ekonomice ČR přišel v letech ekonomické konjunktury. Hlavně v roce 2006 vzrostl prudce i podíl firem ovládaných zahraničními investory a přiblížil se hranici 40 % (38,9 %). Šlo o výrazný meziroční skok (z 31,7% podílu v roce 2005). Na úrovni blízké dvěma pětinám už jejich podíl na produkci setrval až do roku 2013. Byl zhruba tentýž i v krizovém roce 2009 (39,1 %) stejně jako v letech recese 2012 (39 %) a 2013 (39,6 %), kdy byla jeho participace nejvyšší.
V roce 2013 docílily firmy pod zahraniční kontrolou působící v ČR produkce ve výši téměř čtyř bilionů (3 816,1 mld. Kč), což byl nadpoloviční podíl produkce firemního sektoru (7 352,5 mld. Kč) a významná část produkce celé ekonomiky ČR (9 635,3 mld. Kč). Za dvě dekády tak jejich váha stoupla velmi významně – v roce 1993 šlo totiž ve srovnatelných datech o produkci pouhých 123,7 mld. Kč, za firemní sektor a za ekonomiku celkem pak o 1 860,2 mld. Kč, resp. 2 664,7 mld. Kč.
Jenže podíl zahraničních firem na nově vytvořené přidané hodnotě byl oproti podílu na produkci v roce 2013 podstatně menší. Proč?

Graf 2: Váha firem pod zahraniční kontrolou na hrubé přidané hodnotě ekonomiky ČR v letech 1993 a 2013 (v mil. Kč)

Graf 2: Váha firem pod zahraniční kontrolou na hrubé přidané hodnotě ekonomiky ČR v letech 1993 a 2013 (v mil. Kč)

… ale jen čtvrtinu přidané hodnoty

Disproporce mezi podíly na produkci a na hrubé přidané hodnotě svědčí o přepracovatelském charakteru firem pod zahraniční kontrolou v ekonomice ČR. Jak je z grafu 2 zřejmé, během let se sice váha zahraničních firem na výkonnosti české ekonomiky podle hrubé přidané hodnoty zvyšovala, a to z 2,9 % v roce 1993 na 25,3 % v roce 2013 (pětinový podíl překročila poprvé již v roce 2004). Je však třeba mít na paměti, že „silnými“ odvětvími s působením zahraničních investorů jsou ta, kde je z podstaty věci relativně nižší podíl práce oproti výsledné hodnotě produkce, jako třeba v automobilovém průmyslu. Takové poměry mají pak vliv na skutečnost, že v ČR tvoří podle dat za rok 2013 firmy pod zahraniční kontrolou dvě pětiny produkce, ale jen čtvrtinu hrubé přidané hodnoty. Roli však hrají i jiné vlivy, například zastoupení firem pod zahraniční kontrolou ve sféře průmyslu a ve sféře služeb aj.
Již zmíněný přepracovatelský charakter firem pod zahraniční kontrolou v ekonomice ČR je zřejmý i z jejich podílů na mezispotřebě, a to jak za ekonomiku celkem, tak zejména u samotných nefinančních podniků, tj. ve firemním sektoru.

Graf 3: Vývoj vybraných charakteristik firem pod zahraniční kontrolou v ČR, 1993 až 2013 (v mld. Kč)

Graf 3: Vývoj vybraných charakteristik firem pod zahraniční kontrolou v ČR, 1993 až 2013 (v mld. Kč)

Vysoká váha ve firemním sektoru

I přes silný podíl zahraničních investic ve finančních institucích ČR, tj. především u komerčních bank a pojišťoven – v nichž tvoří subjekty ovládané ze zahraničí přes 95 % veškerých aktiv a zhruba stejně vysoký podíl na jejich kapitálu –, je váha firem pod zahraniční kontrolou významná i v nefinančních podnicích. Do nich také, zejména do zpracovatelského průmyslu ČR, vstupoval z „historického hlediska“ zahraniční kapitál dříve než do firem z oblasti služeb. Podle posledních dat za rok 2013 se zahraniční firmy podílely na produkci sektoru nefinančních podniků z 51,9 %, ale na hrubé přidané hodnotě, kterou vytvořily, jen ze 45,5 %. Nejvyšší byl jejich podíl na mezispotřebě – což je opět potvrzením charakteru zastoupení zahraničního kapitálu v ekonomice ČR – stejně jako tomu bylo v každém roce v posledních dvou desetiletích počínaje rokem 1993.

Co dál?

Impuls, který daly české ekonomice přímé zahraniční investice zejména po roce 2000, ovlivnil výrazně dosud nejdelší hospodářskou konjunkturu ČR z poloviny předchozí dekády.
Ovšem jako všechno, i jejich působení na českou ekonomiku má svůj rub a líc. Odpovězme si na otázky z úvodu článku: podle dat o stavech investic z publikovaných údajů ČNB umístili přímí zahraniční investoři v ČR do konce března 2015 přes tři a čtvrt bilionu (3 293 mld. Kč). Zpět si stáhli v podobě dividend (podle dat do konce roku 2014) 1 954,4 mld. Kč – téměř 60 % vložených peněz tedy již „mají doma“. Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do ČR zejména v období ohraničeném lety 1995–2003. Tehdy se mohutné přílivy přímých investic soustřeďovaly velkou měrou na prodeje státních podílů v největších firmách anebo bankách.  Kde hledat nový růstový potenciál pro českou ekonomiku nyní?

Autor: , vedoucí oddělení svodných analýz

2 Pings/Trackbacks pro "Dvě desetiletí přímých investorů v Česku"

Související články

 

Stavy a odpisy kapitálu v národohospodářském pojetí

ilustrativní fotka

Stavy kapitálu, především po odpočtu odpisů a závazků, představují hodnotu bohatství společnosti, které je neprávem uživateli přehlíženo ve srovnání se zájmem například o hrubý domácí produkt. Odpisy fixních aktiv v národních účtech, skrývající se pod tajemnou položkou spotřeba fixního kapitálu, poskytují cenné informace například i o kvalitě našich silnic a dálnic.

Investiční aktivita v ČR zpomalila

ilustrativní fotka

Čerpání evropských dotací výrazně ovlivnilo investiční aktivitu v některých zemích EU.

Překvapivý růst irské ekonomiky

Ilustrační foto

V polovině července v médiích výrazně rezonovala zpráva o nezvykle rychlém růstu irské ekonomiky v roce 2015. Ta meziročně zvýšila svou výkonnost měřenou HDP o 26,3 % a dostala se tak do čela světového žebříčku.

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

ilustrativní fotka

Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,30 bil. Kč v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí.

Pohánějí investice ekonomický růst?

Ing. Josef Vlášek

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

HDP odliv zisků nezohledňuje

ilustrativní fotka

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Ochrana ovzduší něco stojí

ilustrační foto

V 90. letech minulého století došlo k významnému narůstání investic do ochrany životního prostředí. To mělo souvislost s hlavními cíli státní politiky životního prostředí.

Investiční aktivita stoupá

Ilustrační foto

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

Kvůli povodním se rekordně investovalo

ilustrativní fotka

Téměř dvě pětiny veškerých investic na ochranu životního prostředí tvořily za období 2003 až 2013 investice do nakládání s odpadními vodami. V roce 2013 přesáhly v běžných cenách hodnotu 9 mld. Kč a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Ekonomiku zvedly hlavně investice

Ilustrační foto

Loňská tři čtvrtletí ukázala, že česká ekonomika překonala recesi. Reálně vyprodukovala hrubý domácí produkt v hodnotě přes 3 bil. Kč. Za tutéž dobu v roce 2013 jí k loňskému výsledku chybělo 33 mld. Kč. K růstu hrubého domácího produktu přispěly hlavně investice.

„Montovny“ neinovují

ilustrační foto

V Evropské unii se řadíme mezi „mírné inovátory“. V období 2010–2012 inovovala své produkty nebo procesy více než třetina podniků. Nejvíce inovativním odvětvím jsou informační a komunikační činnosti.

Oživí ekonomiku výstavba komerčních nemovitostí?

Ilustrační foto

Když se řekne realitní trh, napadne téměř každého trh s byty – jejich ceny, úrokové sazby úvěrů na bydlení, dostupnost hypoték. Kromě těchto rezidenčních nemovitostí je tu ještě, a v hodnotě podstatně vyšší, také oblast nemovitostí komerčních. Co se na tomto trhu vlastně odehrává?

Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

Ilustrační foto

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.

Nový trend – investice do odpadních vod

Ilustrační foto

Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.

Jak to vidí Jana Gotvaldová: Chybí investice do dopravy

Ing. Jana Gotvaldová

Kvalitní a fungující dopravní systémy jsou v současné době globalizace nezbytnou podmínkou nejen pro výkonnou ekonomiku, ale také pro spokojený život občanů, kteří chtějí pohodlně cestovat. Při statistickém hodnocení situace v dopravě vycházíme buď z finančních ukazatelů – tržby, zisku