Investiční aktivita stoupá

VYDÁNÍ: 11-12/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) zaznamenala šest mezičtvrtletních poklesů v řadě za sebou. Nepříznivý vývoj investiční aktivity byl nepochybně jedním z důsledků hospodářské krize vyvolaný i pesimismem investorů.

Růst HDP byl nižší

Trvalejší pokles tvorby hrubého fixního kapitálu nepříznivě ovlivnil konkurenceschopnost podnikatelských subjektů, jejich budoucí produktivitu a efektivnost. Okamžitým makroekonomickým důsledkem poklesu byl pak její nižší příspěvek k růstu hrubého domácího produktu (HDP), na jehož dynamice se vedle spotřeby domácností, vlády a čistých vývozů podílí.
Ještě v roce 2007, tedy v době vysokého ekonomického růstu, se na růstu HDP (+5,5 %) podílela tvorba hrubého fixního kapitálu třemi procentními body, tedy více než 50 %.
V letech 2010 a 2011, kdy docházelo k pokrizovému zotavení ekonomiky (růst HDP o 2,3 %, resp. 2,0 %), však byly příspěvky tvorby hrubého fixního kapitálu na růstu HDP dokonce záporné (–0,2 p. b., resp. –0,1 p. b.). Setrvačnost negativních příspěvků THFK se projevovala až do konce roku 2013.
Od druhé poloviny roku 2013 již dochází k pravidelnému mezičtvrtletnímu růstu investic. Ve 2. čtvrtletí roku 2015 vzrostly dokonce o 4,8 %, což byl nejvyšší mezičtvrtletní růst od 2. čtvrtletí roku 2007. I téměř třetinový příspěvek na růstu HDP potvrzuje, že tvorba hrubého fixního kapitálu patří opět k hlavním zdrojům růstu české ekonomiky.

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK)

Tvorba hrubého fixního kapitálu se sleduje jako samostatná položka soustavy národních účtů. Výše investic a jejich podíl na hrubém domácím produktu představuje důležitý faktor ekonomického růstu. Přínos investic spočívá jak ve vynaložených výdajích (nákupy aktiv) přímo přispívajících k růstu ekonomiky, tak i v jejich potenciálu budoucí produkce (inovace a nárůst výrobních kapacit).
Zachycuje pořízení fixních aktiv, tj. vyrobená aktiva, která se používají ve výrobě po dobu delší než jeden rok a která jsou snížena o jejich úbytky během daného období.
Hrubý fixní kapitál zahrnuje zejména obydlí, ostatní budovy a stavby, stroje a zařízení včetně dopravních prostředků, zbraně, pěstované biologické zdroje, výzkum i vývoj a software.

Míra investic je důležitým ukazatelem růstu

Vedle dynamiky tvorby hrubého fixního kapitálu věnujme pozornost i vývoji relace mezi THFK a HDP. Tuto relaci zachycuje míra investic, která patří k důležitým ukazatelům růstu konkurenceschopnosti ekonomiky. Je ovlivněna několika faktory, ke kterým patří příliv přímých zahraničních investic, průběh ekonomického cyklu, struktura ekonomiky nebo efektivnost využití investic.
Vyšší intenzitu investování tak nemůžeme považovat za záruku rychlého růstu ekonomiky. Od roku 2007 intenzita investování neustále klesá (v běžných cenách z 29,6 % v roce 2007 na 25,0 % v roce 2014).

Vývoj HDP a THFK ve stálých cenách, 1997 až 2015, meziroční indexy

Vývoj HDP a THFK ve stálých cenách, 1997 až 2015, meziroční indexy

Přes pokles míry investic v České republice v posledních letech zůstává její průměrná úroveň v rámci Evropské unie relativně vysoká. Mezi příčiny vyšší míry investic patří stále poměrně vysoká závislost české ekonomiky na průmyslové výrobě a s ní spjaté vyšší nároky na investice do strojního vybavení a továren.
Značná část investic směřuje do infrastruktury, kde je jejich vliv na ekonomický růst dlouhodobou záležitostí, a také na obměnu stávajícího fixního majetku na úkor rozšiřovaní produktivních kapacit.

Míra investic, THFK v % HDP v roce 2014 a 2015, běžné ceny

Míra investic, THFK v % HDP v roce 2014 a 2015, běžné ceny

Do budov a staveb se investuje méně než do strojního vybavení

Vývoj věcné struktury tvorby hrubého fixního kapitálu je od roku 2009 charakterizován neustálým poklesem podílu investic do budov a staveb jak v běžných (z 32,9 na 28,5 % v roce 2014), tak i ve stálých cenách (z 33,0 na 28,6 % v roce 2014). Naproti tomu v posledních šesti letech roste význam investic do strojního vybavení (z 30,6 na 34,6 % v běžných a z 30,7 na 34,3 % ve stálých cenách).
Podíl investic do nehmotného majetku (výdaje na vědu a výzkum a do počítačového programového vybavení)  je od roku 2009 stabilní – v průměru kolem 13 % v běžných cenách.
Odvětvová struktura investic odráží strukturální změny v ekonomice. Přibližně od roku 2000 lze pozorovat stabilizaci podílů většiny odvětví na tvorbě hrubého fixního kapitálu. Objemově nejvýznamnější odvětví – zpracovatelský průmysl – se po propadu v letech 2009 a 2010 opět vrací ke svému čtvrtinovému podílu na celkové THFK.
Od roku 2011 pozorujeme také pozvolný nárůst investic v odvětví veřejné správy (z 6,9 na 8,6 % v roce 2014). Naopak k relativnímu poklesu investic došlo v dopravě (z 12,0 % v roce 2012 na 7,8 % v roce 2014).
Zde se také dobře ukazuje význam odvětví činností v oblasti nemovitostí a odvětví zemědělství jako silných investorů s podílem 18,7 %, resp. 3,5 % v roce 2014. Přitom podíl hrubé přidané hodnoty těchto odvětví na celku činil pouze 8,3 %, resp. 2,7 %.
Dominantní úlohu ve výdajích na tvorbu hrubého fixního kapitálu zastávají jednotky, které patří do sektoru nefinančních podniků. Jejich podíl dosahuje v průměru od roku 1995 téměř dvou třetin celkových výdajů na THFK.
Od počátku roku 2015 roste podíl vládních institucí kvůli tomu, že je nutné využít vysoký objem finančních prostředků z fondů Evropské unie do konce letošního roku.

Sektorové členění THFK v roce 2014, běžné ceny (v %)

Sektorové členění THFK v roce 2014, běžné ceny (v %)

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Stavy a odpisy kapitálu v národohospodářském pojetí

ilustrativní fotka

Stavy kapitálu, především po odpočtu odpisů a závazků, představují hodnotu bohatství společnosti, které je neprávem uživateli přehlíženo ve srovnání se zájmem například o hrubý domácí produkt. Odpisy fixních aktiv v národních účtech, skrývající se pod tajemnou položkou spotřeba fixního kapitálu, poskytují cenné informace například i o kvalitě našich silnic a dálnic.

Investiční aktivita v ČR zpomalila

ilustrativní fotka

Čerpání evropských dotací výrazně ovlivnilo investiční aktivitu v některých zemích EU.

Inovativní podniky využívají daňových výhod

ilustrativní fotka

Za posledních 10 let se více než zdvojnásobil počet podniků, které se naučily využívat daňovou podporu pro své výzkumné a vývojové činnosti. Vliv na to měl i stát. Aby podpořil výzkum a vývoj mezi soukromým a veřejným sektorem, umožnil od roku 2014 odečíst nákupy služeb výzkumu a vývoje od veřejných výzkumných organizací.

Výdaje státu na výzkum a vývoj stagnují

ilustrativní fotka

V poměru k dosaženému hrubému domácímu produktu podpořila Evropská unie výzkum a vývoj nižším objemem finančních prostředků než Spojené státy a Japonsko. V Česku došlo v období 2010 až 2011 k navýšení podpory. V posledních deseti letech však financování výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu spíše stagnuje.

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

ilustrativní fotka

Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,30 bil. Kč v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí.

Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Pohánějí investice ekonomický růst?

Ing. Josef Vlášek

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

HDP odliv zisků nezohledňuje

ilustrativní fotka

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Ochrana ovzduší něco stojí

ilustrační foto

V 90. letech minulého století došlo k významnému narůstání investic do ochrany životního prostředí. To mělo souvislost s hlavními cíli státní politiky životního prostředí.

Kvůli povodním se rekordně investovalo

ilustrativní fotka

Téměř dvě pětiny veškerých investic na ochranu životního prostředí tvořily za období 2003 až 2013 investice do nakládání s odpadními vodami. V roce 2013 přesáhly v běžných cenách hodnotu 9 mld. Kč a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Ekonomiku zvedly hlavně investice

Ilustrační foto

Loňská tři čtvrtletí ukázala, že česká ekonomika překonala recesi. Reálně vyprodukovala hrubý domácí produkt v hodnotě přes 3 bil. Kč. Za tutéž dobu v roce 2013 jí k loňskému výsledku chybělo 33 mld. Kč. K růstu hrubého domácího produktu přispěly hlavně investice.

„Montovny“ neinovují

ilustrační foto

V Evropské unii se řadíme mezi „mírné inovátory“. V období 2010–2012 inovovala své produkty nebo procesy více než třetina podniků. Nejvíce inovativním odvětvím jsou informační a komunikační činnosti.

Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

Ilustrační foto

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.

Nový trend – investice do odpadních vod

Ilustrační foto

Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.

Jak to vidí Jana Gotvaldová: Chybí investice do dopravy

Ing. Jana Gotvaldová

Kvalitní a fungující dopravní systémy jsou v současné době globalizace nezbytnou podmínkou nejen pro výkonnou ekonomiku, ale také pro spokojený život občanů, kteří chtějí pohodlně cestovat. Při statistickém hodnocení situace v dopravě vycházíme buď z finančních ukazatelů – tržby, zisku