Ochrana ovzduší něco stojí

VYDÁNÍ: 11-12/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V 90. letech minulého století došlo k významnému narůstání investic do ochrany životního prostředí. To mělo souvislost s hlavními cíli státní politiky životního prostředí.

Zvýšené investice do ochrany životního prostředí většinou souvisí s legislativními opatřeními.
V letech 1995 až 1998 převažovaly investice do ochrany ovzduší a klimatu. Příčinou tohoto trendu byl zákon č. 309/1991 Sb., ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. V roce 1998 končil termín pro realizaci environmentálních doplňků požadovaných zákonem.
V současné době tímto dochází opět k nárůstu investic v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, tentokrát v souvislosti se zpřísněním emisních limitů vyhláškou 415/2012 Sb.
Podobně vykazovaly nárůst investice v oblasti nakládání s odpadními vodami v letech 2008 až 2012. Tento trend byl v souladu s požadavky Přístupové smlouvy České republiky k Evropské unii týkající se čištění městských odpadních vod.
Výše investic na ochranu životního prostředí a jejich podíl na hrubém domácím produktu je významným ukazatelem, jehož pomocí můžeme mezi sebou porovnávat jednotlivé státy Evropské unie. V posledních letech vykazuje tento ukazatel mírně rostoucí trend.

Investice na ochranu životního prostředí, 1986 až 2014

Investice na ochranu životního prostředí, 1986 až 2014

Nejvýznamnější změny se uskutečnily v roce 2002

Údaje o výši investic na ochranu životního prostředí zjišťuje Český statistický úřad již od roku 1986, kdy byl oddíl o těchto investicích zařazen do výkazu Iv 2-01. Během let došlo k různým změnám, z nichž nejvýznamnější se uskutečnila v roce 2002. Úřad  se zapojil do projektu Eurostatu a výsledkem bylo samostatné zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí výkazem ŽP 1-01. Tímto výkazem se kromě investic shromažďují také data o neinvestičních výdajích a ekonomickém přínosu z aktivit na ochranu životního prostředí.

Sjednocení výkaznické povinnosti výhodou

Původně byl výkaz ŽP 1-01 určen pouze podnikatelskému sektoru (veřejný sektor byl obesílán výkazem Vl 1-01, jehož součástí byl oddíl o investicích na ochranu životního prostředí). Od roku 2006 však došlo ke sjednocení výkaznické povinnosti. ČSÚ tak získává údaje o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí a ekonomických přínosech z aktivit na ochranu životního prostředí i z veřejného sektoru.

Investice na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP, 2003 až 2014

Investice na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP, 2003 až 2014

Autor: , vedoucí oddělení statistiky životního prostředí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nejničivější je konzumně orientovaná civilizace

Vůbec první ministr životního prostředí ČR Bedřich Moldan se životnímu prostředí věnuje již od 70. let. Zajímá se o indikátory udržitelného rozvoje. Data, jejich pořizování a zpracování jsou pro něj klíčovou otázkou. S ČSÚ spolupracuje od 90. let.

Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Investiční aktivita stoupá

Ilustrační foto

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

Vliv znečištěného životního prostředí na zdravotní stav

ilustrativní fotka

Přední a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR přednášel v Českém statistickém úřadu. Dne 25. června představil výsledky své mnohaleté vědecké práce.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.

Česká statistika životního prostředí má dobré jméno

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Informace a statistická data jsou dnes oprávněně nazývány novou a cennou surovinou 21. století. Obecně platí, že uživatelé dat jsou stále náročnější a okruh jejich informačních potřeb se neustále rozšiřuje.