Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

Nejvyšší podíl ekonomicky aktivních osob starších 60 let na celkovém počtu ekonomicky aktivních bychom našli v hlavním městě Praze (9,0 %), nejméně pak v kraji Olomouckém (4,3 %).

Ekonomická aktivita seniorů v krajích

Nepřekvapivě zaujímá hlavní město Praha také první místo v případě míry ekonomické aktivity, která vyjadřuje podíl ekonomicky aktivních osob určitého věku z obyvatel stejného věku. Pořadí na opačné straně mezikrajského srovnání již tak jednoznačné není. Poslední místo pomyslného žebříčku v případě míry ekonomické aktivity 60–64leté populace mužů obsadil Královéhradecký kraj, v případě žen tohoto věku pak kraj Liberecký.
Obecně je možné říci, že nižší míra ekonomické aktivity je v tomto věku patrná v krajích s výraznějším zastoupením seniorů, tedy v kraji Královéhradeckém, Zlínském, Olomouckém a Kraji Vysočina, popř. vyšší nezaměstnaností (kraj Moravskoslezský). Pokud jde o populaci starší 65 let, nejnižší míru ekonomické aktivity mají muži i ženy z Olomouckého kraje. Předposlední příčka pak v případě mužů patřila Zlínskému a v případě žen Ústeckému kraji.

Příjemci předčasných starobních důchodů (bez souběhu) podle okresů a krajů, prosinec 2014

Příjemci předčasných starobních důchodů (bez souběhu) podle okresů a krajů, prosinec 2014

Nejvíce pracujících důchodců je v hlavním městě Praze

Při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se za pracujícího důchodce označilo nejvíce osob ve věku 65 a více let v hlavním městě Praze (11,1 %). Více než 5% zastoupení vykázal také kraj Středočeský (5,8 %), Karlovarský a Liberecký (shodně 5,6 %), Plzeňský (5,3 %) a Královéhradecký (5,1 %). Obecně lze konstatovat, že více pracujících důchodců se nachází i v zázemí velkých českých měst. Druhá strana žebříčku patřila především moravským krajům. Výjimkou byl v tomto regionu pouze Jihomoravský kraj (především okolí Brna) se 4,9% podílem pracujících seniorů.
Příjmy osob starších 60 let je možné rozdělit do dvou kategorií v závislosti na tom, zda osoba stále pracuje či nikoliv, jedná se tedy o mzdy nebo platy a důchody. Medián hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře osob v uvedeném věku v roce 2014 v průměru za Českou republiku dosáhl 23 172 Kč, medián hrubého měsíčního platu v nepodnikatelské sféře pak 27 272 Kč. Nejvýše nad údaji za ČR byly mzdy i platy seniorů vyplácené v hlavním městě Praze. Naopak nejnižší mzdy byly vykázány v Karlovarském kraji a nejnižší platy v kraji Ústeckém.
Počet příjemců starobního důchodu (bez souběhu s vdovským či vdoveckým důchodem) se pohybuje v závislosti na počtu obyvatel kraje od 50 tis. osob v Karlovarském kraji do 204 tis. osob v hlavním městě Praze.

Míra ekonomické aktivity obyvatel ve věku 60-64 let a 65 a více let podle pohlaví v roce 2014

Míra ekonomické aktivity obyvatel ve věku 60-64 let a 65 a více let podle pohlaví v roce 2014

Do předčasného důchodu se spěchá na Vysočině

Osoby odcházející do předčasného starobního důchodu tvoří největší část příjemců důchodu v Kraji Vysočina. Nejméně bychom jich našli v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, tedy v krajích s vyšším počtem pracovních příležitostí a také s potenciálně vyššími mzdovými příjmy.
Z faktorů, které ovlivňují rozhodnutí předčasně ukončit ekonomicky aktivní část života, lze uvést  nemožnost najít vhodné zaměstnání, vysokou úroveň nezaměstnanosti osob v předdůchodovém věku a pravděpodobně i v daném území nízkou úroveň vyplácené mzdy.
S ohledem na specifika velkého centra nepřekvapuje, že nejvyšší starobní důchod v roce 2014 pobírali senioři i seniorky v hlavním městě Praze.
Nejnižší starobní důchod mužů byl pak vyplácen v Olomouckém kraji a žen v Moravskoslezském kraji.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost