Ohlednutí za prezentací výsledků analýz o seniorech

VYDÁNÍ: 01/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Aktuálním tématům se na krajských správách (ve spolupráci s ústředím) věnujeme již řadu let.

Aktuálním tématům se na krajských správách (ve spolupráci s ústředím) věnujeme již řadu let. Každoročně volíme jedno společné téma, například udržitelný rozvoj, venkov, lidské zdroje, demografický vývoj apod. Pro rok 2015 bylo vybráno téma týkající se seniorů především proto, že jsme cítili jeho aktuálnost a potřebu upozornit na nutnost řešení problémů spojených s postupným stárnutím populace, péčí o seniory nejen z pohledu zdravotního a sociálního, ale i z hlediska možností aktivního prožití stáří.
Naše činnost nespočívala pouze ve vypracování analýz, ale také v jejich prezentaci. Výsledky jsme představili odborníkům a prostřednictvím sdělovacích prostředků také široké veřejnosti. Ve čtyřech krajích byly uspořádány tiskové konference, ve třech krajích prezentace pro odbornou veřejnost, ve zbývajících byly vydány tiskové zprávy. Mediální ohlas byl poměrně hojný. Z tematického hlediska novináře zajímaly především otázky stárnutí populace na základě projekce do roku 2050, naděje dožití seniorů, vývoj příčin úmrtí, kapacit zařízení péče o staré občany, ale také vzdělávání nebo počítačová gramotnost seniorů.
Z odborné veřejnosti jsme se snažili oslovit zejména pracovníky krajských úřadů, magistrátů velkých měst, vedoucí pracovníky zařízení sociální péče, představitele Rad pro seniory a další instituce, které mohou tuto oblast významně ovlivnit. Také zde se podařilo vyvolat diskuze, které se týkaly hlavně kapacit zařízení pro seniory a jejich rozvoje. Posouzení kapacit je věcí kvalifikovaných útvarů, které disponují individuálními daty. Například počet neuspokojených žádostí o umístění do takových zařízení může být ovlivněn tím, že občan si může podat žádost i do několika zařízení najednou. V současné době jde zejména o vyvážení vztahu mezi domácí a ústavní péčí o seniory a doladění podmínek pro rozšíření domácí péče. Řešení těchto otázek je samozřejmě již mimo možnosti našich analýz a vůbec mimo okruh působnosti statistiky.
Naším záměrem do budoucna je data o seniorech ze statistických zjišťování ČSÚ aktualizovat a v případě potřeby statistické údaje odborným pracovištím poskytnout. Pokud se jedná o data z jiných zdrojů (např. z rezortních statistik), budeme se snažit jim alespoň poradit, kde lze aktuální informace získat.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči

Ilustrativní fotka

S vyšším věkem se mnohdy pojí i zhoršení zdravotního stavu. Někteří senioři už nejsou schopni zvládat určité základní činnosti sami a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Trvá-li tato situace dlouhodobě, mohou využít příspěvek na péči.

Hospice jsou už ve 12 krajích

ilustrační foto

Podle demografické statistiky polovina seniorů v České republice umírá na nemoci oběhové soustavy, téměř čtvrtina na novotvary. Nemoci dýchací soustavy jsou příčinou úmrtí 6,2 % seniorů a na vnější příčiny umírá 3,1 % seniorů. Mezi jednotlivými kraji jsou značné rozdíly.

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

ilustrační foto

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

Evropští senioři se stát od státu liší

ilustrativní fotka

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Je důležité si uvědomit, že stárnutí je nevratný proces

Mgr. Daniel Chytil

Je rostoucí počet seniorů v České republice v Evropě ojedinělý, anebo se jedná o všeobecný trend? Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ, vysvětluje, jak to vidí statistici. Podle jeho názoru vždy záleží, z jakých zdrojů a metodiky se vychází.

Domácnosti seniorů

ilustrativní fotka

Podle výsledků SLDB 2011 je v Česku 2 667 867 hospodařících domácností tvořených jednou rodinou. Pětinu z nich představují domácnosti seniorů.

Co kraj, to jiný demografický mrav

ilustrativní obrázek

V Ústeckém a Karlovarském kraji je nejvyšší počet umělých přerušení těhotenství na jednu ženu. Ve Středočeském kraji mají aktuálně ženy nejvíce potomků. Ve Zlínském kraji se zase děti rodí nejčastěji do manželství. V Praze začínají ženy s rodičovstvím nejpozději.

Senioři přišli na chuť on-line bankovnictví

ilustrativní obrázek

Vloni poprvé dosáhla Česká republika v oblasti využívání on-line bankovnictví evropského průměru a předběhla Slovensko. Především starší věkové kategorie projevily zvýšený zájem o internetové bankovní služby.

Pracovat před důchodem? Jde to, ale ne všude

Ilustrační obrázek

Podíl ekonomicky neaktivních obyvatel Česka ve věku 45–59 let od roku 1993 klesá. Zatímco tehdy činil více než pětinu, v roce 2012 se snížil na více než desetinu. Důvody jsou např. v posunutí hranice odchodu do důchodu a ve sníženém počtu invalidních důchodců. Ne ve všech krajích je situace příznivá.

Šest vdovských důchodů na jeden vdovecký

ilustrační foto

V posledních letech se hodně mluví o kvalitě života, zvláště pak v období stáří. Jak jsou na tom muži a ženy, kteří po desetiletích ekonomické aktivity opouštějí trh práce a odcházejí do důchodu? Trend, kdy mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají muži, stále přetrvává.