Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

VYDÁNÍ: 01/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

Nejvyšší podíl ekonomicky aktivních osob starších 60 let na celkovém počtu ekonomicky aktivních bychom našli v hlavním městě Praze (9,0 %), nejméně pak v kraji Olomouckém (4,3 %).

Ekonomická aktivita seniorů v krajích

Nepřekvapivě zaujímá hlavní město Praha také první místo v případě míry ekonomické aktivity, která vyjadřuje podíl ekonomicky aktivních osob určitého věku z obyvatel stejného věku. Pořadí na opačné straně mezikrajského srovnání již tak jednoznačné není. Poslední místo pomyslného žebříčku v případě míry ekonomické aktivity 60–64leté populace mužů obsadil Královéhradecký kraj, v případě žen tohoto věku pak kraj Liberecký.
Obecně je možné říci, že nižší míra ekonomické aktivity je v tomto věku patrná v krajích s výraznějším zastoupením seniorů, tedy v kraji Královéhradeckém, Zlínském, Olomouckém a Kraji Vysočina, popř. vyšší nezaměstnaností (kraj Moravskoslezský). Pokud jde o populaci starší 65 let, nejnižší míru ekonomické aktivity mají muži i ženy z Olomouckého kraje. Předposlední příčka pak v případě mužů patřila Zlínskému a v případě žen Ústeckému kraji.

Příjemci předčasných starobních důchodů (bez souběhu) podle okresů a krajů, prosinec 2014

Příjemci předčasných starobních důchodů (bez souběhu) podle okresů a krajů, prosinec 2014

Nejvíce pracujících důchodců je v hlavním městě Praze

Při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se za pracujícího důchodce označilo nejvíce osob ve věku 65 a více let v hlavním městě Praze (11,1 %). Více než 5% zastoupení vykázal také kraj Středočeský (5,8 %), Karlovarský a Liberecký (shodně 5,6 %), Plzeňský (5,3 %) a Královéhradecký (5,1 %). Obecně lze konstatovat, že více pracujících důchodců se nachází i v zázemí velkých českých měst. Druhá strana žebříčku patřila především moravským krajům. Výjimkou byl v tomto regionu pouze Jihomoravský kraj (především okolí Brna) se 4,9% podílem pracujících seniorů.
Příjmy osob starších 60 let je možné rozdělit do dvou kategorií v závislosti na tom, zda osoba stále pracuje či nikoliv, jedná se tedy o mzdy nebo platy a důchody. Medián hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře osob v uvedeném věku v roce 2014 v průměru za Českou republiku dosáhl 23 172 Kč, medián hrubého měsíčního platu v nepodnikatelské sféře pak 27 272 Kč. Nejvýše nad údaji za ČR byly mzdy i platy seniorů vyplácené v hlavním městě Praze. Naopak nejnižší mzdy byly vykázány v Karlovarském kraji a nejnižší platy v kraji Ústeckém.
Počet příjemců starobního důchodu (bez souběhu s vdovským či vdoveckým důchodem) se pohybuje v závislosti na počtu obyvatel kraje od 50 tis. osob v Karlovarském kraji do 204 tis. osob v hlavním městě Praze.

Míra ekonomické aktivity obyvatel ve věku 60-64 let a 65 a více let podle pohlaví v roce 2014

Míra ekonomické aktivity obyvatel ve věku 60-64 let a 65 a více let podle pohlaví v roce 2014

Do předčasného důchodu se spěchá na Vysočině

Osoby odcházející do předčasného starobního důchodu tvoří největší část příjemců důchodu v Kraji Vysočina. Nejméně bychom jich našli v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, tedy v krajích s vyšším počtem pracovních příležitostí a také s potenciálně vyššími mzdovými příjmy.
Z faktorů, které ovlivňují rozhodnutí předčasně ukončit ekonomicky aktivní část života, lze uvést  nemožnost najít vhodné zaměstnání, vysokou úroveň nezaměstnanosti osob v předdůchodovém věku a pravděpodobně i v daném území nízkou úroveň vyplácené mzdy.
S ohledem na specifika velkého centra nepřekvapuje, že nejvyšší starobní důchod v roce 2014 pobírali senioři i seniorky v hlavním městě Praze.
Nejnižší starobní důchod mužů byl pak vyplácen v Olomouckém kraji a žen v Moravskoslezském kraji.

Autor: , oddělení informačních služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Platy zdravotníků stoupají

ilustrativní obrázek

Od letošního ledna se o 10 % zvýšily tabulkové platy lékařů i sester. Od července náleží sestrám ve směnném provozu příplatek 2 tis. Kč. Analýza ČSÚ představuje, jak rostly jejich výdělky do roku 2016 a jak se liší v zařízeních odměňujících platem nebo mzdou.

Babičko, dědečku, už vám přišel důchod?

ilustrativní fotka

Šestina lidí starších 60 let má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zkušenost s některou z forem zneužívání. S tím, jak se zvyšuje zastoupení starších osob v populaci, poroste i počet těch, kteří budou v seniorském věku muset čelit nějaké formě násilí.

Stáří je stále delší část života

Mgr. Helena Chodounská

Stáří chápané jako životní etapa má různé definice a lze na něj pohlížet různými způsoby. Ve většině vyspělých zemí se za počátek kalendářního stáří považuje věk 65 let. Vzhledem k postupně se zvyšující střední délce života narůstá počet roků, které lidé prožijí právě v tomto období. Stáří se tak stává stále delší a významnější částí života.

Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči

Ilustrativní fotka

S vyšším věkem se mnohdy pojí i zhoršení zdravotního stavu. Někteří senioři už nejsou schopni zvládat určité základní činnosti sami a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Trvá-li tato situace dlouhodobě, mohou využít příspěvek na péči.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

ilustrativní fotka

Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.

Čeští senioři milují laciné cestování

ilustrativní fotka

Podle aktuálních statistik Eurostatu celkem 24 % procestovaných nocí všech Češek a Čechů tvořily v roce 2014 noclehy osob starších 65 let. Tato skutečnost zařadila Českou republiku na začátek žebříčku, na třetí místo těsně za Francii a Kypr.

V České republice přibývá pracujících seniorů

ilustrativní obrázek

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Průměrnou odpracovanou dobu podstatně ovlivňují kratší úvazky

ilustrativní fotka

Obvyklá týdenní pracovní doba v hlavním zaměstnání je v České republice jedna z nejvyšších v Unii. Tomu však neodpovídá výše příjmů. Vyplývá to z porovnání vybraných makroekonomických ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti za rok 2014.

„3D“ mzdové statistiky

ilustrativní obrázek

Disparita, distribuce a diferenciace mezd. Podívejme se na mzdy a jejich vývoj v České republice v období 2014–2015 očima podniků.

Hospice jsou už ve 12 krajích

ilustrační foto

Podle demografické statistiky polovina seniorů v České republice umírá na nemoci oběhové soustavy, téměř čtvrtina na novotvary. Nemoci dýchací soustavy jsou příčinou úmrtí 6,2 % seniorů a na vnější příčiny umírá 3,1 % seniorů. Mezi jednotlivými kraji jsou značné rozdíly.

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Evropští senioři se stát od státu liší

ilustrativní fotka

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Ohlednutí za prezentací výsledků analýz o seniorech

Ing. Jan Honner

Aktuálním tématům se na krajských správách (ve spolupráci s ústředím) věnujeme již řadu let.

Přichází éra růstu mezd?

Ilustrační foto

Vývoj na českém trhu práce lze v poslední době popisovat snad jen superlativy. Podle výsledků šetření v domácnostech vzrostla celková zaměstnanost nad magickou hranici 5 mil. osob a míra zaměstnanosti 15–64letých ve výši 70,5 % dosáhla nejvyšší úrovně v historii České republiky.