Výstavba bytů pro seniory upadá

VYDÁNÍ: 01/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle předběžných informací za leden až říjen roku 2015 bylo zatím dokončeno pouze 88 bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech. To není ani jedno procento z celkového počtu dokončených bytů. Přitom v letech 2002 až 2004 činil tento podíl asi šest procent.

Výstavba bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech není z hlediska všech kategorií statisticky významná, nicméně se jedná o důležitou a potřebnou součást bytové výstavby. Domy pro seniory tvoří podstatnou část této kategorie, ale objevují se zde také byty pro zdravotně a sociálně znevýhodněné spoluobčany. Součástí výstavby bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech nejsou projekty, které klientům nabízejí pouze ubytování v jednotlivých pokojích.

Počet dokončených bytů  v domech pro seniory a domovech-penzionech v obcích a okresech ČR, 2000 až 2014

Počet dokončených bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v obcích a okresech ČR, 2000 až 2014

Brno na 1. místě

Statistika dokončených budov umožňuje porovnávat výstavbu až na úroveň obcí. Nejvíce bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech se v letech 2000 až 2014 postavilo v Brně (502 bytů), následují České Budějovice, Praha a Ostrava. V těchto obcích bylo také dokončeno větší množství projektů v různých letech. Další obce, které se umístily na vrcholu pomyslného žebříčku, mají dokončen většinou jeden projekt s větším množstvím bytů.

Po vzestupu výstavby strmý pád

V letech 2000 až 2014 bylo na území České republiky dokončeno 11 458 bytů v celkem 550 objektech. Z pohledu celkové bytové výstavby je podíl bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v tomto období zhruba tříprocentní. Mezi jednotlivými roky ale lze zaznamenat určité rozdíly.
Zatímco na počátku sledovaného období (zejména v letech 2002 až 2004) činil podíl těchto bytů přibližně šest procent, v posledních letech výstavba bytů pro seniory spíše upadá a podle statistických údajů se na celkovém počtu dokončených bytů podílí zhruba jedním procentem. Podle předběžných informací za leden až říjen roku 2015 bylo zatím dokončeno pouze 88 bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech, což není ani jedno procento z celkového počtu dokončených bytů.

Dokončené byty v domech pro seniory a domovech-penzionech v krajích ČR, 2000 až 2014

Dokončené byty v domech pro seniory a domovech-penzionech v krajích ČR, 2000 až 2014

Průměrná obytná plocha bytu pro seniora: 26 m²

Struktura, a to jak územní, tak kvalitativní, je v důsledku velké rozmanitosti jednotlivých projektů velmi pestrá.
Obecně lze říci, že jeden dokončený dům pro seniory má 20 bytů. Tyto byty jsou v převážné většině spíše malé s průměrnou obytnou plochou 26 m² na jeden byt.
Průměrný počet bytů na jeden dům v posledních letech spíše klesá. V letech 2009–2010 se často stavěly několikapatrové domy pro seniory s větším počtem bytů, v posledních letech jde většinou o menší projekty. Naopak průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt v domě pro seniory se v průběhu sledovaných let víceméně nemění.
Do výstavby bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech bylo v letech 2000 až 2014 vloženo celkem 12,6 mld. Kč (v běžných cenách) a tato hodnota v průběhu let klesá, což ovšem zčásti zcela jistě souvisí s celkovým poklesem počtu dokončených bytů.
Nejdražší výstavba domů pro seniory probíhala v letech 2008 až 2011, kdy průměrné náklady na jeden byt dosahovaly až ke dvěma milionům. V posledních letech průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu klesají k jednomu milionu. Průměr za sledované období je 1,1 mil. Kč.

Počty dokončených bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v ČR, leden 2000 až říjen 2015

Počty dokončených bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v ČR, leden 2000 až říjen 2015

Nejvíce se stavělo v Jihomoravském kraji

Podobný vývoj má hodnota investičních nákladů na výstavbu jednoho domu pro seniory: zatímco v roce 2009 stála výstavba jednoho domu téměř 45 mil. Kč, v minulém roce to bylo pouhých 15 mil. Kč (vliv má samozřejmě i velikost projektu).
V územním pohledu bylo nejvíce domů pro seniory a domovů-penzionů postaveno v letech 2000 až 2014 v Jihomoravském kraji (1 870 bytů v 80 domech). Hodně se staví také v kraji Jihočeském, Středočeském a Moravskoslezském. Nejméně těchto bytů bylo dokončeno v Karlovarském kraji a s ohledem na počet obyvatel také v Praze.
Investiční náklady na výstavbu bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v jednotlivých krajích odpovídají výše uvedenému počtu: nejvíce prostředků bylo investováno v Jihomoravském kraji (téměř dvě miliardy korun), nejméně pak v Karlovarském kraji (174 mil. Kč).
Pokud budeme porovnávat průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu, je situace odlišná.
Nejdražší je výstavba v Praze, kde je jeden byt postaven za více než dva miliony korun. S velkým odstupem pak následují ostatní kraje a rozdíly již nejsou výrazné, hodnota bytu se pohybuje kolem jednoho milionu korun, nejlevněji vyjde výstavba v Libereckém kraji.
Co se týká obytné plochy těchto bytů, nejsou mezi jednotlivými kraji zásadní rozdíly. Průměrná obytná plocha jednoho bytu v domech pro seniory a domovech-penzionech je v rozmezí 23 m² (Olomoucký kraj) až 29 m² (Pardubický kraj a Praha).

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Statistika stavebnictví veřejnost zajímá

Ing. Petra Cuřínová

Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. ČSÚ ho aproximuje vývojem stavebních prací „ZSV“ a zveřejňuje pouze v indexové podobě. Svým pojetím se blíží přidané hodnotě. Slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, neboť vychází ze stálých cen.

Byty se stavějí, a to hlavně v krajích

Ilustrační foto

V devadesátých letech minulého století došlo k výraznému poklesu bytové výstavby, a to až na jednu z nejnižších hodnot ve statisticky evidované historii. Až do roku 2007 se počet dokončených bytů s malými výjimkami postupně zvyšoval.

V Česku je výstavba rodinných domů ze dřeva stále populárnější

ilustrativní fotka

Každý sedmý rodinný dům dokončený v roce 2016 měl dřevěnou nosnou konstrukci. Nejvíce dřevostaveb vzniklo v krajích Moravskoslezském a Libereckém. Největší obytnou plochu mají tyto domy v Libereckém kraji a v hlavním městě Praze.

Stáří je stále delší část života

Mgr. Helena Chodounská

Stáří chápané jako životní etapa má různé definice a lze na něj pohlížet různými způsoby. Ve většině vyspělých zemí se za počátek kalendářního stáří považuje věk 65 let. Vzhledem k postupně se zvyšující střední délce života narůstá počet roků, které lidé prožijí právě v tomto období. Stáří se tak stává stále delší a významnější částí života.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči

Ilustrativní fotka

S vyšším věkem se mnohdy pojí i zhoršení zdravotního stavu. Někteří senioři už nejsou schopni zvládat určité základní činnosti sami a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Trvá-li tato situace dlouhodobě, mohou využít příspěvek na péči.

Staví se i na horách

ilustrativní fotka

Bytová výstavba se v letech 2000 až 2015 nekoncentrovala pouze k ekonomickým centrům. Byty byly dokončovány také v horských či rekreačních oblastech.

Plocha nových nebytových budov by pokryla 190 Strahovských stadionů

Ilustrační foto

V posledních deseti letech se v ČR postavilo tolik nebytových budov, že by svou podlahovou plochou pokryly zhruba 190 Strahovských stadionů. Jelikož se mezi nebytové budovy nepočítají jen výrobní haly či multifunkční centra, stojí za to rozepsat se o nich detailněji.

Výstavba bytů se z Prahy přesunula do regionů

Ilustrační foto

Po pěti letech poklesu se stavební produkce k opětovnému růstu vrátila v letech 2014 a 2015. V letošním roce se výkon stavebnictví opět zhoršil. Pro další vývoj bude klíčová aktivita soukromých investorů a také legislativa.

Kdo pobírá příspěvky na bydlení v České republice

ilustrační foto

Průměrná výše vyplacených příspěvků na bydlení se od roku 2004 stále zvyšuje. Zatímco až do roku 2008 se podíl domácností pobírajících tyto příspěvky snižoval, v posledních letech mírně narůstá. Ze šetření EU-SILC vyplývá, že domácnosti pobírající příspěvek měly v průměru o 6 tis. Kč za rok vyšší celkové výdaje na bydlení, než domácnosti, které příspěvky nepobíraly.

Výstavba je nejdražší ve velkých městech

Ilustrační foto

Bytová výstavba stejně jako celé stavebnictví je v recesi. Fakt, že ještě před několika lety tomu bylo právě naopak, dokládá publikace Českého statistického úřadu „Bytová výstavba v územích České republiky v letech 1997–2011“, kterou úřad nedávno vydal.

Výstavba bytů klesá už pět let

Ilustrační foto

Pozemní stavitelství bylo na vrcholu v roce 2007, inženýrské stavby se díky evropským dotacím držely ještě o dva roky déle. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se koncem loňského roku vrátila na úroveň roku 2002.

Vlastní bydlení je na vzestupu

ilustrativní fotka

Domovní a bytový fond v ČR roste, zvyšuje se i jeho kvalita a vybavenost. Současně ale i stárne a vylidňuje se. Tyto protichůdné trendy odhalilo Sčítání lidu, domů a bytů 2011.