Aby v pojmech nebyl zmatek

V současné době v souvislosti s uprchlickou krizí používají média řadu pojmů z oblasti migrace. Bohužel často nevhodně, obvykle jako synonyma, i když o synonyma vůbec nejde. Chtěla bych proto vše uvést na pravou míru a vysvětlit, co se pod danými pojmy podle definic skrývá.

V současné době v souvislosti s uprchlickou krizí používají média řadu pojmů z oblasti migrace. Bohužel často nevhodně, obvykle jako synonyma, i když o synonyma vůbec nejde. Chtěla bych proto vše uvést na pravou míru a vysvětlit, co se pod danými pojmy podle definic skrývá.
Cizincem se podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky. Jde tedy o občany zemí EU i tzv.„třetích zemí“, kteří nemají státní občanství ČR. Cizinec může na území ČR pobývat přechodně nebo trvale, dále pak jako žadatel o mezinárodní ochranu nebo držitel uprchlického azylu.
Po splnění podmínek daných zákonem č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, může cizinec získat české státní občanství. Takové osoby již nejsou vedeny ve statistikách cizinců pobývajících na území ČR.
Migrant je obecnější pojem zahrnující více kategorií. Jde o osobu, která migrovala přes hranice daného státu (ČR) a pobývá na jeho území, ať již je to žadatel o mezinárodní ochranu, uprchlík (azylant), zahraniční pracovník nebo podnikatel, rodinný příslušník cizince žijícího na území tohoto státu, zahraniční student apod. Mezi migranty však nepatří turisté nebo osoby, které jsou na služební cestě. Migranti se dále mohou dělit z hlediska legálnosti jejich vstupu nebo pobytu na území daného státu na legální či ilegální. Statistiky za různé kategorie migrantů vedou ve většině případů věcně příslušné resorty.
Žadatel o mezinárodní ochranu je cizinec (osoba s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti), který na území daného státu (ČR) požádal o udělení uprchlického azylu. Uprchlík je cizinec, kterému byl na území daného státu (ČR) v souladu s tamními právními předpisy udělen uprchlický azyl, případně doplňková ochrana. Azylant je cizinec, kterému byl na území daného státu (ČR) udělen uprchlický azyl. Statistické údaje za všechny tyto kategorie cizinců jsou v České republice v gesci Ministerstva vnitra.
V některých případech je užíváno rovněž pojmu běženec. Tento pojem však nemá oporu v migrační terminologii a není tak jednoznačně definován. V mediální praxi je novináři hojně používán jako synonymum žadatele o mezinárodní ochranu nebo jako synonymum uprchlíka či azylanta.