Kam cizinci patří a kdo patří do cizinců?

VYDÁNÍ: 02/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Aktuální a přehledné výstupy za cizince naleznete na internetových stránkách ČSÚ v průřezových statistikách.

Aktuální a přehledné výstupy za cizince naleznete na internetových stránkách ČSÚ v průřezových statistikách. Proč zrovna tam? Protože je najdeme v mnoha oblastech statistiky, přitom stojí trochu stranou. Patří do obyvatelstva, často jsou ekonomicky aktivní, vzdělávají se, čerpají zdravotní péči a okrajově se objevují i ve statistice kriminality. Cizinci jsou tedy prezentováni jako samostatná kategorie, ale zároveň jsou součástí většiny sociálních statistik. Odpovídá to našemu národnímu pojetí, kdy statistiky mezinárodní migrace jsou součástí Koncepce integrace cizinců a je snaha datově podchytit nejrůznější aspekty jejich života v ČR. Evropská migrační statistika by pochopitelně ráda měla obdobně statisticky pokryté migranty ve všech členských zemích, ale vzhledem k nesnadné srovnatelnosti a harmonizaci zdrojů dat to není v dohledné době realizovatelný cíl. Proto požaduje alespoň data o jejich obvyklém pobytu podle stavů a toků. Žádoucí informace o míře integrace do majoritních společností, o sociálních a ekonomických podmínkách jejich života, které nejsou dostupné z administrativních zdrojů dat, se snaží čerpat z výsledků výběrových šetření, které však mají zejména v zemích s nízkým zastoupením cizinců omezenou vypovídající schopnost.
Za cizince považujeme osobu, která není občanem ČR. Spadají pod cizince v poslední době tolik viditelní běženci? Ano, ale prezentováni jsou obvykle odděleně. Nepohybují se v zavedeném migračním schématu povolení ke vstupu (v případě zemí s vízovou povinností) a pobytu, ale přicházejí s úmyslem požádat o ochranu před nebezpečím, které jim v jejich zemi původu hrozí. Proto jsou statistiky o počtech žadatelů o mezinárodní ochranu a o řízení o jejím udělení prezentovány samostatně.
Nesmíme zapomenout na cizince, kteří přestanou být cizinci tím, že získají občanství ČR. Premiérově je jim v časopise věnován samostatný článek, zaměřený na dopady nové právní úpravy na udělování občanství. Další příjemnou novinkou pro čtenáře je dostupnost údajů o účelech pobytu za cizince ze třetích zemí s povoleným přechodným pobytem, což je jediná skupina cizinců, za které máme souhrnné informace o tom, co je do ČR přivádí.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nejvíce cizinců studuje v ČR na vysokých školách

ilustrativní fotka

Počty cizinců vzdělávajících se v ČR na některém z typů škol, včetně předškolních zařízení, za poslední desetileté období výrazně vzrostly. Největší nárůst byl zaznamenán na vysokých školách. Nejméně se zvýšily počty cizinců mezi studenty středních škol.

Nejvíce cizinců podniká v Praze

Ilustrační foto

Zatímco po vstupu ČR do EU v roce 2004 u nás tvořili cizinci zaměstnanci i živnostníci asi 4 %, v roce 2015 dosáhl již jejich podíl 8,1 %. Více než tři čtvrtiny cizinců-
-zaměstnanců tvořili občané ze zemí Evropské unie. Nejvíce u nás podnikalo Vietnamců.

Stěhování se týká všech

ilustrativní obrázek

Do České republiky se v letech 2005–2015 přistěhovalo v několika vlnách přes 540 tis. imigrantů. Nejvíce z nich přišlo v době vstupu ČR do Evropské unie a hospodářského rozmachu. Dosud nepřekonaným vrcholem je v tomto ohledu rok 2007.

Nově příchozí migranti jsou zdravější než my

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Docentka Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze vzbudila pozornost v přednáškovém sále Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci. Zde na demografické konferenci hovořila o zdraví migrantů, což je téma, o kterém se u nás příliš neví a nemluví.

Počty udělených státních občanství v ČR

ilustrativní fotka

Naturalizaci cizinců lze sledovat na základě počtu udělených státních občanství České republiky. Nová právní úprava sice vedla k meziročnímu zvýšení přírůstku nových spoluobčanů, z mezinárodního hlediska však patříme mezi země s nejnižšími počty získaných státních občanství.

Kdo a proč u nás žádá o přechodný pobyt

Ilustrační foto

Po několikaleté pauze získal Český statistický úřad údaje o cizincích ze třetích zemí podle účelu pobytu. Z těch mimo jiné vyplývá, že zatímco Američané žádají o přechodný pobyt v Česku z rodinných důvodů, Ukrajinci, Vietnamci a Moldavané kvůli „zaměstnání a podnikání“ a Kazachstánci a Bělorusové, aby u nás mohli studovat.

Aby v pojmech nebyl zmatek

RNDr. Jarmila Marešová

V současné době v souvislosti s uprchlickou krizí používají média řadu pojmů z oblasti migrace. Bohužel často nevhodně, obvykle jako synonyma, i když o synonyma vůbec nejde. Chtěla bych proto vše uvést na pravou míru a vysvětlit, co se pod danými pojmy podle definic skrývá.

Vývoj počtu cizinců v ČR

ilustrativní fotka

Česká republika i po vstupu do Evropské unie nadále zůstala cílovou zemí především pro pracovní migraci. Podíl cizinců s trvalým pobytem však stále roste.