Absolventi vysokých škol očima genderu

Počet absolventů všech typů vysokých škol se pohybuje od roku 2010 kolem hodnoty 90 tis. osob. Ze šedesáti procent se jedná o ženy. Podíl absolventů soukromých škol představuje necelých 16 % všech absolventů vysokých škol.

Mezi roky 2010 a 2014 se struktura podle pohlaví u absolventů veřejných vysokých škol neměnila. Výraznou výjimkou je Akademie výtvarných umění v Praze.
Nejvíce absolventů soukromých vysokých škol (26,0 % v případě žen a 14,2 % u mužů) navštěvovalo Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, s. r. o. (UJAK). Tato univerzita je ovšem nyní v těžké situaci. Je otázkou, jak se její potíže promítnou do změn v ostatních typech vysokých škol.

Vysoký podíl žen na veřejných vysokých školách

Z dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplynulo, že v roce 2014 absolvovalo nějakou vysokou školu více než 88 100 studentů, z toho 60,7 % žen. Veřejné vysoké školy absolvovalo 74 391 studentů (podíl žen se opět pohybuje okolo 60 %), soukromé vysoké školy potom 13 761 studentů (zde byl podíl žen o něco vyšší, konkrétně 66 %).
Srovnáme-li veřejné a soukromé vysoké školy s nejvyšším počtem absolventů, vidíme, že zatímco na sledovaných soukromých vysokých školách převažují ženy, což je mimo jiné dáno i jejich specializací (jsou častěji zaměření zdravotnického, ekonomického či vyloženě humanitního), na veřejných školách s nejvíce absolventy, kam se řadí i školy technického zaměření, naopak dominují muži.

Počet absolventů veřejných vysokých škol podle pohlaví, 2014, (v tis.)

Počet absolventů veřejných vysokých škol podle pohlaví, 2014, (v tis.)

Z veřejných vysokých škol absolvovalo v roce 2014 nejvíce studentů Masarykovu univerzitu v Brně (8 909 studentů, 65% podíl žen), Univerzitu Karlovu v Praze (8 577 studentů, 66% podíl žen) a Českou zemědělskou univerzitu v Praze (5 635 studentů, 63% podíl žen).
Na první pohled může zaujmout vysoký podíl žen mezi absolventy Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (80 %). Kromě aplikované informatiky či počítačových systémů si studenti mohou z nabízených oborů vybrat též cestovní ruch, finance a řízení či studium na zdravotně sociálního pracovníka, všeobecnou sestru či porodní asistentku.
Více než 80% podíl žen byl zjištěn mezi absolventy Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.
Naproti tomu, mezi absolventy Vysokého učení technického v Brně a Českého vysokého učení technického v Praze se nacházelo méně než 30 % žen.
Srovnáme-li pořadí veřejných vysokých škol podle počtu absolventů v letech 2010 a 2014, všimneme si zejména změn u Českého vysokého učení technického v Praze a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zatímco v případě ústecké univerzity bylo v roce 2014 oproti roku 2010 o 151 absolventů méně, České vysoké učení technické zaznamenalo ve stejném období nárůst o 227 absolventů.

Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví, 2014

Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví, 2014

Struktura podle pohlaví se u absolventů veřejných vysokých škol ve sledovaném období příliš neměnila. Výraznou výjimkou je Akademie výtvarných umění v Praze, kterou každoročně absolvuje asi jen 50 studentů. V roce 2010 tvořil podíl žen mezi absolventy Akademie přibližně 35 %, v roce 2014 již o téměř 17 procentních bodů více. Je ale třeba dodat, že počet absolventů je na Akademii výtvarných umění v Praze každoročně velmi nízký, okolo 50 osob.

Mezi soukromými vysokými školami vede UJAK

Většina absolventů soukromých vysokých škol (62,5 % v případě žen a 54,4 % u mužů-absolventů) navštěvovala jednu z následujících institucí:  Bankovní institut vysoká škola, a. s., Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., a Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., přičemž nejvíce jich studovalo na UJAK.
Nejvyšší podíl žen mezi absolventy výše uvedených institucí zaznamenala UJAK (78,2 %), nejnižší Bankovní institut vysoká škola, a. s., (57,9 %). Ještě v roce 2010 byl podíl žen mezi absolventy tohoto institutu o šest procentních bodů vyšší. Naopak u Metropolitní univerzity Praha došlo u absolventů mezi roky 2010 a 2014 k nárůstu podílu žen o pět procentních bodů na 65,5 %.
Metropolitní univerzita měla v roce 2014 o 220 absolventů více než v roce 2010.
Opačný trend můžeme sledovat v případě Bankovního institutu vysoké školy, a. s., který v roce 2010 absolvovalo 1 616 studentů, ale v roce 2014 jen 1 198.
Zajímavý vývoj struktury podle pohlaví lze pozorovat u Vysoké školy obchodní v Praze. Ta měla v letech 2010 i 2014 zhruba stejný počet absolventů (lehce přes 1 tis.).
Oproti roku 2010, kdy podíl žen mezi absolventy překročil 80% hranici, činil podíl žen v roce 2014 mezi absolventy této instituce o přibližně 7 procentních bodů méně.

Podíl žen mezi absolventy vybraných soukromých vysokých škol v letech 2010 a 2014 (v %)

Podíl žen mezi absolventy vybraných soukromých vysokých škol v letech 2010 a 2014 (v %)

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání