Obchod České republiky se Slovenskem

Od roku 2005 se velikost vzájemné zahraniční výměny mezi Českou republikou a Slovenskem zvýšila více než dvojnásobně. Náš východní soused si stále udržuje postavení druhého největšího obchodního partnera.

Slovensko si dlouhodobě udržuje postavení druhého největšího obchodního partnera České republiky s podílem v rozmezí od 6,9 po 7,6 % na obratu zahraničního obchodu České republiky po prvním Německu, s nímž Česko realizuje téměř třetinu své celkové obchodní výměny.
Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem se podle dat přeshraniční statistiky v letech 2005 až 2015 vyznačoval výrazným růstem. Tento vývoj byl přerušen poklesem hodnoty vzájemné výměny pouze dvakrát: v roce 2009 vlivem celosvětové hospodářské stagnace a v roce 2013 v důsledku nižšího slovenského dovozu do Česka.

Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí, 2005–2015

Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí, 2005–2015

Podíl českého vývozu na Slovensko na celkovém vývozu ČR se od roku 2005 do 2015 pohyboval mezi 8,4 % (v roce 2014 a 2006) po 9,2 % v roce 2008. V roce 2015 pak činil 8,9 %. Největší část českého vývozu (více než 30 %) tradičně směřuje do Německa.

Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu

Vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

K poklesu vývozu na Slovensko došlo pouze v roce 2009

Český vývoz na Slovensko se od roku 2005 zvýšil více než dvojnásobně a v roce 2015 dosáhl hodnoty 347,5 mld. Kč. Pro celé sledované období byly pro český export na Slovensko charakteristické poměrně vysoké relativní přírůstky, které v některých letech překračovaly celkové tempo růstu vývozu ČR. Tak tomu bylo také v roce 2015, kdy vývoz k našemu východnímu sousedovi stoupl o 14,3 %, ve srovnání s celkovým růstem českého exportu o 7,2 %. K poklesu vývozu na Slovensko došlo pouze v roce 2009, zato o téměř 18 %. Ve srovnání s poměrně stabilní pozicí českého vývozu na Slovensko se místo východního souseda v pořadí největších dovozců do ČR mění. Zatímco v roce 2005 bylo Slovensko v dovozu do Česka na třetím místě (za Německem a Ruskem), v roce 2010 se umístilo až na pátém místě (za Německem, Čínou, Polskem a Ruskem). V roce 2015 se posunulo o příčku výše na čtvrté místo (před Itálii a Rusko).
Dovoz České republiky ze Slovenska dosáhl v roce 2015 hodnoty 178,0 mld. Kč, což představuje v porovnání s rokem 2005 navýšení téměř o 80 %.
Nejvyšší relativní přírůstky dovozu byly zaznamenány v letech 2010 a 2011, a to o 15,9 % a 21,5 %, které následovaly po období hospodářské recese (pokles o 18,5 % v roce 2009). Vysoká tempa růstu dovozu vystřídalo v roce 2012 mírné zpomalení růstu na 9,1 %, v roce 2013 došlo k poklesu o 3,8 % a v roce 2015 k vzestupu o 5,1 %, který byl ale nižší než přírůstek celkového dovozu České republiky (+8,0 %).
Pro zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí je charakteristická dlouhodobě kladná bilance, která od roku 2009 vykazuje trvale vzestupný trend. Od roku 2005 se přebytek bilance zahraničního obchodu téměř ztrojnásobil a v roce 2015 dosáhl hodnoty 169,5 mld. Kč.

Význam Slovenska v zahraničním obchodu České republiky, porovnání s ostatními státy v letech 2005 a 2014

Význam Slovenska v zahraničním obchodu České republiky, porovnání s ostatními státy v letech 2005 a 2014

V českém vývozu dominují stroje a dopravní prostředky

V období 2005 až 2015 zaznamenaly všechny třídy SITC ve vývozu České republiky na Slovensko růst, z čehož nejvýraznější pozici v rámci zbožové struktury si udržely stroje a dopravní prostředky. Dlouhodobě tvoří zhruba třetinu celkového českého vývozu na Slovensko. Vývoz strojů a dopravních prostředků se téměř zdvojnásobil, v roce 2015 dosáhl 123,3 mld. Kč, z čehož největší díl (40,3 %) dlouhodobě připadá na silniční vozidla. Dalšími významnými komoditami byly elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (15,0 %), stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (12,0 %) a zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku (10,4 %).
Druhou největší zbožovou položku vývozu České republiky na Slovensko v roce 2015 představovaly polotovary a materiály s hodnotou vývozu 58,5 mld. Kč (16,8 %). K nejdůležitějším komoditám v rámci vývozu této třídy dlouhodobě patří kovové výrobky a železo a ocel (se zhruba stejným čtvrtinovým podílem) a také výrobky z nekovových nerostů a neželezné kovy.
Třetí nejvýznamnější komoditní skupinou vývozu jsou minerální paliva a maziva (kolem 10 %), která tvoří více než třetinu z celkového českého vývozu této třídy. Ve sledovaném období vývoz minerálních paliv z Česka na Slovensko vzrostl trojnásobně na 46,2 mld. Kč v roce 2015.

Kde hledat informace

Podrobnější informace najdete v publikaci, kterou vloni vydal ČSÚ, Zahraniční obchod ČR se Slovenskem. Více ZDE.

Ve slovenském dovozu rostly všechny třídy SITC

V dovozu ze Slovenska do České republiky vykázaly ve sledovaném období přírůstek všechny třídy SITC, přičemž nejvýraznější změna byla patrná u strojů a dopravních prostředků, jejichž dovoz ze Slovenska do ČR se zvýšil od roku 2005 více než čtyřnásobně (na 65,2 mld. Kč) a také jejich pozice na celkovém českém dovozu ze Slovenska vzrostla z 14,9 % v roce 2005 na 36,6 % v roce 2015.
Dovoz silničních vozidel je dlouhodobě nejvýraznější. Podíl na celkovém dovozu této třídy vzrostl z 25 % v roce 2005 na 30,5 % v roce 2015 (z 3,8 na 19,9 mld. Kč). Nejvyšší absolutní přírůstek ve sledovaném období byl patrný u strojů a zařízení k výrobě energie (zejména vratné a vznětové motory).

Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí, 2005–2015 (v mld. Kč)

Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí, 2005–2015 (v mld. Kč)

K dalším komoditám s významným podílem na dovozu strojů a dopravních prostředků patřily v roce 2015 elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu a telekomunikační zařízení.
Druhou nejvýznamnější třídou dovozu ze Slovenska do České republiky jsou polotovary a materiály, kterých se v roce 2015 dovezlo za 41,1 mld. Kč oproti 34,8 mld. Kč v roce 2005. Jejich zastoupení na celkovém dovozu ze Slovenska však z dlouhodobého hlediska oslabuje (z 34,9 % v roce 2005 na 23,1 % v roce 2015) a v posledních letech klesá také dovoz v absolutním i relativním vyjádření (o 2,7 % v roce 2015). Podobně jako u vývozu jsou zde nejvíce zastoupeny komodity železo a ocel, kovové výrobky a neželezné kovy.
Minerální paliva a maziva jsou třetí nejsilnější třídou SITC dovozu České republiky ze Slovenska. Dlouhodobě tvoří zhruba desetinu celkového dovozu minerálních paliv do České republiky. V roce 2015 klesl jejich dovoz ve srovnání s předchozím rokem o pětinu na 20,1 mld. Kč. Hlavní položku představuje ropa a ropné výrobky.
Další důležitou třídou dovozu ze Slovenska jsou chemikálie a příbuzné výrobky (10,9 % v roce 2015). Loni stoupl meziročně dovoz chemických výrobků ze Slovenska do Česka o jednu pětinu a dosáhl hodnoty 19,5 mld. Kč, což bylo o 9,5 mld. Kč více než v roce 2005. Dovážejí se především plasty v prvotních a neprvotních formách, léčiva a farmaceutické výrobky a umělá hnojiva.