Ve srovnání s muži jsou mladé ženy vzdělanější

Vyšší sekundární vzdělání nemá v České republice pouze 5 % mladých žen a mužů. Mladé ženy studují téměř o rok déle než muži. Tyto závěry vycházejí z ročenky Education at a Glance 2015, ve které Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) každý rok porovnává vzdělávací systémy.

V minulosti dosahovaly ženy tradičně nižšího vzdělání než muži. To se ale v průběhu posledních dvaceti let výrazně mění. Ženy mají častěji než muži nejen středoškolské vzdělání, ale ve větší míře vstupují i do terciárního vzdělání. Tato situace je typická prakticky pro všechny vyspělé země. Svůj podíl na tom má nejen stále větší nabídka studijních míst v terciárním vzdělání, ale i změna kvalifikačních požadavků pro výkon některých profesí, kterým dříve stačilo středoškolské vzdělání. V Česku šlo v minulých letech zejména o požadavek na terciární vzdělání u zdravotních sester, některých kategorií pedagogických pracovníků, policistů a příslušníků vězeňské služby.

Ve starší generaci bez vzdělání převažují muži

V zemích OECD v průměru nemá ani vyšší sekundární vzdělání (odpovídá vzdělání v učebních oborech a vyššímu) 12 % žen i mužů ve věku 25–64 let, tyto údaje se ale liší podle věku. Zatímco ve starší věkové skupině 55–64 let nemá toto vzdělání 31 % mužů a 37 % žen, v nejmladší sledované věkové skupině obyvatel (25–34 let) je bez vzdělání pouze 18 % mužů a 15 % žen.
Česko dosahuje v tomto indikátoru jedněch z nejlepších hodnot ze zemí OECD. Rozdíly mezi muži a ženami jsou však u nás mnohem vyšší, a to zejména u starší generace. V průměru nemá ani vyšší sekundární vzdělání pouze 5 % mužů a 9 % žen. Vyšší hodnoty u žen jsou způsobeny vlivem hodnot starší generace, kdy v populaci 55–64letých mužů je jich bez vzdělání 6 % a u stejně starých žen dokonce 18 %. Směrem k mladší generaci je ale znatelný značný posun k vyšší vzdělanosti žen, zatímco situace u mužů se prakticky nemění. Pouze základní vzdělání má shodně 5 % mužů a žen ve věku 25–34 let.

Podíl osob ve věku 25–34 se vzděláním nižším, než je vyšší sekundární, 2014

Podíl osob ve věku 25–34 se vzděláním nižším, než je vyšší sekundární, 2014

Ve starší generaci muži získali terciární vzdělání častěji než ženy. Platí to ve většině zemí OECD a také u nás. Naopak v mladé generaci ve všech sledovaných zemích s výjimkou Turecka, Švýcarska a Japonska získávají častěji terciární vzdělání ženy.
V zemích OECD má terciární vzdělání 26 % mužů ve věku 55–64 let a 24 % stejně starých žen. Ve věku 25–34 let má terciární vzdělání třetina obyvatel, jde o 36 % žen a 31 % mužů.
V Česku došlo mezi generacemi k výraznému posunu vzdělanosti zejména u žen. Terciární vzdělání má 18 % mužů ve věku 55–64 let a pouze 13 % stejně starých žen, zatímco toto vzdělání má čtvrtina mladých mužů ve věku
25–34 let (25 %) a již více než třetina mladých žen (35 %).
Ženy tvoří v zemích OECD 54 % nově vstupujících do terciárního vzdělávání (bez ohledu na to, zda jde o bakalářské nebo „dlouhé“ magisterské programy). V České republice je tento podíl vyšší – ženy tvoří 58 % nově zapsaných. V bakalářských programech se jedná o 58 %, zatímco v „dlouhých“ magi­sterských programech (zejména studijní programy lékařské a některé pedagogické) představují ženy dokonce 68 % poprvé zapsaných.
V případě absolventů terciárních studijních programů tvoří v zemích OECD ženy 58 % absolventů bakalářských programů, 56 % absolventů „dlouhých“ magisterských programů a 47 % absolventů doktorských programů. Obdobná situace je i u nás, kde ženy představují 63 % absolventů bakalářských studijních programů, 61 % absolventů „dlouhých“ magisterských programů a pouze 43 % absolventů doktorandského studia.

Mladé ženy studují déle

Podle výsledků a analýz OECD stráví dnešní mladí lidé ve věku 15–29 let ve vzdělávání v průměru 7,2 let. Vzhledem k většímu zájmu žen o vyšší stupně vzdělávání se toto číslo z pohledu genderu pochopitelně liší. Mladé ženy se budou v průměru vzdělávat 7,4 let, zatímco muži 7 let. Oproti roku 2000 došlo k výraznému prodloužení očekávané doby vzdělávání (o 1 rok), přičemž k většímu nárůstu došlo u žen (o 1,1 roku, u mužů 0,9 roku).
V České republice se tito mladí lidé budou v průměru vzdělávat 6,9 let. Rozdíly mezi ženami a muži jsou u nás v porovnání s ostatními zeměmi větší – mladé ženy stráví ve vzdělávání v průměru o 0,8 roku více než muži (6,5 let u mužů a 7,3 let u žen). V průběhu patnácti let došlo k nárůstu průměrné doby ve vzdělávání o 2,1 roku, přičemž výraznější byl tento nárůst u žen (o 2,5 roku) než u mužů (1,8 roku).

Podíl 25–34letých s terciárním vzděláním, 2014 (v %)

Podíl 25–34letých s terciárním vzděláním, 2014 (v %)

Ženy dávají přednost pedagogice, muži technice a přírodovědě

Doménou žen v terciárním vzdělávání jsou zejména obory pedagogické, které produkují v průměru zemí OECD 78 % absolventů, v Česku dokonce 83 %. Obdobná situace je i v oborech lékařských a zdravotnických (77 a 83 %).
Naopak obory přírodních věd a technické jsou stále doménou mužů. Z celkového počtu absolventů tvoří ženy v zemích OECD pouze 39 % u oborů přírodních věd a 24 % u oborů technických. V České republice jsou tyto podíly obdobné, tj. 38, resp. 28 % absolventů.
V oborech odborného vyššího sekundárního vzdělávání tvoří dívky v zemích OECD 46 % absolventů, v Česku 45 % (jde o absolventy oborů středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a odborného středního vzdělání s maturitní zkouškou). Dívky nejčastěji absolvují obory společenských věd a ekonomické (30 % v průměru zemí OECD, 38 % v České republice), obory služeb (21 a 28 %) a obory zdravotnické (23 a 12 %). Naopak chlapci se častěji věnují studiu technických oborů. V zemích OECD v nich absolvuje 53 % studentů odborného vyššího sekundárního vzdělávání, v Česku dokonce 62 %. Tento vysoký podíl je u nás dán zejména tradicí středních průmyslových škol, které jsou zaměřeny především na technické vzdělávání. Chlapci absolvují ve vyšší míře i obory společenské a ekonomické (v zemích OECD 14 % absolventů, v ČR 15 %) a za zmínku stojí i obory služeb (13 a 10 %).

Předpokládaný počet let strávených ve vzdělávání ve věku 15–29 let, 2014

Předpokládaný počet let strávených ve vzdělávání ve věku 15–29 let, 2014

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání