Absolventi vysokých škol očima genderu

VYDÁNÍ: 03/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Počet absolventů všech typů vysokých škol se pohybuje od roku 2010 kolem hodnoty 90 tis. osob. Ze šedesáti procent se jedná o ženy. Podíl absolventů soukromých škol představuje necelých 16 % všech absolventů vysokých škol.

Mezi roky 2010 a 2014 se struktura podle pohlaví u absolventů veřejných vysokých škol neměnila. Výraznou výjimkou je Akademie výtvarných umění v Praze.
Nejvíce absolventů soukromých vysokých škol (26,0 % v případě žen a 14,2 % u mužů) navštěvovalo Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, s. r. o. (UJAK). Tato univerzita je ovšem nyní v těžké situaci. Je otázkou, jak se její potíže promítnou do změn v ostatních typech vysokých škol.

Vysoký podíl žen na veřejných vysokých školách

Z dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplynulo, že v roce 2014 absolvovalo nějakou vysokou školu více než 88 100 studentů, z toho 60,7 % žen. Veřejné vysoké školy absolvovalo 74 391 studentů (podíl žen se opět pohybuje okolo 60 %), soukromé vysoké školy potom 13 761 studentů (zde byl podíl žen o něco vyšší, konkrétně 66 %).
Srovnáme-li veřejné a soukromé vysoké školy s nejvyšším počtem absolventů, vidíme, že zatímco na sledovaných soukromých vysokých školách převažují ženy, což je mimo jiné dáno i jejich specializací (jsou častěji zaměření zdravotnického, ekonomického či vyloženě humanitního), na veřejných školách s nejvíce absolventy, kam se řadí i školy technického zaměření, naopak dominují muži.

Počet absolventů veřejných vysokých škol podle pohlaví, 2014, (v tis.)

Počet absolventů veřejných vysokých škol podle pohlaví, 2014, (v tis.)

Z veřejných vysokých škol absolvovalo v roce 2014 nejvíce studentů Masarykovu univerzitu v Brně (8 909 studentů, 65% podíl žen), Univerzitu Karlovu v Praze (8 577 studentů, 66% podíl žen) a Českou zemědělskou univerzitu v Praze (5 635 studentů, 63% podíl žen).
Na první pohled může zaujmout vysoký podíl žen mezi absolventy Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (80 %). Kromě aplikované informatiky či počítačových systémů si studenti mohou z nabízených oborů vybrat též cestovní ruch, finance a řízení či studium na zdravotně sociálního pracovníka, všeobecnou sestru či porodní asistentku.
Více než 80% podíl žen byl zjištěn mezi absolventy Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.
Naproti tomu, mezi absolventy Vysokého učení technického v Brně a Českého vysokého učení technického v Praze se nacházelo méně než 30 % žen.
Srovnáme-li pořadí veřejných vysokých škol podle počtu absolventů v letech 2010 a 2014, všimneme si zejména změn u Českého vysokého učení technického v Praze a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zatímco v případě ústecké univerzity bylo v roce 2014 oproti roku 2010 o 151 absolventů méně, České vysoké učení technické zaznamenalo ve stejném období nárůst o 227 absolventů.

Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví, 2014

Absolventi soukromých vysokých škol podle pohlaví, 2014

Struktura podle pohlaví se u absolventů veřejných vysokých škol ve sledovaném období příliš neměnila. Výraznou výjimkou je Akademie výtvarných umění v Praze, kterou každoročně absolvuje asi jen 50 studentů. V roce 2010 tvořil podíl žen mezi absolventy Akademie přibližně 35 %, v roce 2014 již o téměř 17 procentních bodů více. Je ale třeba dodat, že počet absolventů je na Akademii výtvarných umění v Praze každoročně velmi nízký, okolo 50 osob.

Mezi soukromými vysokými školami vede UJAK

Většina absolventů soukromých vysokých škol (62,5 % v případě žen a 54,4 % u mužů-absolventů) navštěvovala jednu z následujících institucí:  Bankovní institut vysoká škola, a. s., Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., a Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., přičemž nejvíce jich studovalo na UJAK.
Nejvyšší podíl žen mezi absolventy výše uvedených institucí zaznamenala UJAK (78,2 %), nejnižší Bankovní institut vysoká škola, a. s., (57,9 %). Ještě v roce 2010 byl podíl žen mezi absolventy tohoto institutu o šest procentních bodů vyšší. Naopak u Metropolitní univerzity Praha došlo u absolventů mezi roky 2010 a 2014 k nárůstu podílu žen o pět procentních bodů na 65,5 %.
Metropolitní univerzita měla v roce 2014 o 220 absolventů více než v roce 2010.
Opačný trend můžeme sledovat v případě Bankovního institutu vysoké školy, a. s., který v roce 2010 absolvovalo 1 616 studentů, ale v roce 2014 jen 1 198.
Zajímavý vývoj struktury podle pohlaví lze pozorovat u Vysoké školy obchodní v Praze. Ta měla v letech 2010 i 2014 zhruba stejný počet absolventů (lehce přes 1 tis.).
Oproti roku 2010, kdy podíl žen mezi absolventy překročil 80% hranici, činil podíl žen v roce 2014 mezi absolventy této instituce o přibližně 7 procentních bodů méně.

Podíl žen mezi absolventy vybraných soukromých vysokých škol v letech 2010 a 2014 (v %)

Podíl žen mezi absolventy vybraných soukromých vysokých škol v letech 2010 a 2014 (v %)

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Polovina studentů soukromých VŠ studuje ekonomické obory

ilustrativní fotka

V roce 2017 žilo v České republice 1 290,1 tis. obyvatel ve věku 25–64 let s vysokoškolským vzděláním, z toho 654,8 tis. byly ženy. Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie vykazuje Česko stále podprůměrné hodnoty.

Muži se vzdělávají kvůli kariéře, ženy kvůli svým zájmům

Ilustrativní foto

Valná většina žen i mužů se neformálního vzdělávání neúčastní. V případě žen je tato neúčast vyšší, nejmarkantnější je tento rozdíl mezi oběma pohlavími ve věku 25–34 let. Ženy se oproti mužům zapojují do ryze soukromě zaměřeného neformálního vzdělání, jež se netýká zaměstnání, ale jejich koníčků.

Soukromých školek přibylo, hlavně v Praze

ilustrativní fotka

Díky silným populačním ročníkům posledních deseti let zažívaly instituce předškolního vzdělávání, zejména mateřské školy, každoroční příliv dětí. Nárůst počtu dětí znamenal tlak na kapacitu stávajících zařízení a podnítil vznik nových, často soukromých zařízení.

Muži více kouří, mají nadváhu a umírají dříve

ilustrativní fotka

Na nikotinu jsou v ČR závislí více muži než ženy. Muži jsou také více ohroženi nadváhou z důvodu špatné životosprávy. Jejich naděje dožití je o 6 let nižší než u žen.

Situace pedagogů v regionech

RNDr. Michaela Kleňhová

Školství je oblast, která je z pohledu zaměstnanosti doménou žen. Běžně publikované statistické údaje se ale zaměřují na učitele jako kategorii zaměstnanců a pokud už se publikují údaje za muže a ženy, tak obvykle v celorepublikovém měřítku.

Oproti zahraničí u nás učí méně mužů

ilustrativní fotka

Školství jako odvětví je tradičně doménou žen. Čím vyšší je ale stupeň školy, tím podíl mužů na pozici učitele i řídícího pracovníka roste. Důvodů feminizace českého školství může být několik.

Platy učitelů a učitelek v České republice se příliš neliší

Ilustrativní obrázek

Rozdíly mezi odměňováním mužů a žen byly v roce 2014 znatelnější u akademických pracovníků vysokých škol a na řídících pozicích základních a středních škol. Největší rozdíly byly na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde ženy v řídících pozicích pobíraly pouze 81 % průměrného platu mužů.

Cizinci vzdělávající se na českých školách

Ilustrační obrázek

Spolu s migrací obyvatel narůstá i počet cizinců, kteří se vzdělávají v českých školách. Nejvíce je jich z Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska a Ruska.

České školství očima OECD

ilustrativní fotka

V podílu obyvatel s terciárním vzděláním Česko zatím nedosáhlo průměru zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V podílech nejméně vzdělaných je na tom naopak ze všech zemí nejlépe. Potvrzují to výsledky z ročenky organizace Education at a Glance 2015.

Studovat matematiku a statistiku se vyplatí

ilustrativní fotka

Na globálním trhu práce by měla v následujících letech vzrůst poptávka po statisticích a analyticích. Jejich práce totiž přispívá k lepším výsledkům průmyslových a stavebních podniků, obchodu, zdravotnictví, školství, ochraně životního prostředí a dalších oborů.

Přes milion pracujících nevyužívá svou kvalifikaci

Ilustrační foto

Každý pátý pracující uvádí, že jeho zaměstnání neodpovídá úrovni stupně vzdělání a pracovním zkušenostem. Relativně často nevyužívají svoji kvalifikaci pracující se středním vzděláním s maturitou, a to většinou ženy.

Definovat kvalitu vzdělávání je těžké

RNDr. Michaela Kleňhová

Na sklonku loňského roku se stala vrchní ředitelkou sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ Michaela Kleňhová. Zkušená analytička, kterou si odborná i laická veřejnost spojuje se statistikami ze školství, komentuje situaci v českém vzdělávacím systému, kde strávila 20 let svého profesního života.