Obchod České republiky se Slovenskem

VYDÁNÍ: 03/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Od roku 2005 se velikost vzájemné zahraniční výměny mezi Českou republikou a Slovenskem zvýšila více než dvojnásobně. Náš východní soused si stále udržuje postavení druhého největšího obchodního partnera.

Slovensko si dlouhodobě udržuje postavení druhého největšího obchodního partnera České republiky s podílem v rozmezí od 6,9 po 7,6 % na obratu zahraničního obchodu České republiky po prvním Německu, s nímž Česko realizuje téměř třetinu své celkové obchodní výměny.
Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem se podle dat přeshraniční statistiky v letech 2005 až 2015 vyznačoval výrazným růstem. Tento vývoj byl přerušen poklesem hodnoty vzájemné výměny pouze dvakrát: v roce 2009 vlivem celosvětové hospodářské stagnace a v roce 2013 v důsledku nižšího slovenského dovozu do Česka.

Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí, 2005–2015

Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí, 2005–2015

Podíl českého vývozu na Slovensko na celkovém vývozu ČR se od roku 2005 do 2015 pohyboval mezi 8,4 % (v roce 2014 a 2006) po 9,2 % v roce 2008. V roce 2015 pak činil 8,9 %. Největší část českého vývozu (více než 30 %) tradičně směřuje do Německa.

Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu

Vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

K poklesu vývozu na Slovensko došlo pouze v roce 2009

Český vývoz na Slovensko se od roku 2005 zvýšil více než dvojnásobně a v roce 2015 dosáhl hodnoty 347,5 mld. Kč. Pro celé sledované období byly pro český export na Slovensko charakteristické poměrně vysoké relativní přírůstky, které v některých letech překračovaly celkové tempo růstu vývozu ČR. Tak tomu bylo také v roce 2015, kdy vývoz k našemu východnímu sousedovi stoupl o 14,3 %, ve srovnání s celkovým růstem českého exportu o 7,2 %. K poklesu vývozu na Slovensko došlo pouze v roce 2009, zato o téměř 18 %. Ve srovnání s poměrně stabilní pozicí českého vývozu na Slovensko se místo východního souseda v pořadí největších dovozců do ČR mění. Zatímco v roce 2005 bylo Slovensko v dovozu do Česka na třetím místě (za Německem a Ruskem), v roce 2010 se umístilo až na pátém místě (za Německem, Čínou, Polskem a Ruskem). V roce 2015 se posunulo o příčku výše na čtvrté místo (před Itálii a Rusko).
Dovoz České republiky ze Slovenska dosáhl v roce 2015 hodnoty 178,0 mld. Kč, což představuje v porovnání s rokem 2005 navýšení téměř o 80 %.
Nejvyšší relativní přírůstky dovozu byly zaznamenány v letech 2010 a 2011, a to o 15,9 % a 21,5 %, které následovaly po období hospodářské recese (pokles o 18,5 % v roce 2009). Vysoká tempa růstu dovozu vystřídalo v roce 2012 mírné zpomalení růstu na 9,1 %, v roce 2013 došlo k poklesu o 3,8 % a v roce 2015 k vzestupu o 5,1 %, který byl ale nižší než přírůstek celkového dovozu České republiky (+8,0 %).
Pro zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí je charakteristická dlouhodobě kladná bilance, která od roku 2009 vykazuje trvale vzestupný trend. Od roku 2005 se přebytek bilance zahraničního obchodu téměř ztrojnásobil a v roce 2015 dosáhl hodnoty 169,5 mld. Kč.

Význam Slovenska v zahraničním obchodu České republiky, porovnání s ostatními státy v letech 2005 a 2014

Význam Slovenska v zahraničním obchodu České republiky, porovnání s ostatními státy v letech 2005 a 2014

V českém vývozu dominují stroje a dopravní prostředky

V období 2005 až 2015 zaznamenaly všechny třídy SITC ve vývozu České republiky na Slovensko růst, z čehož nejvýraznější pozici v rámci zbožové struktury si udržely stroje a dopravní prostředky. Dlouhodobě tvoří zhruba třetinu celkového českého vývozu na Slovensko. Vývoz strojů a dopravních prostředků se téměř zdvojnásobil, v roce 2015 dosáhl 123,3 mld. Kč, z čehož největší díl (40,3 %) dlouhodobě připadá na silniční vozidla. Dalšími významnými komoditami byly elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (15,0 %), stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (12,0 %) a zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku (10,4 %).
Druhou největší zbožovou položku vývozu České republiky na Slovensko v roce 2015 představovaly polotovary a materiály s hodnotou vývozu 58,5 mld. Kč (16,8 %). K nejdůležitějším komoditám v rámci vývozu této třídy dlouhodobě patří kovové výrobky a železo a ocel (se zhruba stejným čtvrtinovým podílem) a také výrobky z nekovových nerostů a neželezné kovy.
Třetí nejvýznamnější komoditní skupinou vývozu jsou minerální paliva a maziva (kolem 10 %), která tvoří více než třetinu z celkového českého vývozu této třídy. Ve sledovaném období vývoz minerálních paliv z Česka na Slovensko vzrostl trojnásobně na 46,2 mld. Kč v roce 2015.

Kde hledat informace

Podrobnější informace najdete v publikaci, kterou vloni vydal ČSÚ, Zahraniční obchod ČR se Slovenskem. Více ZDE.

Ve slovenském dovozu rostly všechny třídy SITC

V dovozu ze Slovenska do České republiky vykázaly ve sledovaném období přírůstek všechny třídy SITC, přičemž nejvýraznější změna byla patrná u strojů a dopravních prostředků, jejichž dovoz ze Slovenska do ČR se zvýšil od roku 2005 více než čtyřnásobně (na 65,2 mld. Kč) a také jejich pozice na celkovém českém dovozu ze Slovenska vzrostla z 14,9 % v roce 2005 na 36,6 % v roce 2015.
Dovoz silničních vozidel je dlouhodobě nejvýraznější. Podíl na celkovém dovozu této třídy vzrostl z 25 % v roce 2005 na 30,5 % v roce 2015 (z 3,8 na 19,9 mld. Kč). Nejvyšší absolutní přírůstek ve sledovaném období byl patrný u strojů a zařízení k výrobě energie (zejména vratné a vznětové motory).

Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí, 2005–2015 (v mld. Kč)

Zahraniční obchod České republiky se Slovenskem v přeshraničním pojetí, 2005–2015 (v mld. Kč)

K dalším komoditám s významným podílem na dovozu strojů a dopravních prostředků patřily v roce 2015 elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu a telekomunikační zařízení.
Druhou nejvýznamnější třídou dovozu ze Slovenska do České republiky jsou polotovary a materiály, kterých se v roce 2015 dovezlo za 41,1 mld. Kč oproti 34,8 mld. Kč v roce 2005. Jejich zastoupení na celkovém dovozu ze Slovenska však z dlouhodobého hlediska oslabuje (z 34,9 % v roce 2005 na 23,1 % v roce 2015) a v posledních letech klesá také dovoz v absolutním i relativním vyjádření (o 2,7 % v roce 2015). Podobně jako u vývozu jsou zde nejvíce zastoupeny komodity železo a ocel, kovové výrobky a neželezné kovy.
Minerální paliva a maziva jsou třetí nejsilnější třídou SITC dovozu České republiky ze Slovenska. Dlouhodobě tvoří zhruba desetinu celkového dovozu minerálních paliv do České republiky. V roce 2015 klesl jejich dovoz ve srovnání s předchozím rokem o pětinu na 20,1 mld. Kč. Hlavní položku představuje ropa a ropné výrobky.
Další důležitou třídou dovozu ze Slovenska jsou chemikálie a příbuzné výrobky (10,9 % v roce 2015). Loni stoupl meziročně dovoz chemických výrobků ze Slovenska do Česka o jednu pětinu a dosáhl hodnoty 19,5 mld. Kč, což bylo o 9,5 mld. Kč více než v roce 2005. Dovážejí se především plasty v prvotních a neprvotních formách, léčiva a farmaceutické výrobky a umělá hnojiva.

Autor: , oddělení statistiky zahraničního obchodu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Obchod se zbožím a službami v EU28

ilustrační fotografie

U některých zemí EU dosahuje podíl bilance obchodu se zbožím a službami na hrubém domácím produktu i desítek procent. Většina zemí dosáhla obchodního přebytku.

Dovoz benzinu a nafty

ilustrativní fotka

Z dodávek ropných produktů na trh v ČR jsou nejvýznamnější dodávky motorového benzinu a motorové nafty, které představují v některých letech až tři čtvrtiny množství všech ropných produktů.

Zahraniční obchod se Spojeným královstvím

Ilustrační foto

Spojené království patří dlouhodobě mezi významné obchodní partnery České republiky. V období mezi roky 2005 až 2016 se co do velikosti obratu umisťovalo v první desítce států, s nimiž nejvíce obchodujeme. Od vstupu ČR do Evropské unie vzájemný obchod, s výjimkou několika let, neustále roste.

Do České republiky proudí nejvíce ropy z Ruska

ilustrativní fotka

V roce 2015 se do ČR dovezlo přes sedm milionů tun ropy. Výsledky prvního pololetí naznačovaly rekordní roční dovoz, avšak havárie u českého zpracovatele ropy tato očekávání zvrátila. Z dlouhodobého pohledu se jednalo o stagnaci.

Obchod České republiky se Spojenými státy

ilustrativní obrázek

V roce 2015 zaujímaly Spojené státy americké první místo z mimoevropských zemí ve vývozu zboží z České republiky. Významnou pozici má dlouhodobě tato země i na dovozu zboží do ČR.

Fakta o obchodě Česka se zahraničím

ilustrativní obrázek

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Vývozu dominují osobní auta

ilustrativní obrázek

Na prvních příčkách seznamu zboží ve vývozu a dovozu České republiky najdeme elektrická zařízení, silniční vozidla, výpočetní techniku a minerální paliva. Které z nich nejvíce ovlivňují obchodní bilanci?

Globalizace komplikuje statistiku

ilustrativní obrázek

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Vyvážíme hlavně obilí a dovážíme maso

ilustrační foto

Česká republika dováží dlouhodobě víc potravin, než kolik jich vyváží. Letošní čtyři měsíce však ukázaly zlepšení díky exportům, hlavně do Německa. Stále ale platí, že vyvážíme především obilí a dovážíme hodně masa. Neměli bychom „přidávat víc práce“?

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.

Změna Rychlé informace o zahraničním obchodě

Ilustrační foto

V nové podobě vyjde Rychlá informace o zahraničním obchodě s údaji za leden 2014 na začátku března. Na rozdíl od předchozích „rychlíků“ bude kromě informace o vývoji přeshraniční statistiky více zdůrazňovat údaje v národním pojetí.