Stále více podniků si odečítá náklady na výzkum a vývoj

VYDÁNÍ: 03/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Český statistický úřad nedávno zveřejnil na svých internetových stránkách publikaci Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2014.

ilustrativní fotka

Český statistický úřad nedávno zveřejnil na svých internetových stránkách publikaci Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2014. Titul se věnuje statistice nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje (VaV). Zabývá se daňovými pobídkami výdajů na výzkum a vývoj, kdy subjekty provádějící VaV mohou za podmínek stanovených zákonem odečíst náklady spojené s realizací VaV projektů od daňového základu. Publikace přináší nejnovější údaje za rok 2014 včetně srovnání s údaji z přechozích let.
Nepřímá veřejná podpora VaV je ušitá na míru podnikatelské sféře, zejména pak soukromým podnikům. Počet subjektů provádějících VaV, které využívají nástroje nepřímé veřejné podpory VaV, se každoročně zvyšuje.
V roce 2014 využilo možnosti odečíst náklady na VaV celkem 1 264 soukromých podniků (dvě třetiny připadají na domácí podniky a jedna třetina na zahraniční podniky). Přitom v roce 2005, kdy byl poprvé umožněn odečet nákladů na VaV od základu daně, tuto nově zavedenou formu veřejné podpory VaV využilo 454 podniků. „Z celkového počtu soukromých podniků provádějících VaV odečetla náklady na VaV v roce 2014 více než polovina,“ tvrdí Václav Sojka, autor publikace, který pracuje v oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti.

Soukromé podniky odečetly méně nákladů

I přes zvýšení počtu podniků uplatňujících odečet nákladů na VaV, odečetly soukromé podniky nižší objem nákladů na VaV než v předchozím roce. Celkový odečet nákladů spojených s VaV dosáhl v roce 2014 výše 11,9 mld. Kč, přitom v roce 2005 podniky odečetly 3,1 mld. Kč. Odečet nákladů na VaV se snížil i přes to, že podniky mohly nově odečíst i smluvní výzkum od veřejných výzkumných organizací. Nejvyšší odečet uplatnily podniky v odvětví zpracovatelského průmyslu (8,8 mld. Kč), nejvíce pak v automobilovém průmyslu (2,5 mld. Kč).

Výše nepřímé veřejné podpory mírně poklesla

Vzhledem k poklesu celkového objemu odečtených nákladů na VaV od základu daně při zachování stejné daňové sazby ve výši 19 % došlo u soukromých podniků v roce 2014 k mírnému snížení částky nepřímé podpory VaV na 2 263 mil. Kč (z 2 297 mil. Kč v roce 2013). Ve velkých podnicích došlo k poklesu o 80 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 se nepřímá veřejná podpora VaV zvýšila o 88 %, i když se objem odečtených nákladů na VaV zvýšil téměř trojnásobně. Svou roli v tom hraje postupně se snižující sazba daně z příjmů právnických osob (z 26 % v roce 2005 na 19 % v roce 2014).

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Čerpání unijní podpory pro výzkum a vývoj není ideální

Václav Sojka_náhled

Údaje o výzkumu a vývoji za rok 2016 s sebou přinesly první po-krizový pokles celkových výdajů na výzkum a vývoj.

Financování VaV ze státního rozpočtu stagnuje

ilustrativní fotka

Stát vydává v poměru k HDP na výzkum a vývoj (VaV) méně, než je průměr EU. Nejvíce finančních prostředků rozděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V podpoře podniků roste význam Technologické agentury.

Jak si české podniky chrání své inovace na zahraničních trzích

Ilustrační foto

V posledních deseti letech výrazně vzrostl počet patentových přihlášek a udělených patentů českým subjektům. I nadále však pro právní ochranu svých technických řešení a vynálezů častěji využívají institut užitného vzoru spíše než patent a v zahraničí svá řešení a vynálezy chrání jen málo.

Inovativní podniky využívají daňových výhod

ilustrativní fotka

Za posledních 10 let se více než zdvojnásobil počet podniků, které se naučily využívat daňovou podporu pro své výzkumné a vývojové činnosti. Vliv na to měl i stát. Aby podpořil výzkum a vývoj mezi soukromým a veřejným sektorem, umožnil od roku 2014 odečíst nákupy služeb výzkumu a vývoje od veřejných výzkumných organizací.

Výdaje státu na výzkum a vývoj stagnují

ilustrativní fotka

V poměru k dosaženému hrubému domácímu produktu podpořila Evropská unie výzkum a vývoj nižším objemem finančních prostředků než Spojené státy a Japonsko. V Česku došlo v období 2010 až 2011 k navýšení podpory. V posledních deseti letech však financování výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu spíše stagnuje.

Výzkumná centra čeká boj o přežití

ilustrativní fotka

Díky intenzivnímu čerpání peněz z evropských fondů vznikla v České republice nová výzkumná centra. Mnoho z nich má ambice a potenciál stát se významnými hráči na mezinárodní scéně vědeckovýzkumných aktivit. Otázkou však je, kdo je bude dál financovat.

Metropolí vědy se stává Brno

ilustrativní fotka

O Brnu se čím dál častěji hovoří jako o metropoli vědy. Čilý ruch probíhá v tomto městě jak ve sféře veřejného, tak i soukromého výzkumu a vývoje. Boom posledních let potvrzují i čísla Českého statistického úřadu, která vycházejí z ročního statistického šetření o výzkumu a vývoji.

Na výzkum a vývoj dáváme už více než Evropa

ilusrativní obrázek

V letech 2011 a 2012 rostly výdaje na výzkum a vývoj především díky strukturálním fondům. Z evropských peněz se totiž začala budovat nová mnohamiliardová výzkumná centra. V posledních dvou letech k nim přibyly zdroje soukromé, a to především firem pod zahraniční kontrolou.

Spolupráce veřejného a soukromého výzkumu

ilustrativní fotka

Přetrvávající slabostí výzkumného systému v ČR je nízká úroveň spolupráce mezi veřejným výzkumem a podniky. Podniky sice od roku 2005 investovaly v ČR ze svých zdrojů do VaV téměř 200 mld. Kč, ale z toho pouze 2,5 % (5 mld. Kč) připadalo na spolufinancování VaV uskutečněného ve veřejném sektoru.

Veřejný výzkum a vývoj

ilustrativní fotka

V rámci veřejného sektoru vzrůstá význam výzkumu a vývoje prováděného na vysokých školách. Značný podíl na tom má stoupající míra spolufinancování výzkumné činnosti ze strany Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů.

Financování výzkumu a vývoje

ilustrativní obrázek

V roce 2011 došlo v ČR za 20 let k nejvyššímu meziročnímu nárůstu výdajů na VaV, a to o 11,7 mld. Kč na 70,7 mld. Kč. K tomuto nárůstu přispěly všechny sledované zdroje financování, soukromé i veřejné, domácí i zahraniční.

Věda a výzkum z pohledu statistik

ilustrativní obrázek

Dlouhodobým cílem ČSÚ je vytváření komplexního obrazu o rozvoji vědy, technologií a inovací v České republice statistickými nástroji, informacemi a analytickou činností. V posledních letech došlo k zásadnímu rozvoji statistik z této oblasti, a to především na základě již existujících datových zdrojů.

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje nese poměrně dobré výsledky

Ing. Rut Bízková

Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, hovoří o činnosti relativně nové státní organizace. Hodnotí také své působení na Ministerstvu životního prostředí ČR, kde za vlády Jana Fischera prosadila „zelené nakupování“ na státních úřadech a dodnes platnou novelu zákona o odpadech.

Soukromý výzkum a vývoj v podnicích

ilustrativní obrázek

Hlavním provozovatelem výzkumu a vývoje v rámci podnikatelského sektoru jsou v ČR zcela jednoznačně podniky pod zahraniční kontrolou.

Výzkum a vývoj musí být především efektivní

ilustrativní foto

Otázka podpory vědy a výzkumu je zejména v posledních letech předmětem obecného zájmu. Ten se ale mnohdy redukuje na pouhé sledování vydaných finančních prostředků. Komplexní statistická data však přinášejí pohled daleko širší.