Sezónní očištění a vypovídací schopnost mezičtvrtletních indexů HDP

Hrubý domácí produkt (HDP) jako ukazatel souhrnné výkonosti ekonomiky je velmi podrobně sledován celou řadou uživatelů. Z hlediska nejen odborné veřejnosti je samozřejmě nejzajímavější jeho vývoj ve srovnatelných cenách oproti jinému čtvrtletí. K tomu se používají především dva tzv. indexy fyzického objemu. Jde o meziroční index a mezičtvrtletní index. Použití každého z indexů má své pro a proti.

Meziroční index má zřejmou výhodu v porovnatelnosti čtvrtletních a ročních údajů. Jde o změnu ekonomického výkonu mezi čtyřmi čtvrtletími. Zjevnou nevýhodou je však závislost indexu nejen na aktuálním vývoji, ale i na loňské srovnávací základně.

Pozornost budí mezičtvrtletní srovnání

V posledních letech se však pozornost uživatelů stále více obrací k mezičtvrtletnímu srovnání, které odráží pouze změnu mezi aktuálním a předchozím čtvrtletím. To na první pohled samozřejmě vypadá logicky, ale tak snadné to není.
Mezičtvrtletní srovnání nemá žádný smysl bez sezonního očištění. Každé čtvrtletí je totiž specifické a bez sezónního očištění mezi sebou vzájemně nesrovnatelné. Postižena sezónností jsou téměř všechna odvětví. V zemědělství je výrazný vliv sklizně, v průmyslu tradiční letní celozávodní dovolené, ve stavebnictví klimatické podmínky v zimním období, v obchodu významné svátky, ve službách turistický ruch apod.

Předběžný odhad mezičtvrtletního vývoje HDP (v %)

Předběžný odhad mezičtvrtletního vývoje HDP (v %)

Model sezónního očištění

Kvalita mezičtvrtletního srovnání je pak zásadně závislá na modelu sezónního očištění. Faktory, které jsou dány institucionálním prostředím, však také mohou působit sezónně. V našem případě jde zejména o daně z tabákových výrobků. Do roku 2013 platilo, že se výrobci, dovozci a obchodníci mohou předzásobit tabákovými výrobky se starými nálepkami před očekávanou změnou výše daně. K tomu docházelo obvykle na konci roku. Proto se stávalo, že cigarety se starým kolkem byly v prodeji až do června roku následujícího.
Vzhledem k tomu, že hrubý domácí produkt je definován jako součet hrubé přidané hodnoty (HPH s vlastní sezónností) a čistých daní z produktů (ovlivněných mimo jiné předzásobením cigaretami na konci roku), mezičtvrtletní vývoj HPH a HDP nebyl vždy totožný. Vypovídací schopnost mezičtvrtletního tempa HDP po sezónním očistění byla výrazně ovlivněna institucionálním prostředním České republiky (předzásobením), na což Český statistický úřad v publikovaných Rychlých informacích upozorňoval a nabízel pro hodnocení ekonomiky i ukazatel hrubé přidané hodnoty (například v Rychlé informaci za 4. čtvrtletí 2014 nebo 1. čtvrtletí 2015).

Dlouhá paměť modelů

Od konce roku 2014 byla možnost předzásobení výrazně omezena, a tak by se zdálo, že vliv sám vymizí a již nebude HDP ovlivňovat. Tak tomu však bohužel není, alespoň ne u sezónně očištěných dat. Modely, které se obvykle pro sezónní očištění používají, mají dlouhou paměť (ČSÚ používá software DEMETRA+ dodávaný Eurostatem a model TRAMO-SEATS). Jinými slovy, po skončení předzásobení bude ještě standardní statistický model tři roky počítat s tím, že předzásobení existuje a čtvrté čtvrtletí bude v oblasti sezónně očištěných daní nadhodnoceno a první čtvrtletí je podhodnoceno. Takové údaje jsou však pro hodnocení aktuálního ekonomického vývoje obtížně uchopitelné.

Nový model se dovede vyrovnat se změnami

ČSÚ si je vědom potřeb uživatelů, kteří spoléhají na ukazatel hrubého domácího produktu jako na ukazatel o vývoji ekonomiky České republiky. Připravil proto pro své uživatele model nový, který se v zásadě okamžitě dovede vyrovnat se změnou tržních podmínek.
Společně s údaji o předběžném odhadu HDP za 1. čtvrtletí 2016 budou prezentovány revidované čtvrtletí údaje za roky 2014 a 2015, a to 17. května 2016. Tyto změny byly představeny na semináři, kterého se 4. dubna 2016 zúčastnili zástupci nejvýznamnějších uživatelů. Odhady aktualizovaných sezónních faktorů odstraňující předzásobení vedou k novým mezičtvrtletním indexům, které jsou již bližší vývoji hrubé přidané hodnoty. Údaje za celý rok a meziroční indexy za rok 2015 nejsou touto změnou dotčeny.

Změna se projeví již letos v květnu

ČSÚ si velmi váží důvěry svých uživatelů a tak obdobně jako v případě implementace standardu ESA2010 uveřejňuje rámcový dopad nového modelu na publikované údaje.
Přiblížení dopadu na mezičtvrtletní index fyzického objemu v letech 2014 a 2015 ilustruje graf.
Přestože ČSÚ již neočekává větší změny v těchto údajích, je nezbytně nutné vzít v úvahu, že jde pouze o přibližný dopad, neboť definitivní údaje budou dokončeny těsně před plánovaným zveřejněním, tj. 17. května 2016.
Mezičtvrtletní srovnání v případě 1. čtvrtletí 2016 už nebude postiženo dříve obvyklým předzásobením.

Více podrobnějších informací o tomto tématu se zájemci mohou dočíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My v době zveřejnění předběžného odhadu za 1. čtvrtletí za rok 2016.