Čtvrtletní deficit a dluh vládních institucí

VYDÁNÍ: 04/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

ČSÚ reagoval na rostoucí poptávku po dostupnosti fiskálních ukazatelů publikací čtvrtletních údajů o vývoji hospodaření a míře zadlužení, které jsou od roku 2015 vydávány přímo formou Rychlých informací.

Čtvrtletní fiskální data jsou publikovaná tři měsíce po konci příslušného čtvrtletí. Metodicky odpovídají fiskálním konvergenčním („maastrichtským“) kritériím zasílaným Evropské komisi dvakrát ročně v rámci tzv. notifikací deficitu a dluhu vládních institucí.
Čtvrtletní údaj o hospodaření naznačuje směr, jakým se bude vyvíjet „maastrichtský“ deficit za celý rok. Výhodou čtvrtletních ukazatelů je jejich rychlá reakce na aktualizované či nově dostupné zdroje informací, čímž je udržována jejich vysoká aktuálnost. Vzhledem k nemalému sezónnímu vlivu (například způsob placení daní, vypořádání vratek, dávky v nezaměstnanosti apod.) a neočišťování fiskálních ukazatelů o sezónní složku jsou čtvrtletní údaje srovnatelné hlavně meziročně. To znamená, že si z nich utvoříme představu, jak se změnilo ekonomické chování vládních institucí oproti stejnému období předchozího roku či let.
Je dobré připomenout, že salda hospodaření sektoru vládních institucí publikovaná ČSÚ nejsou metodicky srovnatelná s údaji o hospodaření státního rozpočtu. Údaje pro konvergenční účely pokrývají výrazně širší okruh subjektů. Vycházejí z vymezení příjmů a výdajů v metodice ESA2010. V neposlední řadě je státní rozpočet založen na konceptu skutečných peněžních příjmů a výdajů, zatímco saldo pro konvergenční účely zaznamenává výnosy a náklady v okamžiku jejich vzniku, bez ohledu, zda bylo, či nebylo skutečně peněžně plněno (akruální princip).
Podobně to platí i pro ukazatel dluhu. Dluh vládních institucí pro konvergenční účely pokrývá širší populaci subjektů než kupříkladu široce sledovaný státní dluh. Jiné je i vymezení co do finančních instrumentů. „Maastrichtský“ dluh zahrnuje navíc například závazky z finančního leasingu, vyvolané garance aj. Údaj o čtvrtletním dluhu podle metodiky ESA2010 je poté logickým doplňkem čtvrtletního údaje o hospodaření, přestože mezi změnou ve výši dluhu a saldem hospodaření v daném období nemusí být přímý vztah.

Autor: , ředitel sekce makroekonomických statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Deficity se snižují

Ilustrační foto

V roce 2016 činil celkový rozpočtový deficit v Evropské unii 1,7 % hrubého domácího produktu. Od roku 2007 to byl nejnižší schodek.

Sezónní očištění a vypovídací schopnost mezičtvrtletních indexů HDP

Ilustrační foto

Hrubý domácí produkt (HDP) jako ukazatel souhrnné výkonosti ekonomiky je velmi podrobně sledován celou řadou uživatelů. Z hlediska nejen odborné veřejnosti je samozřejmě nejzajímavější jeho vývoj ve srovnatelných cenách oproti jinému čtvrtletí. K tomu se používají především dva tzv. indexy fyzického objemu. Jde o meziroční index a mezičtvrtletní index. Použití každého z indexů má své pro a proti.

Jak funguje princip akrualizace

ilustrativní obrázek

V prvních dnech nového roku jsou vždy zveřejňovány informace o tom, jak si vedl státní rozpočet v uplynulém roce. Je vydána zpráva o pokladním plnění státního rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a výsledné saldo rozpočtu za předchozí rok. Tyto velmi včasné údaje vypovídají o tom, kolik stát (státní rozpočet) vybral a zaplatil v období od 1. ledna do 31. prosince, ovšem bez ohledu na to, k jakému období se tyto platby vztahovaly.

Sezónnost a sezónní očištění

ilustrativní obrázek

Lidé se v průběhu roku chovají různě. V létě je teplo, v zimě je zima a v prosinci jsou Vánoce. A to všechno pochopitelně ovlivňuje lidské životy a odráží se ve statistických ukazatelích stejně jako různý počet pracovních dní v daném období.

Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh

ilustrativní foto

Dluh vládních institucí je jedním z nejsledovanějších ukazatelů statistiky vládních účtů.

Tlak na transparentnost vládních financí roste

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Hospodaření s veřejnými prostředky bude vždy centrem pozornosti, a to z různých důvodů.

Proč dluh klesá i při deficitech

ilustrační foto

Vládní instituce může stejně jako domácnost krýt momentální nedostatek finančních prostředků čerpáním úspor či prodejem majetku. Mezi deficitem a dluhem tudíž nemusí být přímý vztah, jak koneckonců ukazuje vývoj v posledních obdobích.

Více daní, ale i sociálních výdajů

ilustrativní obrázek

Kolik vybraly vlády v České republice na daních? Rostla, či klesala daňová zátěž občanů? Kolik z vybraných peněz vlády investovaly? Jaký objem hrubého domácího produktu byl a je přerozdělován? I na tyto otázky umí statistika odpovědět.

Za co evropské vlády nejvíce utrácejí?

ilustrativní fotka

Obraz o vydáních vlády poskytuje statistika výdajů členěná podle tzv. klasifikace COFOG. Výdaje zařazuje do příslušných „kolonek“: národní bezpečnost, životní prostředí, vzdělávání, zdravotní péče či sociální zabezpečení.

Statistické ocenění majetku v církevních restitucích

Český statistický úřad pro potřeby statistiky národních účtů České republiky každoročně oceňuje majetek a závazky v národním hospodářství včetně prvního odhadu probíhajících církevních restitucí. Zveřejněná čísla zaregistrovala média, která poukázala na rozdíl mezi oceněním církevního majetku ČSÚ a oceněním uvedeným v zákoně č. 428/2012 Sb. Tento článek je určen pro základní pochopení rozdílnosti výpočtů a orientaci v metodice a přístupu ČSÚ k oceňování majetku.