Každý druhý člověk ve stavebnictví podniká

VYDÁNÍ: 04/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 1993 bylo podnikajících v České republice jako šafránu. Nic nenaznačovalo, že v roce 2014 budeme spolu s Řeckem, Itálií, Polskem a Rumunskem patřit k evropským zemím s nejvyšším podílem podnikajících osob. Žen však u nás podniká stále podstatně méně než mužů.

Zatímco v roce 1993 podnikalo v Česku asi 439 tis. mužů a žen, v roce 2014 jich bylo již více než 830 tis. Podíl podnikajících ze všech zaměstnaných se tak oproti roku 1993 téměř zdvojnásobil. Tento trend platil pro obě pohlaví. Podíl podnikatelek vzrostl z 5,8 na 11 %, podíl podnikajících mužů se zvýšil z 11,5 na 21,6 %.
V roce 1993 bylo v absolutních číslech nejvíce podnikatelek ve velkoobchodě a maloobchodě (37,4 tis.), totéž platilo i pro podnikající muže (74,8 tis.).
V roce 2014 zase nejvíce mužů podnikalo ve stavebnictví – 178,6 tis. z téměř 385 tis., což byla zhruba jedna polovina zaměstnaných mužů v této odvětvové sekci. Oproti roku 1993 ubylo přibližně 118 tis. mužů-zaměstnanců a přibylo zhruba 110 tis. mužů-podnikatelů. Na jednu stranu sice patří Česká republika k zemím s relativně vysokým podílem podnikajících. Na stranu druhou je mezi podnikajícími poměrně nízký podíl žen. Nejvíce žen podnikalo v roce 2014 v profesních, vědeckých a v technických činnostech, dále potom v maloobchodě a ostatních činnostech.

V čem muži a ženy nejčastěji podnikají?

Nejvyšší podíly ze všech zaměstnaných mužů zaznamenali v roce 2014 podnikající v profesních, vědeckých a technických činnostech (51 %), ve stavebnictví (46 %) a také v maloobchodě a opravě motorových vozidel (34 %). Více než 60% podílu ze všech zaměstnaných dosáhli podnikající muži v nemovitostech. Zde je ale potřeba zdůraznit, že se jedná o relativně nízké absolutní počty, takže tento podíl je nutné brát s jistou rezervou.
A jak vypadala situace v případě podnikatelek?
Nejvyšší podíl podnikajících ze všech zaměstnaných žen byl zjištěn v sekci ostatní činnosti (62 %). Významné zastoupení zde mají takové obory, jako jsou například kadeřnictví nebo praní a chemické čištění textilních či kožešinových výrobků. Dále pak podnikající ženy zaznamenaly vysoké podíly ze všech zaměstnaných žen v sekcích profesní, vědecké a technické činnosti (45 %), v zemědělství (20 %) a v maloobchodě (13 %). Téměř 40% podíl ze všech zaměstnaných vykazovaly ženy podnikající v nemovitostech, ale podobně jako v případě podnikajících mužů je nutné upozornit na jejich nízké absolutní počty.
V roce 2014 nejvíce mužů podnikalo ve stavebnictví, ve velkoobchodě, maloobchodě a opravě motorových vozidel či ve zpracovatelském průmyslu. Zanedbatelný není ani počet podnikajících mužů v profesních, vědeckých a technických činnostech. Kde naopak muži příliš nepodnikají, jsou oblasti vzdělávání či sociální a zdravotní.

Podnikající ženy*) ve věku 15–64 let v EU28 v roce 2014 (v %)

Podnikající ženy*) ve věku 15–64 let v EU28 v roce 2014 (v %)

Ženy nejčastěji podnikají v oblasti profesních, vědeckých a technických činností, v maloobchodě, v ostatních činnostech, v oblasti zdravotní a sociální péče a ve zpracovatelském průmyslu. Ve stavebnictví nepodnikají ženy skoro vůbec, v dopravě a skladování či ve zpracovatelském průmyslu velmi málo. Výrazné zastoupení podnikatelek nacházíme v oblastech vzdělávání nebo ve zdravotní a sociální péči.
V oblasti profesních, vědeckých a technických činností došlo mezi roky 1993 a 2014 k nárůstu jak zaměstnanců, tak podnikajících, a to v případě obou pohlaví. V této kategorii CZ-NACE podnikalo v roce 2014 o 35 tis. více žen a o 41 tis. více mužů než v roce 1993.
V profesních, vědeckých a technických činnostech se počet podnikajících žen za toto období téměř zčtyřnásobil (na 47 tis.), v případě mužů se ztrojnásobil (na 60 tis.).
Významný početní pokles zaznamenaly ženy-zaměstnankyně i podnikatelky ve zpracovatelském průmyslu. Oproti roku 1993 zde ubylo více než 130 tis. zaměstnankyň a zhruba 5,5 tis. podnikatelek. Zcela jiná byla situace u mužů. Ti ve stejném období zaznamenali nárůst o 25 tis. zaměstnanců a 36 tis. podnikajících.
Výrazný úbytek zaměstnanců (žen i mužů) zaznamenalo zemědělství, lesnictví a rybolov, kde ubylo 94 tis. žen a 136 tis. mužů. Tento trend se již netýkal podnikajících v zemědělství. Jejich počty v případě obou pohlaví mírně rostly.

Metodická poznámka

Údaje za podnikající nezahrnují v této studii pomáhající rodinné příslušníky. Údaje za Českou republiku zvlášť a za Českou republiku v mezinárodním srovnání se budou nepatrně lišit z důvodu metodiky, neboť údaje z Výběrového šetření pracovních sil zahrnují populaci ve věku 15 a více let, kdežto data z Eurostatu populaci ve věku 15–64 let.

Ve zdravotní a sociální péči nejvíce podnikají Francouzi, Němci a Belgičané

Mezi podnikajícími obecně výrazně převažují muži. To je trend, který platí pro všechny země evropské osmadvacítky. V průměru představuje podíl žen mezi podnikajícími přibližně 32 %. Nejvyšší podíl žen mezi podnikajícími zaznamenalo Rakousko (asi 36%), nejnižšími podíly žen se pak vyznačovaly Rumunsko, Slovensko, Česko, ale i Švédsko, kde se podíl podnikajících žen pohyboval od 27 do 29,5 %.
Nejvyšší podíl podnikajících ze všech zaměstnaných mužů byl v EU28 zjištěn v Řecku (37 %), v Itálii (27 %) a v Rumunsku (25 %), nejnižší v málo lidnatém Lucembursku (9 %), ale také v Dánsku (11 %). Nejvyšším podílem podnikajících ze všech zaměstnaných žen se opět vyznačovaly státy Řecko (25 %), Itálie (16 %), Rumunsko (14 %) a Polsko (14 %). Česko se, jak již bylo řečeno výše, k těmto státům řadí, a to s 12% podílem podnikajících žen a 21% podílem podnikajících mužů.

Podnikající muži*) ve věku 15–64 let v EU28 v roce 2014 (v %)

Podnikající muži*) ve věku 15–64 let v EU28 v roce 2014 (v %)

Specifika podle kategorií NACE potom vykazují různé členské státy Unie. Řecko, které se řadí v rámci EU k zemím s nejvyšším podílem podnikajících, zaznamenalo relativně vysoký podíl podnikajících v zemědělství, lesnictví a rybolovu (36 % všech podnikatelek a 29 % podnikatelů) a také v maloobchodě. Podobně na tom jsou i další středomořské státy – Itálie, Španělsko, Portugalsko a také Rumunsko.
Francie, Německo a Belgie zase patří k zemím, kde ženy i muži častěji podnikají v oblasti zdravotní a sociální péče. Zatímco například v EU28 zde pracovalo asi 12,5 % podnikajících žen, v Belgii se jednalo o 24 %, ve Francii o 23 % a v Německu o 20 % podnikajících žen.
V České republice vybočují z evropského průměru hlavně podnikající muži ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví. Zatímco v EU28 podnikalo ve zpracovatelském průmyslu asi 8 % všech samostatně výdělečně činných mužů, v Česku to bylo asi 13 %. Stavebnictvím se u nás zabývalo téměř 30 % podnikatelů, což představuje o asi 12 procentních bodů více než v Unii.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V čem podnikají ženy a v čem zase muži

V posledních letech opanovaly podnikání v oblasti vzdělávání ženy. Informační a komunikační činnosti se podobně jako stavebnictví či doprava a skladování staly doménou sebezaměstnaných mužů. V dopravě a skladování podíl podnikajících žen vzrostl, kdežto v oblasti informačních a komunikačních činností vykázal klesající trend.

Náklady na dokončený byt? V rodinném domku 3,4 mil., v bytovém domě 2,2 mil. Kč

Ve srovnání s rokem 2016 se počty dokončených bytů vloni zvýšily. Vzrostly jak v rodinných a bytových domech, tak ve stavebně upravených nebytových prostorách. V těch se počet dokončených bytů dokonce výrazně zvýšil.

Počet stavebních povolení dosáhl úrovně roku 2013

Ilustrační foto

V roce 2017 už třetím rokem rostl počet stavebních povolení, a to hlavně na budovy bytové a ostatní stavby. Na růst orientační hodnoty měla vliv povolení větších akcí na infrastrukturu a na výstavbu velkých průmyslových staveb.

Na trhu práce nejsou jen zaměstnanci

Mgr. Dalibor Holý

Toto banální prohlášení asi překvapí málokoho, přesto je třeba se jím zabývat v souvislosti se standardními statistickými ukazateli.

2015: Mnoho pozitiv a sociální jistoty

Ilustrační foto

Na konci loňského roku dosáhla zaměstnanost rekordu. Míra nezaměstnanosti poklesla na úroveň nejnižších hodnot v roce 2008.

Není průmysl jako průmysl

Ilustrační obrázek

Více než 1,1 mil. lidí v České republice pracuje jako zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu. O tom, jaké berou mzdy a jaké mohou využívat nemzdové benefity, rozhoduje odvětví, ve kterém pracují.

Zaměstnanost starších osob podporují zkrácené úvazky

Ilustrační foto

Od roku 2000 ve většině států Evropy, včetně Česka, významně narostla míra ekonomické aktivity osob ve věku 55–64 let. V řadě zemí totiž vycházejí stárnoucí populaci vstříc kratšími pracovními úvazky. Ze šetření ČSÚ vyplývá, že Česko v tomto směru zaostává.