ČSÚ na poli prostorových dat

Za rozvoj agendy statistického územního registru v uplynulých letech vděčíme zejména pokroku v internetových technologiích. Dále pak rozvoji národní geoinformační infrastruktury, partnerství ve veřejné a profesní sféře a v neposlední řadě i příležitostem, jichž se nám, coby Úřadu, dostává na národní a mezinárodní scéně.

Za rozvoj agendy statistického územního registru v uplynulých letech vděčíme zejména pokroku v internetových technologiích. Dále pak rozvoji národní geoinformační infrastruktury, partnerství ve veřejné a profesní sféře a v neposlední řadě i příležitostem, jichž se nám, coby Úřadu, dostává na národní a mezinárodní scéně.
K nim patří příprava projektu o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). ČSÚ je pro témata INSPIRE monopolním producentem statistické územní jednotky a demografických dat. Úřad v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí publikuje na národní a evropský geoportál INSPIRE neharmonizované datové sady tak, jak je běžně poskytuje. Na geoportále jsou nyní k dispozici mapové vrstvy a metadata: adresní místa ČSÚ, statistické obvody a rozložení obyvatelstva v ČR. Cílem je zajistit publikaci dat jednotně a kontinuální bezešvou mapou v celém Evropském společenství.
Logickým pokračováním evropských aktivit na poli prostorových dat o životním prostředí je pak příprava strategie včetně legislativy o národní geoprostorové infrastruktuře a budování jejích dalších prvků. Součinnost ČSÚ s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a s Ministerstvem vnitra je pro další rozvoj geoinformací klíčová. Konkrétně výstupy RSO, tedy jeho metodiky, klasifikace, číselníky, evidence budov, adres a grafika, byly jedním ze zdrojů pro založení registru územních identifikací, adres a nemovitostí (RÚIAN) jako významné součásti infrastruktury. Úřad spolupracuje s Eurostatem na prostorových datech v Evropě. Dále je zapojen do aktivit statistické komise při OSN, která se významně věnuje rozvoji globálního řízení geoprostorových struktur.
Cesta k vyššímu vytěžování existujících statistických, administrativních a jiných kvalitních datových fondů včetně mikrodat vede přes další podporu rozvoje adresního typu informací ve státní správě, nasazování moderních prezentačních metod a služeb založených na prostorových datech a přes vývoj geoportálu. Respektování ochrany individuálních dat je samozřejmostí. Právě nasazení uvedených metod by znamenalo skok ve vývoji poskytování dat uživatelům, který by otevřel možnosti pro nové geoinformace. Řada zemí se již touto cestou vydala.