Mapa základních sídelních jednotek

VYDÁNÍ: 05/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Tematická mapa základních sídelních jednotek vyšla naposledy tiskem před 25 lety. Dnes se používá v digitální podobě a s její pomocí lze sledovat sociálně-ekonomické a územně technické jevy vázané na detaily osídlení.

Mapa základních sídelních jednotek (ZSJ) z roku 1991 představovala jejich vymezení v měřítku 1:10 000 pro celá území vybraných měst. Pro nesouvislé vymezení na území ostatních obcí, které pokrývalo jen místa soustředěné či rozptýlené zástavby, bylo použito měřítko 1:50 000. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) pak vydal tematickou mapu základních sídelních jednotek nad Základní mapou České republiky v měřítku 1:50 000. Tato mapa pokrývala území České republiky 217 mapovými listy. Byla šestibarevná a společně s názvy a kódy územně technických jednotek zobrazovala administrativní hranice (katastrální, obecní, městských obvodů, okresní, krajské, státní).

Výstup z aplikace iRSO

Výstup z aplikace iRSO: volební obvody pro volby do Senátu PČR k 1. lednu 2016.

Mapy základních sídelních jednotek byly v odborné sféře ceněny a používány minimálně do sčítání 2001. Jejich využívání v územním plánování bylo velmi nerovnoměrné, odvislé spíš od lokálních aktivit, a bylo legislativně neukotvené. Pojem ZSJ definoval až zákon o provedení sčítání lidu v roce 2001, který ZSJ označil za základní prezentační jednotku výsledků cenzu, což platí dodnes.
U příležitosti územní přípravy sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 byla vyhlášena zrevidovaná soustava základních sídelních jednotek. Základním aspektem nové metodiky se stala skladebnost základních sídelních jednotek do katastrálních území a do městských obvodů či městských částí. Z toho následně vyplynulo zavedení celoplošného pokrytí plochy státu územími základních sídelních jednotek.

Co to je základní sídelní jednotka?

Definice zakotvená v zákoně o státní statistické službě z roku 2006 říká, že základní sídelní jednotka je územním prvkem, kterým se rozumí jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová územní seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru.
Ve městech se tedy jedná o jednotlivé čtvrtě a areály. Na venkově jsou pak jako ZSJ často vymezeny i osady, které nemají status samostatné obce a často to dokonce nejsou ani části obce. Základní sídelní jednotka tak může nabývat podoby malé vesničky, několika bloků budov ve velkém městě, průmyslového areálu, rekreační osady nebo třeba panelového sídliště. V současnosti se jejich počet pohybuje kolem 23 tisíc.

I ZSJ se proměňují

Je třeba si uvědomit, že tato soustava není v čase neměnná a i přes potřebu udržet časově prostorovou stabilitu dochází ke vzniku nových ZSJ nebo k úpravám jejich hranic vlivem rozrůstání zástavby. Typickým příkladem takových změn jsou satelitní sídliště.
Základní sídelní jednotka je od roku 2011 součástí obsahu základního registru veřejné správy registru územních identifikací, adres a nemovitostí (RÚIAN). ČSÚ v něm z pozice editora aktualizuje číselník základních sídelních jednotek, jejich hranice, příslušnost do katastrálního území a převažující charakter území.
Soustavu statistických registrů obohatila nová aplikace s názvem Návrh změny ZSJ. Cílem této aplikace je zkompletovat změny popisných a geografických dat ze statistického informačního systému, přes rozhraní je předávat do základního registru RÚIAN a zapisovat zpětné informace o provedení zápisu v základním registru.

Aktualizace dat v registru

V registru se průběžně aktualizuje množství údajů o sídelních jednotkách: výměra, významový střed, charakter území, původ názvu, příslušný mapový list Základní mapy 1:10 000 nebo dominantní kód. Ten danou ZSJ identifikuje pro nadřazené katastrální území a určuje „hlavní“ ZSJ v daném katastrálním území a části obce. Dále jsou agregovány nové pohledy na ZSJ jako například počty budov, adres, bytů, obyvatel. Ostatně uživatel si může přečíst popis vyhledané ZSJ díky webové službě stahování a reportingu iRSO dostupné na ZDE, anebo si její mapu s připojenými údaji o ZSJ prostudovat na ZDE.
Potenciál základní sídelní jednotky není zdaleka naplněn. V budoucnu lze očekávat, i v souvislosti s celosvětovou aktivitou řízení vývoje prostorových informací a s potřebami evropských, národních a lokálních politik, skokový nárůst požadavků na analýzy a syntézy socioekonomických makro- a mikrodat pocházejících z různých zdrojů napojených na geodata. Přitom v souladu se stavebním zákonem a dalšími rozvojovými dokumenty obcí a jiných správních celků jsou ZSJ v českém národním prostředí řadu let zavedeným zdrojem informací pro tvorbu územních plánů obcí. Současné příležitosti a rozvoj mapy ZSJ vytvářejí předpoklady pro širší zahrnutí ZSJ do analytických činností a kartografických děl.

Databáze iRSO

Kromě sekce základních a pokročilých funkcí aplikace iRSO je možné vyhledávat a prohlížet různé mapové projekty. K nim patří mapy základních sídelních jednotek, v nich je možné si zobrazit administrativní a sídelní členění státu včetně velikostních charakteristik, počet budov, bytů a osob i charakter ZSJ. Dále kartogramy hustoty osídlení dle obvyklého i trvalého pobytu podle výsledků SLDB 2011. Novinkou letošního jara je mapa vývoje ZSJ od roku 1970 a územní změny ve vojenských újezdech k 1. lednu 2016. Uživatel zde najde i vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu PČR, územní vymezení PSČ, informace o územní působnosti finančních, matričních a stavebních úřadů. Nad mapou ZSJ si lze zobrazit i Statistický lexikon obcí České republiky k 1. lednu 2013. Vyšší verzi iRSO najdete na ZDE.

Autor: , oddělení statistických územních jednotek
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nejvíce se prodávají stavební pozemky

ilustrativní fotka

Na konci loňského roku vydal ČSÚ publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Data za byty, rodinné domy, stavební pozemky a bytové domy dostávají každý měsíc statistici z daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od finančních úřadů.

ČSÚ na poli prostorových dat

Ing. Zdeňka Udržalová

Za rozvoj agendy statistického územního registru v uplynulých letech vděčíme zejména pokroku v internetových technologiích. Dále pak rozvoji národní geoinformační infrastruktury, partnerství ve veřejné a profesní sféře a v neposlední řadě i příležitostem, jichž se nám, coby Úřadu, dostává na národní a mezinárodní scéně.

Co umí aplikace iRSO

Ilustrativní obrázek

Kdo se nebojí pracovat s webovými aplikacemi, může využít k prohlížení databáze registru sčítacích obvodů a budov on-line službu iRSO. Co vše nabízí?

Geoinformace z dílny českých statistiků

Ilustrativní obrázek

K důležitým výstupům ČSÚ patří již 15 let geoinformace. Sice díky jim neobjevíte žádnou skrytou schránku jako při geocachingu, ale i tak s nimi zažijete mnohá dobrodružství.

Prostorově určená statistická data

Ilustrativní obrázek

Kolik lidí je ohroženo hlukem, emisemi nebo stoletou vodou? Jaký je v záplavovém území domovní a bytový fond? Je ve vašem okolí dostatek potenciálních zákazníků? A je tu přímá ekonomická konkurence? I na takové otázky vám dnes může odpovědět statistika.